Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >
10. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 9. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 3. jula 2009. godine sa početkom u 11 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED


1.
Usvajanje zapisnika sa 9. sednice Izbornog veća

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku
- jednog nastavnika jezičkih veština za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

Odsek za istoriju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za medijske studije
- jednog nastavnika veština za užu naučnu oblast Novinarstvo
- jednog nastavnika veština za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za romanistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za srpsku književnost
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za hungarologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- jednog lektora za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
- jednog lektora za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
- jednog lektora za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
- jednog lektora za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

Odsek za filozofiju
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Odsek za istoriju
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Arheologija
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za komparativnu književnost
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Odsek za romanistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika
- jednog lektora za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za rusinistiku
- jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusinistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik ilingvistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistiku
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za hungarologiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

4. Raspisivanje konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Odsek za hungarologiju
Odsek za istoriju
Odsek za komparativnu književnost
Odsek za medijske studije
Odsek za rumunistiku
Odsek za slovakistiku
Odsek za sociologiju

5. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Jelene Mihailović u zvanje predavača za užu naučnu oblast strani jezik - Francuski jezik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu