Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

4. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 4. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 17.5.2013. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći


DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika sa 3. sednice Izbornog veća Fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- Jedan nastavnik (sva zvanja) za užu načnu oblast Srpski jezik i lingvistika
- Jedan nastavnik (sva zvanja) za užu načnu oblast Srpski jezik i lingvistika

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za istoriju
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Arheologija

Odsek za medijske studije
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo
- Jednog stručnog saradnika za užu naučnu oblast Novinarstvo
- Jednog stručnog saradnika za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za hungarologiju
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika
Predlog komisije:

 1. dr Ištvan Bogner, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika
 2. dr Smilja Srdić, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet u Beogradu
 3. dr Dušanka Vujović, doc. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika
Predlog komisije:

 1. dr Julijana Beli-Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika
 2. dr Ištvan Bogner, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika
 3. dr Nikolina Zobenica, doc. za užu naučnu oblast Germanistika.

Odsek za istoriju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Klasične nauke
Predlog komisije:

 1. dr Ifigenija Draganić, doc. za užu naučnu oblast Klasične nauke
 2. dr Žarko Petrović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet u Beogradu
 3. dr Đura Hardi, doc., za užu naučnu oblast Klasične nauke

Odsek za pedagogiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
Predlog komisije:

 1. dr Milka Oljača, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija
 2. dr Šefika Alibabić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet u Beogradu
 3. dr Mara Đukić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
Predlog komisije:

 1. dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija
 2. dr Mara Đukić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija
 3. dr Ivica Radovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Učiteljski fakultet u Beogradu

Odsek za rusinistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusinistika
Predlog komisije:

 1. dr Julijan Tamaš, red. prof. za užu naučnu oblast Rusinistika
 2. dr Ljudmila Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Ukrajinski jezik i ukrajinska književnost, Filološki fakultet u Beogradu
 3. dr Dušanka Zvekić-Dušanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za slavistiku
dva lektora za užu naučnu oblast Rusistika
Predlog komisije:

 1. dr Marija Stefanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika
 2. dr Dušanka Mirić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika
 3. dr Draginja Ramadanski, doc. za užu naučnu oblast Rusistika

jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika
Predlog komisije:

 1. dr Dušanka Mirić, vanred. prof. za užu naučnu oblast  Rusistika
 2. dr Marija Stefanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusisitika
 3. dr Dojčil Vojvodić, doc. za užu naučnu oblast Rusisitika

Odsek za slovakistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Slovakistika
Predlog komisije:

 1. dr Ana Makišova, vanred. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika
 2. dr Miroslav Dudok, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika
 3. dr Ana Marić, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika

 5. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije sa nepunim radnim vremenom

Odsek za hungarologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika
Predlog komisije:

 1. dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika
 2. dr Laslo Molnar Čikoš, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika
 3. dr Ilona Rajšli, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

6. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Judite Rafai u zvanje docenta za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku

7. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Vesne MArković u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Lingvistika na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

8. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru mr Aleksandra Jargovića u zvanje predavača za užu naučnu oblast Strani jezik-engleski na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

 

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta

                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu