Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

3. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 3. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 1.3.2013. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći


DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika sa 2. sednice Izbornog veća Fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika (Engleski jezik i kultura)

- Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Anglistika (nauka o jeziku)

Odsek  za istoriju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za pedagogiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za psihologiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast psihologija

Odsek za slovakistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu  naučnu oblast Slovakistika

Odsek za srpsku književnost
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
- Jednog nastavnika sva (zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i linvistka
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i linvistka
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i linvistka
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i linvistka

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- Jednog asistenta za užu načnu oblast Anglistika

Odsek za germanistiku
- Jednog asistenta za užu načunu oblast Germanistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
Odsek za germanistiku
Odsek za istoriju
Odsek za medijske studije
Odsek za psihologiju
Odsek za romanistiku
Odsek za rumunistiku
Odsek za slavistiku
Odsek za slovakistiku
Odsek za sociologiju
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Odsek za srpsku književnost
Odsek za hungarologiju

5. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Dragane Francišković u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Srpska filologija na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

Molimo Vas da pristuvujete sednici.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu