Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta

   

Početna > Fakultet >
7. sednica Saveta Filozofskog fakulteta

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 7. sednicu Saveta Fakulteta koja će se održati u PONEDELJAK 27.2.2017. godine sa početkom u 12:00 časova u sali za sednice za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sednice Saveta Filozofskog fakulteta
 2. Verifikacija mandata novom članu Saveta Fakulteta: Ivana Janjić umesto prof. dr Marine Puja Badesku
 3. Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju Fakulteta za 2016. godinu 
 4. Predlog za izmenu i dopunu Plana javnih nabavki za 2017. godinu
 5. Usvajanje Zapisnika o popisu osnovnih sredstava Fakulteta na dan 31.12.2016. godine
 6. Predlog odluke za pribavlјanje građevinske dozvole u postupku sanacije električknih razvodnih ormara starog razvoda u zgradi Filozofskog fakulteta
 7. Imenovanje doc. dr Petra Čolovića za koordinatora Centra za bihejvioralnu genetiku 
 8. Usvajanje cenovnika troškova studija za školsku 2017/18. godinu
 9. Usvajanje novog cenovnika ECDL testnog centra Fakulteta
 10. Usvajanje cenovnika Medijskog centra
 11. Usvajanje cenovnika Centra za bihejvioralnu genetiku
 12. Razno.


Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta

       Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu