Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >
5. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 5. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 3. oktobra 2008. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sednica Izbornog veća Fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost

Odsek za hungarologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

Odsek za istoriju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za pedagogiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za psihologiju
- jednog nastavnika za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za rusinistiku
- jednog nastavnika za užu naučnu oblast Rusinistika

Odsek za slavistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za slovakistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

3. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika sa nepunim radnim vremenom

Odsek za hungarologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

4. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- četiri saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost

Odsek za filozofiju
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Odsek za hungarologiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom kniževnosti

Odsek za istoriju
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Medijevistika
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za pedagogiju
- dva saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za psihologiju
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Psihologija
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Psihologija
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za romanistiku
- jednog lektora za užu naučnu oblast Romanistika
- dva saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za slovakistiku
- jednog asistenta pripravnika za užu naučnu oblast Slovakistika

Odsek za sociologiju
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Sociološke discipline

Odsek za srpsku književnost
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

5. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Odsek za hungarologiju
Odsek za pedagogiju
Odsek za psihologiju
Odsek za sociologiju
Odsek za srpsku književnost

6. Zamena člana Komisije za pisanje izveštaja o kandidatima prijavljenim na konkurs za jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Sociološke discipline

Predlog komisije:
1. dr Milan Tripković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociološke discipline
2. dr Dragan Koković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociološke discipline
3. dr Dušan Marinković, doc. za užu naučnu oblast sociološke discipline

7. Mišljenje matičnog Fakulteta o ispunjenosti uslava za izbor dr Slobodana Popova u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Pedagogija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu