Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >
14. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 14. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 26. MARTA 2010. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika sa 13. sednice Izbornog veća

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku
- jednog nastavnika veština za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

Odsek za istoriju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za komparativnu književnost
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Odsek za romanistiku
- jednoh nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za srpsku književnost
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- jednog lektora za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistiku

Odsek za psihologiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za sociologiju
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Sociološke discipline

Odsek za srpsku književnost
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Odsek za germanistiku
Odsek za hungarologiju
Odsek za istoriju
Odsek za medijske studjie
Odsek za rusinistiku
Odsek za sociologiju
Odsek za srpsku književnost
Odsek za srpski jezik i lingvistiku

5. Raspisivanje konkursa sa nepunim radnim vremenom za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za medijske studije

 

DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu