Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

2. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 2. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 7. decembra 2012. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći


DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika sa 1. sednice Izbornog veća

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu načnu oblast Anglistika (nauka o jeziku)

Odsek za psihologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
- jednog lektora za užu naučnu oblast Germanistika

4. Raspisivanje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Odsek za germanistiku
Odsek za istoriju
Odsek za pedagogiju
Odsek za srpski jezik i lingvistiku

5. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Agneš Sabo, Zore Trninić i Mirne Vidaković u zvanje nastavnika stranog jezika-engleski jezik na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

6. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Katalin Hegediš u zvanje nastavnika veština-nastavnika nemačkog jezika za naučnu oblast Lingvističke nauke na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

7. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Agneš Bač Odri u zvanje nastavnika engleskog jezika za užu naučnu oblast Lingvističke nauke-engleski jezik na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

8. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Ferenca Nemeta za užu naučnu oblast Istorija kulture na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

Molimo Vas da pristuvujete sednici.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu