Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

24. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 24. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 2.12.2016. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za medijske studije
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za romanistku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za rumunistku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rumunistika

Odsek za sociologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Odsek za slovakistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za hungarologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije

 1. dr Borislava Eraković, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Diana Prodanović Stankić, docent užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Olga Panić Kavgić, docent užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog lektora za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije

 1. dr Mirna Radin Sabadoš, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Maja Marković, vanr. prof. užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Nataša Milivojević, docent užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 4. dr Aleksandar Kavgić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije

 1. dr Zoran Paunović, red. prof za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet, Beograd
 2. dr Radojka Vukčević, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet, Beograd
 3. dr Bojan Jović, naučni savetnik za užu naučnu oblast Opšta književnosti sa teorijom književnosti, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije

 1. dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Nikolina Zobenica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Jelena Kostić Tomović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet, Beograd

Odsek za komparativnu književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Zlata Bojović, red. prof. za užu naučnu oblast Književnost od renesanse do racionalizma, Filološki fakultet, Beograd
 2. dr Nikola Grdinić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Sofija Košničar, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 4. dr Branko Letić, profesor emeritus, Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti
Predlog komisije:

 1. dr Gordana Pokrajac, vanr. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Slobodan Vladušić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Mladen Šukalo, red. prof. za užu naučnu oblast Komparatistika i teorija književnosti, Filološki fakultet, Banja Luka
 4. dr Vladimir Gvozden, vanr. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za medijske studije
Jednog stručnog saradnika za užu naučnu oblast Novinarstvo

Predlog komisije:

 1. dr Dubravka Valić Nedelјković, red. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Dubravka Lazić, red. prof. za užu naučnu oblast Fotografija, Akademija umetnosti, Novi Sad
 3. dr Dejan Pralica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (za predmete iz oblasti Psihoterapije)
Predlog komisije:

 1. dr Snežana Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Zdenka Novović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Vesna Petrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

4. Mišlјenje matičnog Fakulteta o izboru Ester Gabrić, master u zvanje nastavnika stranog jezika – engleski jezik na Učitelјskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

5. Mišlјenje matičnog Fakulteta o izboru dr Josipa Ivanovića u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Pedagoške nauke – Pedagogija na Učitelјskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu