Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta

   

Početna > Fakultet >
14. sednica Saveta Filozofskog fakulteta

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta saziva 14. sednicu Saveta Fakulteta koja će se održati u PONEDELJAK, 27.4.2015. godine sa početkom u 12,00 časova u sali za sednice i za koju predlaže sledeći

 

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sednice Saveta Fakulteta

2. Izbor dekana Fakulteta

3. Predlog Savetu Fakulteta za davanje saglasnosti Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za prenos prava korišćenja stana u ulici Vase Stajića br. 24 u Novom Sadu na Filozofski fakultet

4. Predlog Savetu Fakulteta za davanje saglasnosti Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za postupanje po zahtevu za otkup dela stana u ulici Neimarova br. 28 u Novom Sadu

5. Izveštaj upravnika Biblioteke Fakulteta o reviziji fonda seminarske biblioteke Odseka za pedagogiju

6. Razno.

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta
       Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu