Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta

   

Početna > Fakultet >
15. sednica Saveta Filozofskog fakulteta

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta saziva 15. sednicu Saveta Fakulteta koja će se održati u ponedelјak 21.9.2015. godine sa početkom u 11 časova u sali za sednice za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 14. sednice Saveta Filozofskog fakulteta (prilog);
 2. Prihvatanje ostavke prof. dr Nebojše Majstorovića na mesto prodekana za nauku i međunarodnu saradnju (prilog);
 3. Usvajanje izmena i dopuna Statuta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (prilog1, prilog2, prilog3);
 4. Usvajanje Pravilnika o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (prilog);
 5. Usvajanja Pravilnika o radu Centra za istraživanje i popularizaciju srpske književnosti (prilog);
 6. Usvajanje Pravilnika o radu medijskog centra (prilog);
 7. Usvajanje izmena i dopuna Poslovnika o radu Odseka za sociologiju (prilog);
 8. Imenovanje upravnika centara (prilog):

  Centar za sociološka istraživanje - prof. dr Valentina Sokolovska
  Centar za primenjenu psihologiju - doc. dr Jelena Šakotić-Kurbalija
  Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju - prof. dr Sunčica Zdravković
  Centar za istraživanje i popularizaciju srpke književnosti - prof. dr Slobodan Vladušić

 9. Usvajanje Izveštaja o reviziji fonda monografskih publikacija seminarske biblioteke Odseka za srpsku književnost i Odseka za komparativnu književnost (prilog);
 10. Predlog za izlučivanje i rashodovanje bibliotečkog fonda Filozofskog fakulteta (prilog);
 11. Pitanja, predlozi i sugestije.

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta
       Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu