Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

16. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 16. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 3.7.2015. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sednice Izbornog veća Fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Klasične nauke

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za slavistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za pedagogiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za srpsku književnost
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije:

 1. Dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika
 2. Dr Kristina Dragović, docent za užu naučnu oblast Germanistika
 3. Dr Dušanka Vujović, docent, za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

- Jednog lektora za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije:

 1. Dr Sanja Ninković, docent za užu naučnu oblast Germanistika
 2. Dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika
 3. Dr Kristina Dragović, docent, za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za komparativnu književnost
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. Dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 2. Dr Sofija Košničar, red. prof., za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teroijom književnosti
 3. Dr Zoran Paunović, red.prof., za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost
 4. Dr Vladimir Gvozden, docent za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. Dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 2. Dr Sava Damjanov, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 3. Dr Vladimir Gvozden, docent za užu naučnu oblast Srpska i komparativna književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za medijske studije
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnnu oblast Novinarstvo

Predlog komisije:

 1. Dr Dubravka Valić Nedelјković, red. prof., za užu naučnu oblast Novinarstvo
 2. Dr Rade Velјanovski red. prof., za užu naučnu oblast Novinarstvo i komunikologija, Fakultet političkih nauka, Beograd
 3. Dr Svenka Savić profesor emeritus
 4. dr Zoran Jeftović, red. prof., za užu naučnu oblast Komunikologija i novinarstvo, Filozofski fakultet, Niš

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo

Predlog komisije:

 1. Dr Dubravka Valić Nedelјković, red. prof., za užu naučnu oblast Novinarstvo
 2. Dr Rade Velјanovski red. prof., za užu naučnu oblast Novinarstvo i komunikologija, Fakultet političkih nauka, Beograd
 3. dr Zoran Jeftović, red. prof., za užu naučnu oblast Komunikologija i novinarstvo, Filozofski fakultet, Niš
 4. dr Bilјana Šimunović Bešlin, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za psihologiju
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija, za oblast Pedagoške psihologije

Predlog komisije:

 1. Dr Jasmina Kodžopelјić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihologija
 2. Dr Snežana Smederevac, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija
 3. Dr Jasmina Pekić, docent, za užu naučnu oblast Psihologija
 4. Dr Marija Zotović Kostić, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija
 5. Dr Jelica Petrović, docent, za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za sociologiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Predlog komisije:

 1. Dr Marko Škorić, docent za užu naučnu oblast Sociologija
 2. Dr Dragolјub Đorđević, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, Mašinski fakultet, Niš
 3. Dr Pavle Milenković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Sociologiju

Odsek za filozofiju
- Jednog asistenta za užu nučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

 1. Dr Dragan Prole, vanr. prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke
 2. Dr Želјko Kaluđerovi, vanr. prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke
 3. Dr Jasna Šakota-Mimica, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Odsek za hungarologiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. Dr Eva Hoža, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa teorijom književnosti
 2. Dr Eva Toldi, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa teorijom književnosti
 3. Dr Eržebet Čanji, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa teorijom književnosti
 4. Dr Katalin Kaić, profesor emeritus

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. Dr Erika Bence, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa teorijom književnosti
 2. Dr Eva Toldi, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa teorijom književnosti
 3. Dr Eržebet Čanji, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa teorijom književnosti
 4. Dr Mihalј Balaž, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti, Univerzitet, Segedin, Mađarska

5. Imenovanje nove komisije za izbor nastavnika

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. Dr Marija Kleut, prof. emeritus,
 2. Dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 3. Dr Branka Jakšić Provči, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 4. Dr Bilјana Sikimić, naučni savetnik, Balkanološki institut, SANU, Beograd

6. Mišlјenje matičnog fakulteta o izboru Danice Stanković u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Lingvistika (Engleski jezik) na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

7. Mišlјenje matičnog fakulteta o izboru dr Vojislave Bugarski Ignjatović u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Specijalna edukacija i rehabilitacija (Psihologija) na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

8. Mišlјenje matičnog fakulteta o izboru dr Darka Gavrilovića u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Istorija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

9. Mišlјenje matičnog fakulteta o izboru dr Marijana Jelića u zvanje docenta za užu naučnu oblast Lingvističke nauke – srpski jezik na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

10. Mišlјenje matičnog fakulteta o izboru Vuka Markovića u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Opšteobrazovna i opštemedicinska oblast (Engleski jezik) na Medicinskom fakultet u Novom Sadu.

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu