Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

14. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 14. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 3.4.2015. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sednice Izbornog veća Fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za pedagogiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika
Jednog lektora za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za medijske studije
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo
Jednog stručnog saradnika za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za slavistiku
Jednog nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Rusistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Klasične nauke
Predlog komisije:

  1. Dr Gordan Maričić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet, Beograd
  2. Dr Žarko Petković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet, Beograd
  3. Dr Vladan Gavrilović, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
  4. Dr Đura Hardi, vanr. prof., za užu naučnu oblast Medijevistika

Odsek za pedagogiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija
Predlog komisije:

  1. Dr Svetlana Kostović, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija
  2. Dr Svetozar Dunđerski, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija
  3. Dr Olivera Knežević Florić, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija
  4. Dr Jovana Milutinović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija
  5. Dr Jelena Đermanov, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za srpsku književnost

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Predlog komisije:

  1. Dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
  2. Dr Branka Jakšić Provči, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
  3. Dr Snežana Samardžija, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd
  4. Dr Bilјana Sikimić, viši naučni saradnik, Balkanološki institut, SANU, Beograd

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Predlog komisije:

  1. Dr Gojko Tešić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
  2. Dr Gorana Raičević, van. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
  3. Dr Slobodan Vladušić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd

6. Mišlјenje matičnog fakulteta o izboru dr Snežane Šarančić Čutura u zvanje vanrednog profesora  za užu naučnu oblast Književne nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

7. Mišlјenje matičnog fakulteta o izboru ma Galine Lukić u zvanje nastavnika stranog jezika i veština za užu naučnu oblast Svetski jezici – Ruski jezik na Tehničkom fakultetu u Zrenjaninu.

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu