Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

22. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 22. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 1.7.2016. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za slavistiku
jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Rusistika

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za istoriju
jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Klasične nauke
Odsek za medijske studije
jednog asistenta za užu naučnu oblast Informatika u društvenim i humanističkim profilima (prilog)
Odsek za slavistiku
jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika
jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika
Odsek za filozofiju
jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke
jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o jeziku)
Predlog komisije:

 • dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Savka Blagojević, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik na nematičnim grupama, Filozofski fakultet Niš

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o jeziku)
Predlog komisije:

 • dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Maja Marković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Nadežda Silaški, red. prof. za užu naučnu oblast Međunarodni ekonomski odnosi – Engleski jezik, Ekonomski fakultet Beograd

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o jeziku)
Predlog komisije:

 • dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Maja Marković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Vladimir Jovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet Niš

- jednog lektora za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o jeziku)
Predlog komisije:

 • dr Diana Prodanović Stankić, doc. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Maja Marković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Sabina Halupka Rešetar, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za istoriju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Klasične nauke
Predlog komisije:

 • dr Ivan Jordović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Snežana Ferjančić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet Beograd
 • dr Sima Avramović, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta istorija prava i retorika, Pravni fakultet Beograd
 • dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Dragica Kolјanin, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za medijske studije
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo (marginalizovane grupe i mediji, rod i mediji)
Predlog komisije:

 • dr Dejan Pralica, vanred. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Svenka Savić, profesor emeritus Univerziteta u Novom Sadu
 • dr Rade Velјanovski, red. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Fakultet političkih nauka Beograd

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo (agencijsko novinarstvo, mediji nacionalnih manjina)
Predlog komisije:

 • dr Dubravka Valić Nedelјković, red. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Zoran Jevtović, red. prof. za užu naučnu oblast Komunikologija i novinarstvo, Filozofski fakultet Niš
 • dr Rade Velјanovski, red. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Fakultet političkih nauka Beograd

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo (televizijsko novinarstvo, kultura i mediji)
Predlog komisije:

 • dr Jelena Kleut, doc. za užu naučnu oblast Komunikologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Tena Perišin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Informacione i komunikacione nauke-novinarstvo, Fakultet političkih nauka Zagreb
 • dr Zoran Jevtović, red. prof. za užu naučnu oblast Komunikologija i novinarstvo, Filozofski fakultet Niš
 • dr Ana Martinoli, vanred. prof. za užu naučnu oblast Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture, Fakultet dramskih umetnosti Beograd

Odsek za romanistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika
Predlog komisije:

 • dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Mihajlo Popović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filološki fakultet Beograd
 • dr Veran Stanojević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filološki fakultet Beograd

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika
Predlog komisije:

 • dr Radana Lukajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Specifične književnosti – Francuska književnost, Filološki fakultet Univerziteta u Banja Luci
 • dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Vesna Cakelјić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Francuski jezik i književnost, FON Beograd

Odsek za sociologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija
Predlog komisije:

 • dr Mladen Lazić, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Beograd
 • dr Dušan Marinković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Vladimir Vuletić, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Beograd

Odsek za filozofiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Predlog komisije:

 • dr Milenko Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Želјko Kaluđerović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Aleksandar Čučković, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Ekonomski fakultet u Subotici

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Predlog komisije:

 • dr Dragan Prole, vanred. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Milenko Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Želјko Kaluđerović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Predlog komisije:

 • dr dr Milenko Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Dragan Prole, vanred. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Branko Balј, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Ekonomski fakultet u Subotici

Odsek za hungraologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

 • dr Ilona Rajšli, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Eleonora Kovač Rac, doc. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad

5. Mišlјenje matičnog Fakulteta o izboru dr Katalin Hegediš u zvanje docenta za užu naučnu oblast Filološke nauke – nemačka filologija na Učitelјskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici

6. Mišlјenje matičnog Fakulteta o izboru dr Ružene Šimonji Černak u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihološke nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

7. Mišlјenje matičnog Fakulteta o izboru dr Anamarie Bene u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika na Učitelјskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

8. Mišlјenje matičnog fakulteta o izboru dr Beate Grabovac u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija na Učitelјskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

9. Mišlјenje matičnog fakulteta o izboru mr Stanke Radojičić u zvanje višeg nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblasta Strani jezik-engleski jezik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu