Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

23. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 23. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 7.10.2016. godine sa početkom u 10 časova i 30 minuta u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Klasične nauke (Istorija starog veka)

Odsek za romanistiku
Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za filozofiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Odsek za hungarologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog lektora za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za germanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za psihologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o jeziku)
Predlog komisije:

 • dr Bilјana Radić Bojanić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Maja Marković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog komisije:

 • dr Maja Marković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Aleksandar Kavgić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog komisije:

 • dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Ivana Đurić Paunović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Aleksandra Jovanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet, Beograd

Odsek za germanistiku

Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije:

 • dr Sanja Ninković, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Nikolina Zobenica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za istoriju

Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Opšta istorija modernog doba)

Predlog komisije:

 • dr Duško Kovačević, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Ljilјana Čolić, red. prof. za užu naučnu oblast Osmanski jezik, Filološki fakultet, Beograd
 • dr Branko Bešlin, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Đorđe Đurić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za komparativnu književnost

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 • dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Vladimir Gvozden, vanr. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Dragan Prole, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za psihologiju

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnnu oblast Psihologija

Predlog komisije

 • dr Nebojša Majstorović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Boris Popov, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Ivana Petrović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd

Odsek za romanistiku

Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Romanistika (Francuski jezik i književnost)

Predlog komisije

 • dr Ljubica Vlahović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Veran Stanojević, vanr. prof. za užu naučnu oblast Francuski jezik, Filološki fakultet, Beograd

Odsek za slovakistiku

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika

Predlog komisije:

 • dr Miroslav Dudok, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Svenka Savić, profesor emeritus Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Dalibor Sokolović, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filološki fakultet, Beograd

Odsek za sociologiju

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Predlog komisije:

 • dr Pavle Milenković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Marko Škorić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Dejan Janković, docent za užu naučnu oblast Sociologija, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistiku

Predlog komisije:

 • dr Jasmina Grković Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Slobodan Pavlović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Žarko Bošnjaković, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

5. Imenovanje komisije za izbor u zvanje

Odsek za srpsku književnost

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 • dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Ivana Živančević Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Goran Maksimović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i komparativna književnost, Filozofski fakultet, Niš

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 • dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Milo Lompar, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd
 • dr Gorana Raičević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za filozofiju

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

 • dr Zoran Arsović, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija filozofije, Filozofski fakultet, Banja Luka
 • dr Dragan Prole, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Lino Velјak, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofija, Filozofski fakultet, Zagreb

6. Mišlјenje matičnog Fakulteta o izboru dr Ferenca Nemeta u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Istorija kulture – sve uže naučne oblasti na Učitelјskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

7. Mišlјenje matičnog Fakulteta o izboru Ivane Petković u zvanje nastavnika za Ruski jezik na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu