Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

7. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 7. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 17.1.2014. godine sa početkom u 12 časova u sali Zoran Konstantinović, za koju predlaže sledeći


DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika sa 6. sednice Izbornog veća Fakulteta
2. Utvrđivanje predloga za izbor uzvanje nastavnika

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Klasične nauke

Odsek za slavistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za rusinistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusinistika

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavanika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teroijom književnosti

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
jednog lektora za užu naučnu oblast Anglistika
jednog lektora za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za istoriju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za romanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za sociologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociologija

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika (nauka o književnost)

Predlog komisije:

1. dr Zorica Đergović-Joksimović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika
2. dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika
3. dr Vesna Lopičić, red. prof. za užu naučnu oblast Angloamerička književnost, Filozofski fakultet u Nišu
4. akademik Svetozar Koljević, za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost.

Odsek za germanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije:

1. dr Gordana Ristić, doc. za užu naučnu oblast Germanistika
2. dr Nikolina Zobenica, doc. za užu naučnu oblast Germanistika
3. dr Dušanka Vujović, doc. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Predlog komisije:

1. dr Duško Kovačević, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
2. dr Ljubodrag Dimić, akademik, SANU Beograd
3. dr Milan Ristović, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta istorija novog veka, Filozofski fakultet u Beogradu

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Predlog komisije:

1. dr Radoš Ljušić, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet u Beogradu
2. dr Duško Kovačević, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
3. dr Ema Miljković, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija, Filozofski fakultet u Nišu.

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Predlog komisije:
1. dr Đuro Tošić, akademik, SANU Beograd
2. dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika
3. dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Predlog komisije:
1. dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
2. dr Vladan Gavrilović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
3. dr Zoltan Đere, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog dobađ
4. dr Slobodan Bjelica, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za medijske studije
Jednog stručnog saradnika za užu naučnu oblast Novinarstvo

Predlog komisije:

1. dr Dubravka Valić-Nedeljković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo
2. dr Dubravka Lazić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Fotografija, Akademija umetnosti u Novom Sadu
3. dr Dejan Pralica, doc. za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:

1. dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
2. dr Aleksandar Kostić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu
3. dr Dejan Todorović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu.

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:

1. dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
2. dr Marija Zotović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
3. dr Dušanka Lazarević, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu.

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:

1. dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
2. dr Snežana Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
3. dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:

1. dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
2. dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
3. dr dr Snežana Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:

1. dr Nataša Jokić-Begić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Zagrebu
2. dr Snežana Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
3. dr Marija Zotović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:

1. dr Sunčica Zdravković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
2. dr Petar Milin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
3. dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:
1. dr Nebojša Majstorović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
2. dr Marija Zotović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
3. dr Svetlana Čizmić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija Filozofski fakultet u Beogradu.

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Predlog komisije:

 1. dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika
 2. dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika
 3. dr Veran Stanojević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Francuski jezik, Filološki fakultet Beograd.

Odsek za sociologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Predlog komisije:

1. dr Pavle Milenković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija
2. dr Srđan Šljukić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija
3. dr Slaviša Orlović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociološko-politikološke studije, Fakultet političkih nauka u Beogradu.

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zavnja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

Predlog komisije:

1. dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
2. dr Slavko Gordić, profesor emeritus
3. dr Marija Kleut, profesor emeritus
4. dr Ljiljana Bajić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Preldog komisije:

1. dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
2. dr Ljiljana Nedeljkov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
3. dr Sofija Miloradović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici.

Odsek za filozofiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

1. dr Miloš Todorović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke
2. dr Milenko Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke
3. dr Željko Kaluđerović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

 1. dr Milenko Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke
 2. dr Dragan Prole, vanred. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke
 3. dr Željko Kaluđerović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke.

5. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru mr Aleksandre Breu u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik-Nemački jezik na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

6. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Ljiljane Knežević u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik-Engleski jezik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

DOPUNE

Odsek za romanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika
Predlog komisije:

 1. dr Pavle Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika
 2. dr Tamara Valčić-Bulić, doc. za užu naučnu oblast Romanistika
 3. dr Diana Popović, doc. za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za komparativnu književnost
jednog asistenta za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Bojana Stojanović-Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativan književnost sa teorijomknjiževnosti
 2. dr Sofija Košničar, vanred. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti
 3. dr Vladimir Gvozden, doc. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Odsek za psihologiju:
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

 1. dr Nebojša Majstorović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
 2. dr Marija Zotović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
 3. dr Svetlana Čizmić, red. prof.  za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu.


                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu