Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

25. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 25. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 25. MAJA 2012. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika sa 24. sednice Izbornog veća Fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku
- jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Anglistika
- jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Anglistika
- jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za romanistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za slavistiku
- jednog nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Rusistika
- jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za sociologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Odsek za srpsku književnost
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

3. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika sa nepunim radnim vremenom

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

4. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- jednog lektora za užu naučnu oblast Anglistika
- jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Anglistika
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Anglistika
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za germanistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za istoriju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
- jednog asistenta za užu naučnuoblast Medijevistika

Odsek za medijske studije
- jednog stručnog saradnika za užu naučnu oblast Novinarstvo
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Informatika
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Novnarstvo

Odsek za komparativnu književnost
- jednog asistenta za užu naučnu oblast svetska i komparativne književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za psihologiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za socilogiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociologija

Odsek za srpsku književnost
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za filozofiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

5. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za germanistiku
Odsek za medijske studije
Odsek za pedagogiju
Odsek za romanistiku
Odsek za rumunistiku
Odsek za slavistiku
Odsek za srpski jezik i lingvistiku

6. Raspisivanje konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa do 30% punog radnog vremena

Odsek za medijske studije

7. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru mr Igora Cvijanovića u zvanje predavača za užu naučnu oblast Strani jezik - Engleski na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu


                                                                              DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
                                                                                   Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu