Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >
2. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 2. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u ponedeljak 7. aprila 2008. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sednice Izbornog veća Fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za germanistiku
- dva nastavnika stranog jezika u zvanju predvača za užu naučnu oblast Germanistika
- jednog nastavnika stranog jezika u zvanju predavača za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za istoriju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za romanistiku
- jednog nastavnika stranog jezika u zvanju predavača za užu naučnu oblast Romanistika
- jednog nastavnika stranog jezika u zvanju predavača za užu naučnu oblast Romanistika
- jednog nastavnika stranog jezika u zvanju predavača za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za slavistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za slovakistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za srpsku književnost
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Informatika
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Informatika

Odsek za psihologiju
- jednog asistenta-pripravnika za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za srpsku književnost
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
Odsek za hungarologiju
Odsek za istoriju
Odsek za psihologiju

5. Raspisivanje konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa nepunim radnim vremenom

Odsek za hungarologiju
Odsek za sociologiju

6. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Ištvana Šilinga u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu