Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta

   

Početna > Fakultet >
12. sednica Saveta Filozofskog fakulteta

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta saziva 12. sednicu Saveta Fakulteta, koja će se održati dana 9.3.2015. godine sa početkom u 12,00 časova u sali za sednice za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sednice Saveta Fakulteta

2. Verifikacija mandata novom članu Saveta Fakulteta: Radivoj Jovović umesto prof. dr Ranka Končara

3. Pokretanje postupka za izbor dekana Fakulteta

4. Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju Fakulteta za 2014 godinu

5. Usvajanje Zapisnika o popisu osnovnih sredstava Fakulteta na dan 31.12.2014. godine

6. Usvajanje predloga za izmenu i dopunu plana javnih nabavki Fakulteta za 2015. godinu

7. Usvajanje Cenovnika pripremne nastave za upis kandidata u prvu godinu osnovnih studija školske 2015/16. godine:

Odsek za psihologiju
Odsek za germanistiku

8. Usvajanje Pravilnika Centra za podršku studentima Filozofskog fakulteta

9. Usvajanje Poslovnika o radu Centra za istorijska istraživanja

10. menovanje doc. dr Svetozara Boškova za upravnika Centra za istorijska istraživanja

11. Usvajanje Poslovnika o radu Centra za hungarološka istraživanja

12. Pitanja, predlozi i sugestije.

 

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta
       Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu