Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

1. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 1. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PONEDELJAK 8. OKTOBRA 2012. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći


DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika sa 26. sednice Izbornog veća

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za istoriju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Arheologija

Odsek za medijske studije
jednog nastavnika veština za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za pedagogiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za psihologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za romanistiku
- jednog nastavnika (zva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika
- jednog nastavnika (zva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika
- jednog nastavnika (zva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za rumunistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rumunistiku

Odsek za slavistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slavistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za hungarologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa teorije književnosti
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa teorije književnosti

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika
- jednog asistenta za užu naučnu oblast germanistika

Odsek za medijske studije
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Komunikologija
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za sociologiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociologija
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociologija
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociologija

Odsek za pedagogiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija
- jednog asistenat za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za romanistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika
- jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Romanistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
Odsek za psihologiju
Odsek za slovakistiku
Odsek za srpsku književnost
Odsek za srpski jezik i lingvistiku

5. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Tatjane Tubić u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Psihološke nauke u sportu i fizičkom vaspitanju na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

6. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru mr Ivane Miškeljin u zvanje nastavnika stranog jezika-engleski jezik na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

Materijal za sednicu možete preuzeti sa sajta Fakulteta.


                                                                              DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
                                                                             Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu