Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >


18. sednica Izbornog veća

U odsustvu dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, prodekan za međunarodnu saradnju i nauku saziva 18. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 3. DECEMBRA 2010. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

      1. Usvajanje zapisnika sa 17. sednice Izbornog veća (prilog)
      2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za romanistiku

jednog nastavnika jezičkih veština za užu naučnu oblast Romanistika (prilog)

Odsek za rusinistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusinistika (prilog)

      3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa 

Odsek za anglistiku

jednog lektora za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika (prilog)

Odsek za pedagogiju

jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija (prilog)

Odsek za psihologiju

            jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija (prilog)
            jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija (prilog)

Odsek za romanisitiku 

            jednog lektora za užu naučnu oblast Romanistika (prilog)

Odsek za slovakistiku

jednog asistenta za užu naučnu oblast Slovakistika (prilog)

      4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost

Predlog komisije:

 1. dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost
 2. dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost
 3. dr Aleksandra Jovanović, doc. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet u Beogradu. 

Odsek za istoriju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu Istorija modernog doba

Predlog komisije:

 1. dr Duško Kovačević, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
 2. dr Branko Bešlin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
 3. dr Miloš Ković, doc. za užu naučnu oblast Opšta istorija novog veka
 4. dr Aleksandar Rastović, doc. užu naučnu oblast Opšta istorija 20. veka, Filozofski fakultet u Nišu.

Odsek za psihologiju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:

 1. dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
 2. dr Lajoš Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
 3. dr Snežana Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija 

Odsek za romanistiku

jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika

Predlog komisije:

 1. dr Ljubica Vlahović, doc. za užu naučnu oblast Romanistika
 2. dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika
 3. dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika.  

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 1. dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 2. dr Milorad Radovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 3. dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za hungarologiju

jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Kornelija Farago, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnostti
 2. dr Eva Harkai Vaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti
 3. dr Eva Toldi, doc. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti


Materijal za sednicu možete preuzeti sa sajta Fakulteta.

                                                                                      Za Dekana Fakulteta
                                                              Prodekan za međunarodnu saradnju i nauku
                                                                       Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu