Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

26. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 26. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u četvrtak 5. JULA 2012. godine sa početkom u 10 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika sa 25. sednice Izbornog veća

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za komparativnu književnost
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Odsek za rumunistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rumunistika

Odsek za slovakistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika

Odsek za sociologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnoog odnosa

Odsek za rusinistiku
- jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusinistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
Odsek za germanistiku
Odsek za istoriju
Odsek za medijske studije
Odsek za psihologiju
Odsek za romanistiku
Odsek za sociologiju
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Odsek za hungarologiju

5. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru mr Jelene Jerković u zvanje višeg predavača za užu naučnu oblast strani jezik – Engleski jezik na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu.

Materijal za sednicu možete preuzeti sa sajta Fakulteta.


                                                                              DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
                                                                                   Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu