Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >
4. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 4. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 27. juna 2008. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sednice Izbornog veća

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglsitiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

Odsek za psihologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za sociologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu načnu oblast Sociološke discipline

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za filozofiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Odsek za hungarologiju
- jednog asistenta-pripravnika za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

Odsek za istoriju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Klasične nauke
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Klasične nauke
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za medijske studije
- jednog stručnog saradnika za užu naučnu oblast Novinarstvo
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za psihologiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za sociologiju
- jednog asisteta za užu naučnu oblast Sociološke discipline

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za srpsku književnost
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Odsek za filozofiju
Odsek za hungarologiju
Odsek za istoriju
Odsek za pedagogiju
Odsek za psihologiju
Odsek za romanistiku
Odsek za rusinistiku
Odsek za slavistiku
Odsek za slovakistiku


5. Mišljenje matičnog fakulteta oispunjenosti uslova za izbor dr Đurđe Grijak u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihološke nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

6. Mišljenje matičnog fakulteta o ispunjenosti uslova za izbor dr Marije Sakač u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihološke nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu