Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta

   

Početna > Fakultet >
16. sednica Saveta Filozofskog fakulteta

Predsednik Saveta Fakulteta zakazuje 16. Sednicu Saveta Fakulteta koja će se održati u PONEDELJAK 30.11.2015. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 15 sednice Saveta Filozofskog fakulteta
 2. Usvajanje elaborata o osnivanju naučnog instituta
 3. Usvajanje izmena i dopuna Finansijskog plana Fakulteta za 2015. godinu
 4. Usvajanje Finasijskog plana Fakulteta za 2016. godinu
 5. Usvajanje Plana javnih nabavki Fakulteta za 2016. godinu
 6. Izmena i dopuna Cenovnika troškova studija za 2015/16. godinu
 7. Donošenje Odluke o davanju u zakup prostora za potrebe kantine na period od jedne godine
 8. Usvajanje Poslovnika o radu Odseka za istoriju
 9. Usvajanje Poslovnika o radu Pedagoškog centra
 10. Usvajanje Cenovnika o visini naknada za sticanje naučnih zvanja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu
 11. Imenovanje upravnika centara:
  a) doc. dr Jelena Kleut za upravnika Medijskog centra
  b) dr Stanislava Marić-Jurišin za upravnika Pedagoškog centra
 12. Pitanja, predlozi i sugestije.

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta
       Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu