Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

18. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 18. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 18.12.2015. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sednice Izbornog veća Fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za komparativnu književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Odsek za medijske studije
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za rusinistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusinistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za hungarologiju
Jednog lektora za užu naučnu oblast oblast Opšta i mađarska lingvistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o jeziku)

Predlog komisije:

 • Dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika
 • Dr Nadežda Silaški, vanr. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik za ekonomiste, Ekonomski fakultet, Beograd
 • Dr Mihailo Antović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakkultet, Niš

Odsek za istoriju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Predlog komisije

 • Dr Duško Kovačević, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
 • Dr Branko Bešlin, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
 • Dr Suzana Rajić, red. prof. za užu nučnu oblast Nacionalna istorija novog veka, Filozofski fakultet, Beograd

Odsek za komparativnu književnost
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Predlog komisije

 • Dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske  književnosti sa teorijom književnosti
 • dr Pavle Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika
 • dr Jovan Popov, red. prof. za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Filološki fakultet, Beograd

Odsek za pedagogiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Predlog komisije:

 • Dr Milica Andevski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija
 • Dr Grozdanka Gojkov, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Učitelјski fakultet, Beograd
 • Dr Radovan Grandić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija
 • Dr Olivera Gajić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za psihologiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije

 • Dr Marija Zotović Kostić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
 • Dr Ivan Jerković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
 • Dr Jasmina Kodžopelјić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za romanistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (Hispanistika)

Predlog komisije:

 • Dr Ksenija Šulović, docent za užu naučnu oblast Romanistika
 • Dr Jelena Filipović, red. prof. za užu naučnu oblast Hispanske i hispanoameričke studije, Filološki fakultet, Beograd
 • Dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika

- Odsek za slovakistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika za predmet Slovačka književnost

Predlog komisije:

 • Dr Jarmila Hodolič, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika
 • Dr Ana Marić, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika
 • Dr Marta Součkova, lektor za užu naučnu oblast Slovački jezik, Filozofski fakultet, Prešovo, Slovačka

- Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Slovakistika

Predlog komisije:

 • Dr Janko Ramač, red. prof. za užu naučnu oblast Nacionalna istorija
 • Dr Jarmila Hodolič, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika
 • Dr Ana Marić, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika
 • Dr Ana Makišova, vanr. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika
 • Dr Adam Svetlik, vanr. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika

Odsek za sociologiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Predlog komisije:

 • Dr Dušan Marinković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija
 • Dr Radoš Radivojević, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Dr Pavle Milenković, vanr. prof. za užu naučnnu oblast Sociologija

- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociologija

Predlog komisije:

 • Dr Pavle Milenković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija
 • Dr Valentina Sokolovska, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija
 • Dr Marko Škorić, docent, za užu naučnu oblast Sociologija

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika (Sintaksa i semantika i Metodika)

Predlog komisije:

 • Dr Nada Arsenijević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Dušanka Zvekić Dušanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Milivoj Alanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika (Dijalektologija i Makedonski jezik)

Predlog komisije:

 • Dr Žarko Bošnjaković, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Jasmina Grković Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Slobodan Pavlović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za srpsku književnost
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 • Dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 • Dr Jasmina Jokić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 • Dr Marija Kleut, prof. emeritus

- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 • Dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 • Dr Ivana Živančević Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 • Dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 • Dr Gojko Tešić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za filozofiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

 • Dr Ugo Vlaisavlјević, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Sarajevo
 • Dr Bernhard Valdenfels, prof. emeritus, Univerzitet u Bohumu, Nemačka
 • Dr Rudolf Bernet, prof. emeritus, Univerzitet u Luvenu, Belgija

- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije

 • Dr Milenko Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke
 • Dr Želјko Kaluđerović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke
 • Dr Dragan Prole, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Odsek za hungarologiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Oppšta i mađarska lingvistika

Predlog komisije

 • Dr Iren Lanc, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika
 • Dr Ilona Rajšli, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika
 • Dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast OPšta i mađarska lingvistika 

6. Mišlјenje matičnog fakulteta o izboru dr Mie Marić u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihološke nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

7. Mišlјenje matičnog fakulteta o izboru dr Aleksandra Čučkovića u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Sociologija i Filozofija na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu