Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

6. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 6. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 4.10.2013. godine sa početkom u 12 časova u sali Zoran Konstantinović, za koju predlaže sledeći


DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika sa 5. sednice Izbornog veća Fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za pedagogiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za romanistiku
Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za filozofiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Odsek za hungarologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za istoriju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Klasične nauke

Odsek za medijske studije
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Informatika
Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za pedagogiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za romanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za slavistiku
Jedan viši lektor za užu naučnu oblast Rusistika
Dva lektora za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za slovakistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Slovakistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
Jednog lektora za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije:

 1. Dr Predrag Novakov. red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
 2. Dr Maja Marković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika
 3. Dr Sabina Halupka-Rešetar, doc. za užu naučnu oblast Anglistika
 4. Dr Savka Blagojević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik na nematičnim grupama, Filozofski fakultet u Nišu.

Jednog lektora za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije:                                            

 1. Dr Sabina Halupka-Rešetar, doc. za užu naučnu oblast Anglistika
 2. Dr Nataša Milivojević, doc. za užu naučnu oblast Anglistika
 3. Dr Violeta Stojičić, doc. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet u Nišu.

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Germanistika

Predog komisije:

 1. Dr Nikolina Zobenica, doc. za užu naučnu oblast Gemranistika
 2. Dr Sanja Ninković, doc. za užu naučnu oblast Germanistika
 3. Dr Jelena Kostić-Tomović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet u Beogradu.

Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije:

 1. Dr Sanja Ninković, doc. za užu naučnu oblast Gemranistika
 2. Dr Julijana Beli-Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika
 3. Dr Smilja Srdić, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet u Beogradu

Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije:

 1. Dr Julijana Beli-Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika
 2. Dr Sanja Ninković, doc. za užu naučnu oblast Gemranistika
 3. Dr Smilja Srdić, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet u Beogradu

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Medijevistika

Predlog komisije:

 1. Dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika
 2. Dr Marjanca Pakiž, vanred. prof. za užu naučnu oblast Latinska lingvistika, Filozofski fakultet Beograd
 3. Dr Snežana Božanić, doc. za užu naučnu oblast Medijevistika

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:

 1. Dr Dejan Pajić, doc. za užu naučnu oblast Psihologija
 2. Dr Bojan Janičić, doc. za užu naučnu oblast Psihologija
 3. Dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija.

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:

 1. Dr Nebojša Majstorović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
 2. Dr Svetlana Čizmić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Beograd
 3. Dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija.

Odsek za romanistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Predlog komisije:

 1. Dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika
 2. Dr Dragana Drobnjak, doc. za užu naučnu oblast Romanistika
 3. Dr Veran Stanojević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Francuski jezik, Filološki fakultet u Beogradu.

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika

Predlog komisije:

 1. Dr Ljubica Vlahović, docent za užu naučnu oblast  Romanistika
 2. Dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika
 3. Dr Tatjana Đurin, docent za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za sociologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociologija

Predlog komisije:

 1. Dr Gordana Tripković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija
 2. Dr Dušan Marinković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija
 3. Dr Valentina Sokolovska, doc. za užu naučnu oblast Sociologija.

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. Dr Jovan Delić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu
 2. Dr Slavko Gordić, profesor emeritus
 3. Dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenska književnost sa teorijom književnosti

Odsek za hungarologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. Dr Eržebet Čanji, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti
 2. Dr Hargita Horvat Futo, docent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti
 3. Dr Erika Bence, vanred.prof. užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti
 4. Dr Kornelija Farago, red. prof. za užu naučnu oblast užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti
 5. Dr Eva Toldi, vanred. prof. za užu naučnu oblast užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

5. Mišljenje matičnog Fakuleteta o izboru dr Jovane Čikić u zvanje docenta za užu naučnu oblast Sociologija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

6.Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru Dejana Kneževića u zvanje nastavnika stranog jezika na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

 

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu