Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

15. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 15. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 8.5.2015. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sednice Izbornog veća Fakulteta

2. Podnošenje zahteva Senatu Univerziteta za usklađivanje izbora u zvanje nastavnika, izabranih za nastavni predmet, sa izborom u zvanje za užu naučnu oblast

 • Izbor u zvanje dr Julijana Tamaša, red. prof., izabranog 1993. godine za nastavni predmet Rusinska književnost i Ukrajinska književnost sa opštom književnošću usklađuje se sa zvanjem redovnog profesora za užu naučnu oblast Rusinistika;
 • Izbor u zvanje dr Miroslava Dudoka, izabranog u zvanje 1998. godine za nastavni predmet Slovački jezik, usklađuje se sa zvanjem redovnog profesora za užu naučnu oblast Slovakistika;
 • Izbor u zvanje dr Jasmine Grković-Mejdžor, red. prof., izabrane 2000. godine za predmete Staroslovenski jezik i Uporedna gramatika slovenskih jezika, usklađuje se za zvanjem redovnog profesora za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika;
 • Izbor u zvanje dr Nikole Grdinića, red. prof., izabranog 2001. godine za predmet Teorija književnosti, usklađuje se sa zvanjem redovnog profesora za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti;
 • Izbor u zvanje dr Radovana Grandića, red. prof., izabranog 1997. godine za predmet Teorija vaspitanja, usklađuje se sa izborom u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Pedagogija;
 • Izbor u zvanje dr Mikloša Biroa, red. prof., izabranog 1992. godine za predmet Psihodijagnostika, usklađuje se sa izborom u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Psihologija;
 • Izbor u zvanje dr Samuela Čelovskog, red. prof., izabranog 1997. godine za predmete Istorija slovačkog naroda i Južnoslovensko-slovačke kulturne i književne veze, usklađuje se sa izborom u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Slovakistika;
 • Izbor u zvanje dr Mirjane Stefanović, red. prof., izabrane 1999. godine za predmete Srpska književnost 18. veka i Teorija književnosti, usklađuje se sa izborom u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti;
 • Izbor u zvanje dr Milorada Radovanovića, red. prof., izabranog 1986. godine za predmet Opšta lingvistika, usklađuje se sa izborom u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika;
 • Izbor u zvanje dr Ljubinka Pušića, red. prof., izabranog 1997. godine za predmet Sociologija grada, usklađuje se sa izborom u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Sociologija;
 • Izbor u zvanje dr Milenka Perovića, red. prof., izabranog 1995. godine za predmete Istorija filozofije i Etika, usklađuje se sa izborom u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Filozofske nauke;
 • Izbor u zvanje dr Lasla Molnar Čikoša, red. prof., izabranog 1997. godine za predmete Sintaksa mađarskog jezika i Fonetika mađarskog jezika, usklađuje se sa izborom u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika;
 • Izbor u zvanje dr Boža Miloševića, red. prof., izabranog 1996. godine za predmete Sociologija i Sociologija rada, usklađuje se sa izborom u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Sociologija;
 • Izbor u zvanje dr Iren Lanc, red. prof., izabrane 1997. godine za predmete Uvod u opštu i mađarsku lingvistiku i Metodi savremene lingvistike, usklađuje se sa izborom u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika;
 • Izbor u zvanje dr Zoje Karanović, red. prof., izabrane 1997. godine za predmet Narodna književnost, usklađuje se sa izborom u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti;
 • Izbor u zvanje dr Mare Đukić, red. prof., izabrane 2001. godine za predmet Didaktika, usklađuje se sa izborom u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Pedagogija;
 • Izbor u zvanje dr Dragana Kokovića, red. prof., izabranog 1992. godine za predmete Sociologija i Sociologija kulture, usklađuje se sa izborom u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Sociologija.

3. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika - Nauka o jeziku
- Jednog višeg nastavnika jezičkih veština za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za germanistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za slavistiku
- Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za sociologiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Odsek za srpsku književnost
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za filozofiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

4. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za pedagogiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast pedagogija

Odsek za rusinistiku
Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast rusinistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

5. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku

Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika
Predlog komisije:

 • Dr Kristina Dragović, docent, za užu naučnu oblast Germanistika
 • Dr Sanja Ninković, docent, za užu naučnu oblast Germanistika
 • Dr Gordana Ristić, docent, za užu naučnu oblast Germanistika
 • Dr Jelena Kostić Tomović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet, Beograd

Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika
Predlog komisije:

 • Dr Gordana Ristić, docent, za užu naučnu oblast Germanistika
 • Dr Kristina Dragović, docent, za užu naučnu oblast Germanistika
 • Dr Dušanka Vujović, docent, za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Medijevistika
Predlog komisije:

 • Dr Nenad Lemajić, red. prof., za užu naučnu oblast Medijevistika
 • Dr Adrija Veselinović, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija srpskog naroda u srednjem veku, Filozofski fakultet, Beograd
 • Dr Đura Hardi, vanr. prof., za užu naučnu oblast Medijevistika

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
Predlog komisije:

 • Dr Aleksandar Kasaš, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
 • Dr Ljubodrag Dimić, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Beograd
 • Dr Bilјana Šimunović Bešlin, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
 • Dr Slobodan Bjelica, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za medijske studije

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Komunikologija
Predlog komisije:

 • Dr Dejan Pralica, docent, za užu naučnu oblast Novinarstvo
 • Dr Mirolјub Radojković, red. prof., za užu naučnu oblast Komunikologija i informatika, Fakultet političkih nauka, Beograd
 • Dr Zoran Jevtović, red. prof., za užu naučnu oblast Komunikologija i novinarstvo, Filozofski fakultet, Niš

Jednog nastavnika veština  za užu naučnu oblast Novinarstvo
Predlog komisije:

 • Dr Dubravka Valić Nedelјković, red. prof., za užu naučnu oblast Novinarstvo
 • Dr Vladimir Barović, docent, za užu naučnu oblast Novinarstvo
 • Dr Rade Velјanovski, red. prof., za užu naučnu oblast Novinarstvo, Fakultet političkih nauka, Beograd

Odsek za psihologiju

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Predlog komisije:

 • Dr Dušanka Mitrović, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija
 • Dr Snežana Smederevac, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija
 • Dr Jasmina Kodžopelјić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihologija

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Predlog komisije:

 • Dr Snežana Smederevac, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija
 • Dr Dejan Pajić, docent, za užu naučnu oblast Psihologija
 • Dr Jasmina Kodžopelјić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za rusinistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusinistika

Predlog komisije:

 • Dr Aleksandar Duličenko, red. prof., za užu naučnu oblast Ruski jezik i slovenski književni mikrojezici, Tartuski univerzitet, Estonija
 • Dr Svenka Savić, prof. emeritus, Univerzitet u Novom Sadu
 • Dr Julijan Tamaš, red. prof., za užu naučnu oblast Rusinistika
 • Dr Miroslav Dudok, red. prof., za užu naučnu oblast Slovakistika
 • Dr Predrag Novakov, red. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

Odsek za slavistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 • Dr Dušanka Mirić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Rusistika
 • Dr Marija Stefanović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Rusistika
 • Dr Dojčil Vojvodić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Rusistika

6. Mišlјenje matičnog fakulteta o izboru dr Janoša Šamu u zvanje docenta za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti na Učitelјskom fakultetu u Subotici.

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu