Anda Almažan

Kontakt
Kabinet: 237
e-mail: anda@ff.uns.ac.rs
telefon: 485 3899

Profesionalno iskustvo i napredovanje u karijeri
◦ 2015. Diploma magistra bibliotekarstva, Odsek za bibliotekarstvo, informacione nauke i knjižarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani (Slovenija)
◦ 2005- Bibliotekarka Seminarske biblioteke Odseka za rumunistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (bibliotekarstvo i informaciona delatnost; baza podataka monografskih, serijskih publikacija i analitike; izložbe knjiga i izrada kataloga izložbi; edukacija korisnika; u redakciji Biltena novih knjiga Biblioteke Fakulteta; u timu za digitalizaciju Biblioteke Fakulteta)
◦ 2005. Stručni bibliotekarski ispit (Biblioteka Matice srpske, Novi Sad)
◦ 2003-2005. Bibliotekarka u Biblioteci Matice srpske, na Odeljenju za kataloško-bibliografsku obradu publikacija (monografske publikacije na romanskim jezicima; analitika na rumunskom jeziku; izrada zapisa u publikaciji (CIP))
◦ 2002. Diploma profesora rumunskog  jezika i književnosti, Odsek za rumunski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Bibliotekarstvo i informacione nauke
◦ Digitalizacija bibliotečke građe
◦ Informacione potrebe bibliotečkih korisnika
◦ Informaciona i digitalna pismenost korisnika visokoškolskih biblioteka
◦ Rumunski jezik i književnost; srpsko-rumunske književne veze

Izložbe knjiga
1. Međunarodna saradnja i izbor iz stvaralaštva Odseka za rumunistiku [Elektronski izvor] : katalog izložbe / autorka izložbe i kataloga Anda Almažan. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Biblioteka Filozofskog fakulteta, 2014. - 32 str. (izložba i katalog)
2. Razgovaraj sa mnom! [Elektronski izvor] : katalog izložbe knjiga povodom Evropskog dana jezika / Anda Almažan, Ljiljana Matić, Blažan Stjepanović. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Biblioteka Filozofskog fakulteta, 2015. - 17 str. (izložba i katalog; koautorstvo)
3. SUSRET kultura u Biblioteci : [katalog izložbe] / autorke kataloga Milica Bracić, Anka Ostojin, Anda Almažan, Tinde Moric, Aleksandra Grbić. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Biblioteka, 2011 ([Novi Sad] : Studio Ranković). - 71 str. ; 21 cm. - (izložba i katalog; koautorstvo)

Bibliografije
1. Bibliografija prof. dr Lie Magdu = Bibliografia prof. dr. Lia Magdu //  Društveno-humanistički ogledi / redactor responsabil Laura Spariosu. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2013. - (Zbornik u čast / Filozofski fakultet, Novi Sad). - Str. 11-13.
2. Međusobni prevodi dela srpskih i rumunskih književnika : (1994-2004) : pismeni rad za stručni ispit iz bibliotečke delatnosti / Anda Almažan. - Novi Sad : [b. i.], 2005. - 38 listova ; 35cm.

Učešće na stručnim skupovima i konferencijama
- 2012. XI međunarodna konferencija BDS i NBS – "Otvoren pristup znanju u bibliotekama" (26. oktobar, Narodna biblioteka Srbije, Beograd)
- 2011. X međunarodna konferencija BDS – "Horizonti svetskog / evropskog bibliotekarstva u digitalnom dobu" (27-28. oktobra, Narodna biblioteka Srbije, Beograd)
- 2009. COBISS 2009 – Ministarska konferencija o informacionoj infrastrukturi nauke, obrazovanja i kulture (10-12. novembra, Kongresni centar Habakuk, Slovenija)
- Brojni stručni skupovi i edukativni seminari iz oblasti bibliotekarstva i informacionih nauka u organizaciji Biblioteke Matice srpske, Narodne biblioteke Srbije i Centralne biblioteke Univerziteta u Novom Sadu.

Vrh strane