Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Studentski parlament
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Odseci >
Medijske studije

O odseku
Medijske studije osnovane su 2004. Na tom najmlađem odseku Filozofskog fakulteta nastava se izvodi na dva akreditovana studijska programa: osnovne akademske studije Žurnalistika (VIII semestara, sa zvanjem diplomirani novinar) od 2004. i master akademske studije Komunikologija (II semestra, sa zvanjem master komunikologije ) od 2010.
U nastavnom planu zastupljeni su predmeti uže struke, maternji jezik i jezik sredine, strani jezici i opšteobrazovni predmeti. Nastava je organizovana u obliku predavanja, vežbi, novinarskih radionica, kao i novinarske prakse koju studenti pohađaju u štampanim i elektronskim medijima u Novom Sadu i Vojvodini. Predmeti uže struke, počevši od Uvoda u novinarstvo, preko Novinarstva u štampanim medijima, Radijskog i Televizijskog novinarstva do Internetskog i Istraživačkog novinarstva, usmereni su na osposobljavanje studenata za rad u medijima, ovladavanje novinarskim žanrovima, komunikativnim strategijama i tehnikama novinarstva i na formiranje odgovornog stava prema pozivu novinara u savremenom pluralističkom, multietničkom i multikulturnom društvu.
Medijske studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu jedinstvene su u  Srbiji po tome što se nastava (delimično) izvodi i na maternjim jezicima za studente pripadnike manjinskih zajednica u Vojvodini (mađarski, slovački, rusinski i rumunski). Studentima se pruža mogućnost da četvorosemestralnu nastavu maternjeg jezika prate na srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom ili rusinskom jeziku. Nastava iz dva strana jezika usmerena je ne samo na dalje razvijanje jezičkih veština, već i na postizanje komunikativne kompetencije u skladu sa Evropskim okvirom za učenje stranih jezika i upoznavanje sa kulturama datih jezičkih zajednica. Opšteobrazovni predmeti, koji delom svojih sadržaja ulaze i u predmete uže struke, omogućuju studentima da steknu osnovna znanja iz raznih humanističkih disciplina, neophodnih za obavljanje novinarskog posla. Pored obaveznih predmeta u studijskom programu zastupljeni su i izborni predmeti, koji omogućuju studentima da usvoje znanja iz raznih oblasti, odnosno da ovladaju veštinama potrebnim za rad u medijima.
Odsek neguje višegodišnju saradnju sa srodnim odsecima univerziteta u Segedinu (Mađarska), Temišvaru (Rumunija), Sarajevu (Bosna i Hercegovina), Skoplju (Makedonija), Zagrebu (Hrvatska), Ljubljani (Slovenija), Podgorici (Crna Gora), kao i sa novinarskim odsecima Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu.
Od 2005. do 2009. Odsek je realizovao projekat Mesto i značaj medijskih studija za međuregionalnu saradnju (finansijer: Pokrajinski sekretarijat za nauku). Na osnovu tog projekta uspostavljena je saradnja sa Odsekom za medije na Filozofskom fakultetu u Segedinu.  Od 2009. Odsek organizuje međunarodnu naučnu konferenciju Mostovi medijskog obrazovanja. Na toj konferenciji svoje naučne radove predstavljaju stručnjaci, istraživači, predstavnici akademske zajednice i studenti master i doktorskih studija iz oblasti medijskog obrazovanja i  medija i tranzicione pravde  iz zemlje i inostranstva. Od 2010. do 2013. Odsek je u saradnji sa Univerzitetom u Frajburgu (Švajcarska) realizovao projekat Regionalni program promocije istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP). Od 2010. Odsek realizuje i projekat Digitalne medijske tehnologije u društveno-obrazovne promene (finansijer: Ministarstvo nauke Republike Srbije) zajedno sa još šest fakulteta i Radio-televizijomVojvodine kao predstavnikom medijskog sektora koji je  direktan korisnik projektnih istraživačkih rezultata.
Veliki broj studenata žurnalistike i komunikologije dobitnici su nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima za svoje medijske proizvode, ali i naučno-stručne radove. Mnogi naši diplomirani studenti uspešni su novinari u medijima ne samo u Vojvodini već i u celoj Srbiji i inostranstvu.                                                                                                                   
Specifičnost Odseka jeste Međunarodni festival kratkih radijskih i televizijskih formi studenata novinarstva On the Record’, koji se održava od 2012. Cilj ovog jedinstvenog festivala jeste promovisanje unapređenja kvalitetnog praktičnog rada sa studentima na fakultetima novinarstva, razmene iskustava i razvijanje interkulturnog dijaloga u zemljama regiona. Međunarodni stručni žiri, koji čine eminentni novinari iz regiona,  samostalno odlučuje o dobitnicima nagrada Festivala.
Odsek poseduje savremenu radijsku režiju i radijski studio, jedinice za digitalnu televizijsku montažu i seminarsku biblioteku sa preko 3.000 publikacija na srpskom i stranim jezicima. Na Odseku je zaposleno osam  nastavnika i šest saradnika, od kojih se većina bavila ili se i danas profesionalno bavi novinarstvom. Savremeni pristup nastavi  i nauci, tehnička opremljenost, predavači sa novinarskim i naučnim iskustvom dobre su karakteristike Medijskih studija koje studenti prepoznaju.

Zaposleni
dr Dejan Pralica, vanredni profesor
dr Vladimir Barović, vanredni profesor
dr Dinko Gruhonjić, docent
dr Jelena Kleut, docentkinja
dr Zoltan Geler, docent
dr Brankica Drašković, docentkinja
dr Smiljana Milinkov, docentkinja
Karlo Bala, mast, asistent
dr Zlatomir Gajić, asistent
Dragana Prodanović, stručna saradnica
Marina Fratucan, stručna saradnica
Vukašin Živaljević, stručni saradnik
Norbert Šinković, stručni saradnik
Stefan Janjić, asistent
mr Milica Bracić, bibliotekarka

Spolјni saradnici
mr Dragan Živančević, redovni profesor
dr Dubravka Lazić, redovni profesor

Kontakt
Šef Odseka: dr Dejan Pralica, vanredni profesor
Zamenik šefa: doc. dr Zoltan Geler
Sekretarka Odseka: Zorka Kovačević
Sekretarijat Odseka: M11

e-mail: zurnal at ff.uns.ac.rs
telefon: 485-3917

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu