Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

13. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 13. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 13.02.2015. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sednice Izbornog veća Fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
- Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Anglistika
- Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Anglistika
           
Odsek za istoriju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za slovakistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika

Odsek za srpsku književnost
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za hungarologiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti 

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- Jednog lektora za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o jeziku)
- Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o jeziku)
 
Odsek za istoriju
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za medijske studije
- Jednog stručnog saradnika za užu naučnu oblast Informatika

Odsek za psihologiju
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za rusinistiku
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusinistika

Odsek za filozofiju
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o jeziku)

Predlog komisije:

 • Dr Tvrtko Prćić, red. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
 • Dr Predrag Novakov, red. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
 • Dr Bilјana Mišić Ilić, red. prof., za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš

Odsek za germanistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika (Nemačka književnost)

Predlog komisije:

 • Dr Slavija Kabić, red. prof., za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Zadar
 • Dr Boris Dudaš, vanr. prof., za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Rijeka
 • Dr Jelena Kostić Tomović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet, Beograd

Odsek za pedagogiju
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija

Predlog komisije:

 • Dr Svetlana Kostović, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija
 • Dr Jovana Milutinović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija
 • Dr Jelena Đermanov, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za psihologiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:

 • Dr Vesna Gavrilov Jerković, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija
 • Dr Velјko Jovanović, docent za užu naučnu oblast Psihologija
 • Dr Vesna Petrović, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Odsek za rusinistiku
- Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusinistika

Predlog komisije:

 • Dr Mihajlo Fejsa, vanr. prof., za užu naučnu oblast Rusinistika
 • Dr Julijan Tamaš, red. prof., za užu naučnu oblast Rusinistika
 • Dr Dojčil Vojvodić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za slavistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika 

Predlog komisije:

 • Akademik Predrag Piper, Filološki fakultet, Beograd
 • Dr Ksenija Končarević, red. prof., za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet, Beograd
 • Dr Marija Stefanović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Rusistika
 • Dr Dojčil Vojvodić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 • Dr Vladislava Ružić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Ivana Antonić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Nada Arsenijević, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 • Dr Žarko Bošnjaković, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Slobodan Pavlović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Gordana Štasni, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 • Dr Milivoj Alanović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Ivana Antonić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Nada Arsenijević, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 • Dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Nataša Dragin, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Želјko Marković, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Marina Kurešević, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za srpsku književnost
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 • Dr Nikola Grdinić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 • Dr Dragan Stanić red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 • Dr Aleksandar Jovanović, red. prof., za užu naučnu oblast Književnost, Učitelјski fakultet, Beograd

Odsek za filozofiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

5. Mišlјenje matičnog fakulteta o izboru dr Sanje Golijanin Elez u zvanje vanrednog profesora  za užu naučnu oblast Književne nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

6. Mišlјenje matičnog fakulteta o izboru dr Sanje Krimer Gaborović u zvanje docenta stranog jezika za užu naučnu oblast Engleski jezik na Građevinskom fakultetu u Subotici.

7. Mišlјenje matičnog fakulteta o izboru dr Tamare Jovanović u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

8. Mišlјenje matičnog fakulteta o izboru dr Ivane Milovanović u zvanje docenta za užu naučnu oblast Sociološke nauke u sportu i fizičkom vaspitanju na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

9. Mišlјenje matičnog fakulteta o izboru Andrijane Berić, master u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Nemački jezik na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu.

10. Mišlјenje matičnog fakulteta o izboru dr Vesne Bogdanović u zvanje docenta za užu naučnu oblast Engleski jezik na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.


                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu