Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

22. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 22. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PONEDELJAK 17.10.2011. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sednice Izbornog veća
2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku
- jednog nastavnika jezičkih veština za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

Odsek za istoriju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Klasične nauke

Odsek za pedagogiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

3. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika sa nepunim radnim vremenom

Odsek za hungarologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

4. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za psihologiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za romanistiku
- jednog lektora za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za slavistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika
- jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za srpsku književnost
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za hungarologiju
- jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

5. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
Odsek za germanistiku
Odsek za istoriju
Odsek za filozofiju
Odsek za hungarologiju


                                                                              DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
                                                                                   Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu