Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >
12. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 12. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 4. decembra 2009. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika sa 11. sednice Izbornog veća

2. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za filozofiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke
[prigovor] [odgovor na prigovor]
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Odsek za germanistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za komparativnu književnost
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Odsek za medijske studije
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Komunikologija

Odsek za pedagogiju
- četiri asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za romanistiku
- jedan asistent za užu naučnu oblast Romanistika
- jednim saradnikom u nastavi za užu naučnu oblast Romanistika
- jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Romanistika
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za sociologiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociološke discipline
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociološke discipline
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociološke discipline

Odsek za srpsku književnost
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

3. Raspisivanje konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Odsek za germanistiku
Odsek za istoriju
Odsek za medijske studije
Odsek za psihologiju
Odsek za sociologiju
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Odsek za srpsku književnost

4. Raspisivanje konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa nepunim radnim vremenom

Odsek za slovakistiku

5. Imenovanje komisije za pisanje izveštaja o kandidatu prijavljenom na konkurs

Odsek za romanistiku

6. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru Miomire Jović u zvanje predavača za užu naučnu oblast Strani jezik - nemački jezik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

7. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Tamare Stančić u zvanje predavača za užu naučnu oblast Lingvistika - italijanski jezik na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

8. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru mr Mire Milić u zvanje višeg predavača za užu naučnu oblast Svetski jezici na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

9. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Rajka Kulića u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sociološke nauke u sportu i fizičkom vaspitanju na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.


Dopuna 2. tačke

Odsek za germanistiku
- Jedan asistent za užu naučnu oblast Germanistika [prilog]

DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu