Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

11. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 11. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 3.10.2014. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

 

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sednice Izbornog veća Fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Medijevistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Medijevistika

Odsek za komparativnu književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost

Odsek za medijske studije
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo
Jednog nastavnika veština za užu naučnu oblast Informatika

Odsek za sociologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za medijske studije
Jednog stručnog saradnika za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za romanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za slavistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika
Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika

Centar za jezike
Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu

Odsek za hungarologiju
Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

- Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika ( sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog komisije:

 1. Dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
 2. Dr Predrag Novakov, red. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
 3. Dr Biljana Mišić-Ilić, red. prof., za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš

Jednog nastavnika ( sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog komisije:

 1. Dr Sabina Halupka-Rešetar, docent za užu naučnu oblast Anglistika
 2. Dr Diana Prodanović-Stankić, docent za užu naučnu oblast Anglistika
 3. Dr Savka Blagojević, red. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik na nematičnim grupama, Filozofski fakultet, Niš

Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o jeziku)
Predlog komisije:

 1. Dr Biljana Radić-Bojanić, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
 2. Dr Predrag Novakov, red. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
 3. Dr Savka Blagojević, red. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik na nematičnim grupama, Filozofski fakultet, Niš

Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o jeziku)
Predlog komisije:

 1. Dr Sabina Halupka-Rešetar, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
 2. Dr Maja Marković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
 3. Dr Biljana Mišić-Ilić, red. prof., za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš

- Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
Predlog komisije:

 1. Dr Branko Bešlin, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
 2. Dr Radoš Ljušić, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Beograd
 3. Dr Duško Kovačević, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba Istorija modernog doba
 4. Dr Dejan Mikavica, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba Istorija modernog doba
 5. Dr Vladan Gavrilović, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba Istorija modernog doba

- Odsek za psihologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija
Predlog komisije:

 1. Dr Vladimir Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija
 2. Dr Jelica Petrović docent za užu naučnu oblast Psihologija
 3. Dr Snežana Tovilović, docent za užu naučnu oblast Psihologija

- Odsek za rumunistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rumunistika
Predlog komisije:

 1. Dr Marina Puja-Badesku, red. prof., za užu naučnu oblast Rumunistika
 2. Dr Laura Spariosu, vanr. prof., za užu naučnu oblast Rumunistika
 3. Dr Biljana Sikimić, viši naučni saradnik za užu naučnu oblast, Balkanologija, Balkanološki institut, SANU, Beograd
 4. Dr Anamarija Soresku-Marinković, naučni saradnik za humanističke nauke, Balkanološki institut, SANU, Beograd

- Odsek za slovakistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika
Predlog komisije:

 1. Dr Jarmila Hodolič, red. prof., za užu naučnu oblast Slovakistika
 2. Dr Adam Svetlik, vanr. prof., za užu naučnu oblast Slovakistika
 3. Dr Zuzana Čižikova, docent. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filološki fakultet, Beograd

- Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Predlog komisije:

 1. Dr Milivoj Nenin, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 2. Dr Gojko Tešić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 3. Dr Jovan Delić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Predlog komisije:

 1. Dr Svetlana Tomin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 2. Dr Nikola Grdinić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 3. Dr Irena Arsić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti Filozofski fakultet, Niš.

- Odsek za hungarologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. Dr Hargita Horvat-Futo, docent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti
 2. Dr Erika Bence, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti
 3. Dr Julijana Išpanović-Čapo, docent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

5. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Dušanke Đurović u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

6. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru mr Vesne Bulatović u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Engleski jezik na Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu.

7. Mišljenje matičnog fakulteta o izboruSnežane Gluhajić u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Svetski jezici-Ruski jezik na tehničkom fakultetu «Mihajlo Pupin» u Zrenjaninu.


                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu