Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
9. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 9. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u četvrtak, 10.11.2016. godine, sa početkom u 10 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 8. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Snežana Bulat, master, tema: Dramsko viđenje žene vladara u srpskoj istorijskoj drami do sredine 20. veka, Komisija: dr Svetlana Tomin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, predsednik Komisije, dr Radoslav Eraković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Sanja Golijanin Elez, vanr. prof. za užu naučnu oblast Metodika nastave srpskog jezika i književnosti, Pedagoški fakultet, Sombor, dr Branka Jakšić Provči, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor.

4. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Jelena Radanović, master

Doktorske studije filozofije
Nikola Tatalović, master

5. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)
Doktorske studije metodike nastave:
Kandidat: Jovana Davidović, master, tema: Delo Ive Andrića u nastavi, Komisija: dr Branka Jakšić Provči, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, predsednik Komisije, dr Sanja Elez, vanr. prof. za užu naučnu oblast Književne nauke, Učitelјski fakultet, Sombor, dr Olivera Radulović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor.

Kandidat: Dragana Ljubisavlјević, master, tema: Efekti primene problemske nastave u obradi društvenih sadržaja predmeta Priroda i društvo, Komisija: dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Svetlana Španović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagoške nauke, Pedagoški fakultet, Sombor, dr Josip Ivanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagoške nauke, Učitelјski fakultet, Subotica, mentor.

Doktorske studije jezika i književnosti:
Kandidat: Ivana Pajić, master, tema: Transkulturalität in Saša Stanišićs Roman Wie der Soldat das Grammofon repariert (Transkulturalnost u romanu Saše Stanišića Kako vojnik popravlјa gramofon), Komisija: dr Jelena Knežević, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora, predsednik Komisije, dr Marina Petrović Jilih, docent za užu naučnu oblast Metodika nastave nemačkog jezika i književnosti i Nemačka književnost i kultura, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, dr Nikolina Zobenica, vanredni profesor za užu naučnu oblast Germanistika, mentor.

Doktorske studije psihologije:
Kandidat: Ivana Novakov, master, tema: Shizotipija između vulnerabilnosti za mentalni poremećaj i adaptivnog potencijala: validacija modela benigne shizotipije, Komisija: dr Petar Čolović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik komisije, dr Olga Živanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet, Niš, dr Zdenka Novović, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ljilјana Mihić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

6. Produžetak roka za izradu doktorske disertacije

Molba mr Žane Pejanović Nastavno-naučnom veću da joj rok za izradu doktorske disertacije pod naslovom Figura oca u istorijskoj drami srpskog predromantizma i romantizma produži do19. maja 2017. godine.

7. Usvajanje izveštaja o sticanju naučnog zvanja (naučni saradnik)

dr Kristina Stevanović

8. Usvajanje izveštaja o sticanju istraživačkog zvanja (istraživač saradnik)

Snežana Tucaković, master

9. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba dr Viktorije Krombholc Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 17. do 24. januara 2017. godine radi odlaska na konferenciju Thatcher and Thatcherism: New Critical Perspectives, u organizaciji Univerziteta u Daramu, Velika Britanija.

10. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba prof. dr Sabine Halupke Rešetar Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće u istraživanju Odnos između jezika i kognicije kod govornika srpskog i engleskog jezika sa Vilijamsovim sindromom (The relationship betweenlanguage and cognition in Serbian and English speakers with Williams syndrome), koje ima za cilј da ustanovi nivo kognitivnog, motoričkog i jezičkog funkcionisanja kod dece i odraslih sa Vilijamsovim sindromom. Nosilac istraživanja je UCL Linguistics, Division of Psychology and language Sciences, London, a rukovodilac dr Aleksandra Perović. Planirano je da učešće u istraživanju traje 2 godine.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostujuće predavanje dr Srđana Popova, Univerzitet Groningen, pod nazivom Neurolingustic Studies on Article-Noun Gender Agreement Processing in Italian: Electrophysiological Approach. Predavanje je planirano za 20. decembar 2016. godine.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Vesni Bogdanović, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, da monografiju Metadiskurs i žanr u udžbenicima engleskog jezika struke objavi u ediciji E-disertacije. Za recenzente se predlažu: prof. dr Sabina Halupka Rešetar, prof. dr Jelisaveta Šafranj, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, i doc. dr Ljilјana Knežević, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se dr Neda Todorović, gostujući predavač na Utreht univerzitetu, Holandija, izabere u zvanje gostujućeg predavača. Tokom gostovanja na Filozofskom fakultetu održala bi dva jednonedelјna kursa iz semantike (Uvod u formalnu semantiku i Napredni kurs formalne semantike).

Odsek za germanistiku
Molba doc. dr Milice Pasule Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za štampanje monografije pod naslovom Od istorije ka fikciji: Roman „Grethen“ autorke Rut Berger. Za recenzente se predlažu: prof. emeritus Slobodan Grubačić, akademik, Filološki fakultet, Beograd, prof. dr Julijana Beli Genc i prof. dr Boris Dudaš, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci. Izdavač će biti Filozofski fakultet, a troškove štampanja snosiće autor.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za realizaciju prevodilačkog projekta u saradnji sa studentima Odseka za germanistiku, u okviru kojeg će se prevoditi debitantski roman austrijske autorke Karin Peška Watschenmann. Sastanci će se održavati jednom mesečno (subotom) u seminarskoj biblioteci Odseka za germanistiku počev od novembra 2016. godine.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost studentima Odseka da u kino-sali 10, 11, 12. i 14. decembra 2016. godine održe probe i 14. decembra u 19 časova izvedu pozorišnu predstavu Goethe. Eine Groteske.

Odsek za medijske studije
Molba Medijskog centra, Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se 25. novembra 2016. godine od 11 do 13 časova široj javnosti predstave rezultati istraživanja naučnog projekta Evropska unija u medijima i na društvenim mrežama. Rezultate će predstaviti članovi istraživačkog tima: prof. dr Dejan Pralica, doc. dr Jelena Kleut, dr Brankica Drašković, dr Smilјana Milinkov, Dragana Prodanović, Norbert Šinković i studenti Interdisciplinarnih doktorskih studija Ksenija Pavkov i Stefan Janjić. Pored njih, govoriće i predstavnici EU info centra iz Novog Sada i Beograda.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje Međunarodnog festivala studenata novinarstva On the Record 2017. Festival će se održati krajem maja 2017.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da podnese Pokrajinskoj vladi, odnosno Pokrajinskom sekreterijatu za kulturu i informisanje, Ministarstvu za kulturu i informisanje Republike Srbije, Ambasadi SAD-a u Beogradu, kao i organizacijama BalkanTrustforDemocracy i CEI, prijavu za finansiranje projekta Međunarodni festival studenata novinarstva OntheRecord 2017. Planirano je da Festival traje tri dana i da, kao i do sada, bude održan na Filozofskom fakultetu krajem maja 2017.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za sufinansiranje Međunarodne naučne konferencije Mostovi medijskog obrazovanja 2017.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje Međunarodne naučne konferencije Mostovi medijskog obrazovanja 2017 krajem maja 2017. godine.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za održavanje naučne konferencije Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu, koja bi se organizovala pod naslovom Politike sećanja i zamrznuti konflikt: Postjugoslovenski prostor i širi kontekst 2. Konferencija bi trebalo da se održi krajem maja 2017. godine.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da kod donatora konkuriše za organizovanje konferencije pod naslovom Politike sećanja i zamrznuti konflik: Postjugoslovenski prostor i širi kontekst 2.

Molba Medijskog centra, Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da 3. decembra 2016. godine organizuje radionicu za 12 studenta OAS u okviru projekta Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima, koji se realizuje u saradnji sa organizacijom Partneri za demokratske promene. U realizaciji radionice učestvovaće doc. dr Jelena Kleut, Dragana Prodanović, stručni saradnik, kao i Uroš Mišlјenović i Ana Toskić iz Partnera za demokratske promene.

Odsek za pedagogiju
Molba prof. dr Jasmine Klemenović i prof. dr Slađane Zuković Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za pripremu programa Specijalističkih akademskih studija Rani razvoj i učenje. Specijalističke studije bi bile namenjene profesionalcima različitih usmerenja koji žele da se profilišu za rad sa decom uzrasta 0-5 godina. Studije bi se realizovale kao jednogodišnje (60 ECTS) sa opcijom za distance learning program. Studije bi imale izlazni profil Specijalista u oblasti ranog razvoja i učenja. Pored pomenutih nastavnika sa Odseka za pedagogiju, u pripremi programa studija angažovani su  nastavnici sa Odseka za anglistiku – doc. dr Danijela Prošić Santovac, Odseka za psihologiju – prof. dr Jelica Petrović, doc. dr Bojana Dinić, doc. dr Bojan Janičić, prof. dr Ljilјana Mihić, prof. dr Ivan Jerković, prof. dr Sunčica Zdravković, prof. dr Vladimir Mihić, prof. dr Marija Zotović, prof. dr Ivana Mihić, i Specijalne edukacije i rehabilitacije, Medicinski fakultet – doc. dr Tatjana Krstić.

Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za potpisivanje Ugovora o saradnji između Filozofskog fakulteta i sledećih institucija, u cilјu unapređenja obučavanja studenata i mogućnosti studentske prakse: Galerija Matice srpske, Muzej Vojvodine, Centar za socijalni rad (Sigurna kuća za decu Novi Sad i Ženska sigurna kuća Novi Sad), Dom za decu i omladinu Veternik, Dom učenika srednjih škola Brankovo kolo, Novi Sad, KPZ – Dom Novi Sad (Kazneno-popravni dom Novi Sad).

Odsek za psihologiju
Molba prof. dr Dušice Đurđević Filipović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće u istraživanju Odnos između jezika i kognicije kod govornika srpskog i engleskog jezika sa Vilijamsovim sindromom (The relationship betweenlanguage and cognition in Serbian and English speakers with Williams syndrome), koje ima za cilј da ustanovi nivo kognitivnog, motoričkog i jezičkog funkcionisanja kod dece i odraslih sa Vilijamsovim sindromom. Nosilac istraživanja je UCL Linguistics, Division of Psychology and language Sciences, London, a rukovodilac dr Aleksandra Perović.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da gost predavač na Tribini Odseka za psihologiju u novembru 2016. bude dr Blanka Bogunović, red. prof., Fakultet muzičke umetnosti Univerziteta u Beogradu. Tema Tribine: Psihologija muzike - čime se bavi i čemu nas uči. Tačan datum i vreme Tribine biće blagovremeno objavlјeni nakon dogovora sa učesnikom.

Molba prof. dr Ivane Mihić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za pripremu programa Specijalističkih akademskih studija Rani razvoj i učenje. Specijalističke studije bi bile namenjene profesionalcima različitih usmerenja koji žele da se profilišu za rad sa decom uzrasta 0-5 godina. Studije bi se realizovale kao jednogodišnje (60 ECTS) sa opcijom za distance learning program. Studije bi imale izlazni profil Specijalista u oblasti ranog razvoja i učenja. U pripremi programa studija angažovani su nastavnici sa Odseka za anglistiku – doc. dr Danijela Prošić Santovac, Odseka za psihologiju – prof. dr Jelica Petrović, doc. dr Bojana Dinić, doc. dr Bojan Janičić, prof. dr Ljilјana Mihić, prof. dr Ivan Jerković, prof. dr Sunčica Zdravković, prof. dr Vladimir Mihić, prof. dr Marija Zotović, prof. dr Ivana Mihić, Odseka za pedagogiju – prof. dr Slađana Zuković i prof. dr Jasmina Klemenović i Specijalne edukacije i rehabilitacije, Medicinski fakultet doc. dr Tatjana Krstić.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji 2017 u oktobru 2017. godine, kao i da ovaj skup uvrsti na listu prioriteta fakulteta.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i Grada Novog Sada učestvuje na konkursima za sufinansiranje organizovanja međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji 2017.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da se prijavi na konkurs kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za akreditaciju međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji 2017.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da se prijavi na konkurs kod Komore socijalne zaštite za akreditaciju međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji 2017.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za promovisanje naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji 2017 i istupanje u medijima u svrhu promocije skupa.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da dr Mirjana Danilović, student postdoktorskih studija na Nacionalnom Univerzitetu u Meksiku, u toku decembra 2016. godine održi predavanje za studente romanistike pod nazivom Meksiko pre kontakta sa Evroplјanima i u prvim godinama kolonijalnog perioda.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da dr Dejan Mihailović, red. prof. Univerziteta Teknolohiko de Monterej, i gostujući profesor Državnog univerziteta u Rio de Žaneiru, od 12. do 14. decembra 2016. godine održi dva predavanja studentima Fakulteta pod nazivom Latinska Amerika: istorija jednog identiteta i Latinska Amerika i Srbija u novoj geopolitičkoj konfiguraciji sveta.

Odsek za sociologiju
Molba prof. dr Srđana Šlјukića, doc. dr Snežane Stojšin, doc. dr Marice Šlјukić, studenata doktorskih studija Vladana Dickova i Nemanje Trbojevića Nastavno-naučnom veću, da im da saglasnost za učešće na projektu pod nazivom Socialьno-rolevaя i professionalьnaя struktura zanяtыh v redkih vidah agrarno-selьskogo truda čiji je rukovodilac akademik Ruske akademije nauka Petar P. Veliki, a koji sprovodi Institut za agrarne probleme RAN iz Sratova 2016-2017. godine. Projekat u celini finansira Ruski humanitarni naučni fond.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje sastanka Novosadskog sociološkog kluba 7. decembra 2016. godine, u 18 časova, u kino-sali. Tema sastanka Kluba biće Propagandni film iz kulturološke perspektive. Tom prilikom biće prikazano nekoliko kratkih domaćih i inostranih propagandnih filmova sa početka razvoja kinematografije: Izlazak iz fabrike, režija Braća Limijer, Karađorđe, režija Ilija Stanojević, filmski žurnal Aleksandra Lifke i Ernesta Bošnjaka, Rađanje jedne nacije, režija Dejvid Vork Grifit, Džez pevač, režija Alen Grosland, Pušku o rame, režija Čarls Čaplin, Tri praseta, režija Volt Dizni, Olimpijada, režija Leni Rifenštal. Moderatori diskusije biće doc. dr Dušan Ristić i Predrag Rava, student MAS Sociologije.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba doc. dr Dejana Sredojevića Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije pod naslovom Fonetsko-fonološki opis akcenata u standardnom srpskom jeziku – od specifičnog ka opštem. Za recenzente se predlažu prof. dr Ljilјana Subotić, prof. u penziji, prof. dr Snežana Gudurić, prof. dr Zorka Kašić, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, prof. dr Aleksandra Lončar Raičević, Filozofski fakultet, Niš. Izdavač monografije biće Filozofski fakultet, deo troškova biće pokriven sredstvima s projekta Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene, dok će ostatak troškova snositi autor.

Molba Centra za srpski jezik kao strani, Odseka za srpski jezik i lingvistiku, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se studentkinja doktorskih studija Jelena Perišić angažuje u Centru za srpski jezik kao strani u školskoj 2016/17. godini kao volonter.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da dr Silvija Novak Bajcar, Jagelonski univerzitet, Krakov, Polјska, kao gostujući predavač u okviru programa razmene Erazmus +, održi predavanje studentima srpske književnosti u periodu od 20. do 26. novembra 2016. godine.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da dr Eva Kovolik, Univerzitet Martin Luter, Hale, Nemačka, kao gostujući predavač u okviru programa razmene Erazmus +, u oktobru 2016. godine održi seminar studentima srpske književnosti, na temu Migracija i savremena interkulturna književnost sa postjugoslovenskog prostora.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da dr Roland Orčik, Institut za slavističke studije, Univerzitet u Segedinu, kao gostujući predavač u okviru programa razmene Erazmus + održi predavanje studentima srpske književnosti u periodu od 14. do 18. novembra 2016. godine.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da dr Sabina Giergiel, Filološki fakultet, Opole, Polјska, kao gostujući predavač u okviru programa razmene Erazmus + 24. i 25. oktobra 2016. godine održi predavanje studentima srpske književnosti.

11. Saglasnosti – nastava

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se predmeti iz nastavnog programa Engleski jezik i književnost Prevod s engleskog 1 i Prevod s engleskog 2, preimenuju u Prevod s engleskog na maternji jezik 1 i Prevod s engleskog na maternji jezik 2.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za dopunu tekućeg programa Doktorskih studija istorije.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se na postojećim akreditovanim studijskim programima doda izborni predmet Italijanski jezik B1.

12. Angažovanje lektora u školskoj 2016/17. godini

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dva lektora stranca za engleski jezik Nikol Burgund i Pitera Luketića. Lektori bi bili zaduženi za izvođenje vežbi iz predmeta Napredne jezičke veštine (0+12).

Centar za jezike
Molba Odseka za romanistiku i Centra za jezike Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje Tamare Stanić, profesor italijanskog jezika, zaposlena u srednjoj muzičkoj školi Isidor Bajić u Novom Sadu, kao lektora za Italijanski jezik.

13. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2016/17. godini

Molba Filološkog fakulteta u Banja Luci Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Nenada Krstića za izvođenje nastave i ispita na OAS Francuski jezik i književnost do 1/3 radnog vremena.

14. Angažovanje nastavnika sa drugih fakulteta u školskoj 2016/17. godini

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Mirjane Dejanović, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica za izvođenje nastave i ispita iz predmeta Biološka psihologija sa fondom časova 2+0 u letnjem semestru na OAS Psihologije.

15. Izveštaj o mobilnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2015/16. godini

16. Molba doc. dr Dejana Pajića za razrešenje sa mesta člana Verifikacione komisije

17. Usvajanje recenzija za udžbenik Slovenska pisma i glagoli autora doc. dr Želјka Markovića

18. Usvajanje Pravilnika o pristupnom predavanju

19. Donošenje odluke o najbolјem mladom istraživaču za 2016. godinu

20. Nagrade studentima Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2015/16. godini

21. Zahtev pravnog zastupnika dr Spomenke Budić za izuzeće prof. dr Damira Smilјanića i doc. dr Dejana Pajića iz članstva u Etičkoj komisiji.

22. Razno

Prof. dr Snežana Gudurić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću u radu naučnog skupa Materijalna i duhovna kultura Srba u multietničkim i/ili perifernim oblastima.

Doc. dr Marina Šimak Spevakova podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu u Varšavi, Polјska, u okviru programa mobilnosti Erazmus +.

Doc. dr Sonja Veselinović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu u Segedinu u okviru programa mobilnosti Erazmus +.

Prof. dr Žarko Bošnjaković, prof. dr Gordana Dragin i doc. dr Danka Urošević podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na zasedanju Međunarodne radne grupe i Međunarodne komisije za izradu Opšteslovenskog lingvističkog atlasa, održanog u periodu od 17. do 21. oktobra 2016. godine u SANU .

Doc. dr Virđinija Popović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o pohađanju kurseva za usavršavanje na Univerzitetu Dunarea de Jos, Galaci, Rumunija.

Doc. dr Isidora Bjelaković podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu u Segedinu u okviru programa mobilnosti Erazmus +.

Ljilјana Siriški, stručna saradnica za međunarodnu saradnju, podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu u Vroclavu, Polјska u periodu od 17. do 21. novembra 2016. godine u okviru programa Erazmus + KA1.

Prof. dr Slobodan Bjelica i doc. dr Dejan Pajić podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na Radionici za članove Verifikacionih komisija.

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu