Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta

   

Početna > Fakultet >
9. sednica Saveta Filozofskog fakulteta

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 9. sednicu Saveta Fakulteta koja će se održati u PETAK, 2.6.2017. godine, sa početkom u 11:00 časova u sali za sednice za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 8. sednice Saveta Fakulteta
  2. Imenovanje prodekana Filozofskog fakulteta (obrazloženje dekana Fakulteta);
  3. Usvajanje dopuna Plana javnih nabavki
  4. Usvajanje izmena i dopuna Poslovnika o radu Odseka za pedagogiju
  5. Usvajanje izmena i dopuna Poslovnika o radu Odseka za romanistiku
  6. Molba Centra za bihejvioralnu genetiku za organizovanje letnje škole statistike
  7. Molba Centra za srpski jezik kao strani za oslobađanje materijalnih troškova od zaračunavanja fakultetskog faktora
  8. Razno.

 

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta
       Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu