Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta

   

Početna > Fakultet >
2. sednica Saveta Filozofskog fakulteta

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 2. sednicu Saveta Fakulteta koja će se održati u PETAK 26.2.2016. godine sa početkom u 11 časova u sali za sednice za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 1. sednice Saveta Fakulteta
  2. Usvajanje finansijskog izvešataja o poslovanju Fakulteta za 2015. godinu
  3. Predlog za izmenu i dopunu Plana javnih nabavki Fakulteta za 2016. godinu
  4. Predlog Odluke o načinu korišćenja prihoda od zakupnine
  5. Usvajanje Zapisnika o popisu osnovnih sredstava Fakulteta na dan 31.12.2015. godine
  6. Predlog Cenovnika usluga Centra za bihejvioralnu genetiku Filozofskog fakulteta
  7. Dopuna Cenovnika usluga Centra za srpski jezik kao strani
  8. Pitanja, predlozi i sugestije.

 

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta
       Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu