Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >


17. sednica Izbornog veća

U odsustvu Dekana Fakulteta, Prodekan za međunarodnu saradnju i nauku saziva 17. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 15. OKTOBRA 2010. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sednice Izbornog veća
 2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za istoriju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Medijevistika

Odsek za medijske studije

jednog nastavnika veština za užu naučnu oblast Informatika

Odsek za psihologiju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za srpsku književnost

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za filozofiju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

3. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika sa nepunim radnim vremenom

Odsek za srpsku književnost

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

4. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za medijske studije

jedanog stručnog saradnika za užu naučnu oblast Informatika

Odsek za psihologiju

jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za rumunistiku

jednog asistenta za užu naučnu oblast Rumunistika

Odsek za slavistiku

dva lektora za užu naučnu oblast Rusistika

jednog lektora za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za sociologiju

jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociološke discipline

Odsek za srpsku književnost

jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za istoriju

jednog asistenta za užu naučnu oblast Klasične nauke

5. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost

Predlog komisije:

 1. dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost
 2. dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost
 3. dr Aleksandra Jovanović, doc. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet u Beogradu.

 

jednog lektora za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 1. dr Maja Marković, doc. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
 2. dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
 3. dr Sabina Halupka-Rešetar, doc. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

jednog lektora za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 1. dr Maja Marković, doc. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
 2. dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
 3. dr Sabina Halupka-Rešetar, doc. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

Odsek za germanistiku

jednog nastavnika jezičkih veština za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komsije:

 1. dr Ištvan Bogner, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika
 2. dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 3. dr Nikolina Zobenica, doc. za užu naučnu oblast Germanistika

dva nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komsije:

 1. dr Ištvan Bogner, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika
 2. dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 3. dr Nikolina Zobenica, doc. za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za medijske studije

jednog nastavnika (sva zvanja)  za užu naučnu oblast Novinarstvo

Predlog komisije:

 1. dr Dubravka Valić-Nedeljković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo
 2. dr Svenka Savić, prof. emeritus za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 3. dr Rade Veljanovski, van. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Fakultet političkih nauka u Beogradu

jednog nastavnika (sva zvanja)  za užu naučnu oblast Novinarstvo

Predlog komisije:

 1. dr Dubravka Valić-Nedeljković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo
 2. dr Biljana Šimunović-Bešlin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
 3. dr Rade Veljanovski, van. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Fakultet političkih nauka u Beogradu

Odsek za psihologiju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:

 1. dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
 2. dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
 3. dr Snežana Smederevac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija

 

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:

 1. dr Marija Zotović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
 2. dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
 3. dr Jasmina Kodžopeljić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija

 

jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:

 1. dr Nebojša Majstorović, doc. za užu naučnu oblast Psihologija
 2. dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
 3. dr Petar Milin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija

 

jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:

 1. dr Petar Milin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
 2. dr Snežana Smederavc, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
 3. dr Sunčica Zdravković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za romanistiku

jednog nastavnika jezičkih veština za užu naučnu oblast Romanistika

Predlog komisije:

 1. dr Gordana Terić, red. prof. za užu naučnu oblast Italijanistika, Filološki fakultet u Beogradu
 2. dr Slobodan Stević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Italijanistika, Filološki fakultet u Beogradu
 3. dr Ljubica Vlahović, doc. za užu naučnu oblast Romanistika

 

jednog nastavnika jezičkih veština za užu naučnu oblast Romanistika

Predlog komisije:

 1. dr Dalibor Soldatić, vanred. prof. za užu naučnu obalst Hispanistika, Filološki fakultet u Beogradu
 2. dr Jelena Filipović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Hispanistika, Filološki fakultet u Beogradu
 3. dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika

jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika

Predlog komisije:

 1. dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika
 2. dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika
 3. dr Dragana Drobnjak, doc. za užu naučnu oblast Romanistika

 

jednog lektora za užu naučnu oblast Romanistika

Predlog komisije:

 1. dr Jelena Filipović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Hispanistika, Filološki fakultet u Beogradu
 2. dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika
 3. dr Ljubica Vlahović, doc. za užu naučnu oblast Romanistika

 

Odsek za slavistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 1. dr Predrag Piper, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet u Beogradu
 2. dr Milorad Radovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 3. dr Ksenija Končarević, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Pravoslavno bogoslovski fakultet u Beogradu

Odsek za slovaksistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika

Predlog komisije:

 1. dr Mihal Harpanj, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika
 2. dr Samuel Čelovski, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika
 3. dr Jarmila Hodolič, vanred. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika

 

jednog asistenta za užu naučnu oblast Slovakistika

Predlog komisije:

 1. dr Miroslav Dudok, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika
 2. dr Ana Marić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika
 3. dr Ana Makišova, doc. za užu naučnaučnu oblast Slovakistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 1. dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 2. dr Žarko Bošnjaković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 3. dr Svetlana Tomin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 1. dr Vladislava Ružić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 2. dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 3. dr Nada Arsenijević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za filozofiju

jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

 1. dr Milenko Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke
 2. dr Željko Kaluđerović, doc. za užu naučnu oblast Filozofske nauke
 3. dr Slobodan Jauković, doc. za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Odsek za hungarologiju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Beata Tomka, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Univerzitet u Pečuju
 2. dr Antal Bokai, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Univerzitet u Pečuj
 3. dr Katalin Kaić, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Mihalj Balaž, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti, Univerzitet u Segedinu
 2. dr Karolj Jung, red. prof. za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture na mađarskom jeziku
 3. dr Erika Bence, doc. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Eva Hoža, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti
 2. dr Mihalj Sajbeli, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti, Univerzitet u Segedinu
 3. dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarske lingvistika

6. Mišljenje matičnog fakultet o izboru Danice Stanković u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Lingvistika (Engleski jezik) na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

7. Mišljenje matičnog fakultet o izboru dr Darka Gavrilovića u zvanje vanrednof profesora za užu naučnu oblast Istorija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

 

 

                                                                                  Za Dekana Fakulteta
                                                               Prodekan za međunarodnu saradnju i nauku
                                                                       Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu