Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >
3. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 3. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PONEDELJAK 5. maja 2008. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sednice Izbornog veća Fakulteta


2.
Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku
- jedan nastavnik stranog jezika u zvanju predavača za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
- jedan nastavnik stranog jezika u zvanju predavača za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
- jedan nastavnik stranog jezika u zvanju predavača za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
- jedan nastavnik stranog jezika u zvanju predavača za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
- jedan nastavnik stranog jezika u zvanju predavača za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

Odsek za pedagogiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za romanistiku
- jednog nastavnika (sva zavnja) za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za slavistiku
- jednog nastavnika stranog jezika u zvanju predavača za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika


3.
Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za komparativnu književnost
- jedan asistent za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Odsek za romanistiku
- jedan viši lektor za užu naučnu oblast Romanistika
- jedan asistent-pripravnik za užu naučnu oblast Romanistika


4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za istoriju
Odsek za medijske studije
Odsek za slavistiku
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Odsek za srpsku književnost


5. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Dragane Francišković u zvanje docenta za užu naučnu oblast Lingvističke nauke na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu