Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Studentski parlament
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Odseci >
Psihologija

O odseku
Prva generacija studenata se na studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu upisala školske 1982/1983. godine. Za školovanje diplomiranih psihologa uvek je bila zadužena Katedra za psihologiju, koja je danas jedna od organizacionih jedinica Odseka za psihologiju. Odsek osim Katedre sačinjavaju i Odeljenje za istraživački rad, Seminarska biblioteka i Centar za primenjenu psihologiju.

Primarni zadatak Odseka za psihologiju je da na dodiplomskim studijama organizuje obrazovanje visokostručnih kadrova za psihološka radna mesta u prosveti, zdravstvu, socijalnoj zaštiti i industriji. U proteklih dvadesetak godina nastavni plan i program se više puta menjao, ali je osnovna koncepcija zadržana: studije su opšteg smera, sa težištem na bazičnim i osnovnim primenjenim psihološkim disciplinama u završnim godinama studija, sa intencijom da studenti dobiju jaka metodološka saznanja i da se preko graničnih disciplina što potpunije upoznaju sa biološkim i društvenim determinantama psihičkih fenomena. Od početka rada studijske grupe insistira se na blagom usmeravanju preko izbora teme za diplomski rad i preko izbornih predmeta. Nastavni plan po kojem su se do sada upisivale studije psihologije sadrži 25 predmeta opšteg obrazovanja, opšteg psihološkog obrazovanja i uže profesionalizacije. Od školske 2004/2005. godine osnovne studije izvode se po novom nastavnom planu koji sadrži isključivo jednosemestralne kurseve i mnogo veći broj izbornih predmeta. To je u skladu sa savremenim tendencijama reforme visokoškolskog obrazovanja i omogućava studentima da i sami aktivnije učestvuju u kreiranju svog obrazovnog puta.

Odsek organizuje i specijalističke i magistarske studije.Nastavu izvodi preko 30 stalno zaposlenih nastavnika i saradnika, uz pomoć nekoliko honorarnih profesora. Dodiplomske studije završilo je 750 studenata, odbranjeno je 11 magistarskih i 9 doktorskih teza.

Druga značajna delatnost Odseka je naučnoistraživački rad. Članovi Odseka učestvovali su u realizaciji projekata "Socijalizacija i razvoj ličnosti", "Psihološki i sociokulturni faktori razvoja ličnosti u višekulturnom društvu", "Pojedinac u uslovima društvene tranzicije", "Fundamentalne psihičke funkcije", a trenutno su angažovani na projektima "Stanje, faktori i razvoj evropskog identiteta" i "Psihološki regulativi integrisanja dezintegrisanih ljudskih resursa u tranziciji". O rezultatima istraživanja objavljeno je više stotina naučnih i stručnih članaka, monografija i eseja. Članovi Odseka usmerili su svoja naučna interesovanja na teme koje nose pečat društvenog okruženja u kojem su sprovedena, ali su istovremeno u skladu i sa potrebama koje se od strane modernih društava traže od psihologije.

Sajt Odseka:  http://psihologija.ff.uns.ac.rs/

 

Zaposleni
dr Snežana Smederevac, redovni profesor
dr Ivan Jerković, redovni profesor
dr Sunčica Zdravković, redovni profesor
dr Marija Zotović , redovni profesor
dr Jasmina Kodžopeljić, redovni profesor
dr Vesna Gavrilov-Jerković, redovni profesor
dr Dušanka Mitrović, redovni profesor
dr Zdenka Novović, redovni profesor
dr Nebojša Majstorović, vanredni profesor
dr Ljiljana Mihić, vanredni profesor
dr Jelica Petrović, vanredni profesor
dr Jelena Šakotić-Kurbalija, vanredni profesor
dr Aleksandra Trogrlić, docent
dr Bojan Janičić, docent
dr Snežana Tovilović, docent
dr Ivana Mihić, vanredni profesor
dr Vladimir Mihić, vanredni profesor
dr Jasmina Pekić, vanredni profesor
dr Petar Čolović, vanredni profesor
dr Veljko Jovanović, vanredni profesor
dr Boris Popov, docent
dr Dejan Pajić, docent
dr Tanja Jevremov, docent
dr Ana Genc, docent
dr Bojana Dinić, docent
dr Jelena Matanović, docent
dr Bojana Bodroža, docent
ma Ilija Milovanović, asistent
Milan Oljača, asistent
Marina Obrenić, asistent
Dragana Jelić, asistent
Ivana Jakovljev, asistent
Biljana Lorbek, bibliotekar

Spolјni saradnici
dr Oto Barak, vanredni profesor
dr Vojislava Bugarski, vanredni profesor
dr Aleksandra Nedić, vanredni

Kontakt
Šef Odseka: prof. dr Dušanka Mitrović
Zamenik šefa: doc. dr Boris Popov
Sekretar Odseka: Jasna Milošević
Kabinet sekretara Odseka: M11

e-mail: psiholog at ff.uns.ac.rs
telefon: 458-948, 485-3919

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu