Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

5. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 5. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 5.7.2013. godine sa početkom u 12 časova u sali Zoran Konstantinović, za koju predlaže sledeći


DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika sa 4. sednice Izbornog veća Fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
- jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za istoriju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za germanistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za psihologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za romanistiku
- jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za rumunistiku
- jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Rumunistika

Odsek za slavistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusisitika
- jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za slovakistiku
-
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika

Odsek za sociologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Odsek za srpsku književnost
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za slavistiku
- dva viša lektora za užu naučnu oblast Rusisitika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za medijske studije
-
jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Novinarstvo

Predlog komisije:

 1. dr Dejan Pralica, docent za užu naučnu oblast Novinarstvo
 2. dr Vladimir Barović, docent za užu naučnu oblast Novinarstvo
 3. dr Iren Lanc, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

Odsek za pedagogiju
-
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Predlog komisije:

 1. dr Radovan Grandić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija
 2. dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija
 3. dr Adila Pašalić-Kreso, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet u Sarajevu.

jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija

Predlog komisije:

 1. dr Jasmina Klemenović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija
 2. dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija
 3. dr Jelena Đermanov, doc. za užu naučnu oblast Pedagogija.

Odsek za romanistiku
- Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Romanistika

Predlog komisije:

 1. dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika
 2. dr Ljubica Vlahović, doc. za užu naučnu oblast Romanistika
 3. dr Tatjana Đurin, doc.  za užu naučnu oblast Romanistika

jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika

Predlog komisije:

 1. dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika
 2. dr Dragana Drobnjak, doc. za užu naučnu oblast Romanistika
 3. dr Tamara Valčić Bulić, doc. za užu naučnu oblast Romanistika

5. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Mire Milić u zvanje docenta za užu naučnu oblast Engleski jezik na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

Molim Vas da prisustvujete sednici.

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta

                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu