Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
9. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 9. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 9.10.2015. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Konstituisanje novog saziva Nastavno-naučnog veća Fakulteta

2. Novi šefovi Odseka u periodu od 2015. do 2018. godine – potvrđivanje izbora

3. Informacije dekana i prodekana

4. Usvajanje zapisnika sa 8. sednice Nastavno-naučnog veća

5. Usvajanje izveštaja o oceni doktorske disertacije

Odsek za pedagogiju
mr Mira Jovanović

Odsek za sociologiju
mr Marina Novakov

6. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za pedagogiju
Kandidat: mr Jelena Petrović, tema: Intelektualno i emocionalno vaspitanje u reformnoj pedagogiji sa početka 20. veka – aktuelnost izvornih shvatanja, Komisija: dr Jovana Milutinović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Radovan Grandić, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Bilјana Bodroški Spariosu, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Beograd.

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Ljilјana Vico, tema: Književno stvaralaštvo Milana Savića, Komisija: dr Milivoj Nenin, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Zorica Hadžić, docent za užu naunu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Borjanka Trajković, vanr, prof., za užu naučnu oblast Bibliotečke nauke i Istorija srpske književnosti, Pedagoški fakultet, Sombor.

7. Imenovanje novog mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za srpsku književnost
Molba mr Sonje Kapetanov Nastavno-naučnom veću da joj se za novog mentora za izradu doktorske disertacije pod naslovom Motivi stvarnosne proze u književnom delu Dragoslava Mihailovića, za novog mentora imenuje doc. dr Đorđe Despić.

8. Produžetak roka za izradu doktorske disertacije

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba mr Bilјane Savić Nastavno-naučnom veću da joj se rok za izradu doktorske disertacije pod naslovom, Rečnik vladarskih žitija arhiepiskopa Danila II (prema prepisu Danilovog zbornika u Arhivu SANU, 1553. god.), do 1. marta 2016. godine.

9. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata i teme za izradu magistarske teze

Odsek za istoriju
Dejan Petakov

10. Usvajanje izveštaja o oceni doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije sociologije
Ana Pajvančić Cizelј, master

11. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Gabor Crnković, master, tema: A Monarchia-irodalom sztereotípiáinak továbbírásai és kultúraközisége a kortárs vajdasági magyar novellairodalomban (Stereotipi u književnosti Austrougarske, njihova aktualizacija i interkulturalnost u savremenim novelama mađarske književnosti u Vojvodini), Komisija: dr Erika Bence, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, predsednik Komisije, dr Julijana Išpanović Čapo, vanr. prof., za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture na mađarskom jeziku, dr Ferenc Nemet, docent za užu naučnu oblast metodika nastave mađarskog jezika i književnosti, Učitelјski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica, dr Eva Hoža, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, mentor.

Kandidat: Gabriela Lodi, master, tema:Regionalitás és intertextualitás az elmúlt két évtized vajdasági magyar novelláiban (Regionalizam i intertekstualnost novela poslednje dve decenije mađarske književnost u Vojvodini), Komisija: dr Eva Toldi, vanr. prof., Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, predsednik Komisije, dr Čila Utaši, docent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, dr Hargita Horvat Futo, docent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, dr Eva Vukov Rafai, docent za užu naučnu oblast metodika nastave mađarskog jezika i književnosti, Učitelјski fakultet, Subotica, dr Eva Hoža, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti.

Doktorske studije metodika nastave
Kandidat: Radmila Suzić, master, tema: Jezička anksioznost i uspešnost učenja engleskog jezika u višim razredima osnovnih škola, Komisija: dr Vesna Pilipović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Anglistika, Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“, Novi Sad, predsednik Komisije, doc. dr Jelena Danilović-Jeremić, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, dr Bilјana Radić-Bojanić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, mentor.

12. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Nastasja Pisarev, master

Doktorske studije psihologije
Jelena Sokić, master

13. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Snežana Kesić, master, tema: Jovan Hristić, profil dramskog pisca i tepretičara u koordinatama modernog klasicizma, Komisija: prof. dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, predsednik Komisije, dr Svetislav Jovanov, naučni saradnik, Srpsko narodno pozorište, Novi Sad, prof. dr Branka Jakšić Provči, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor.

Kandidat: Albina Milanov, master, tema: Tumačenje književnog dela u kontekstu drugih umetnosti (Na primerima iz srednjoškolskih programa za književnost) Komisija: prof. dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, predsednik Komisije, prof. dr Branka Jakšić Provči, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, prof. dr Zona Mrkalј, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd, prof. dr Olivera Radulović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor.

14. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (interdisciplinarne)

Kandidat: mr Vanja Barišić-Joković, tema: Kratki govorni izrazi usmenog porekla u skupštinskom govoru. Zastuplјenost, značenje, funkcija, Komisija: dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Dušan Marinković, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, komentor, dr Srđana Šlјukić, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, dr Lidija Delić, naučni saradnik, Institut za književnost i umetnost, Beograd.

15. Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarske teze

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Brankica Selaković, magistar lingvističkih nauka

16. Odsustva

Odsek za pedagogiju
Molba prof. dr Jasmine Klemenović Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 26. do 28. oktobra 2015. godine radi učešća na inicijalnom sastanku partnerskih timova na projektu Erasmus + Trans2Work, koji će se održati u Beogradu.

Odsek za psihologiju
Molba doc. dr Snežane Tovilović Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno oddsustvo u periodu od tri meseca počev od 5. oktobra 2015. godine, radi pisanja udžbenika. U realizovanju nastave na predmetima Osnovi kliničke psihologije i Klinička procena inteligencije bi učestvovala prof. dr Ljilјana Mihić.

Odsek za sociologiju
Molba prof. dr Pavla Milenkovića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 26. do 28. oktobra 2015. godine radi učešća na inicijalnom sastanku partnerskih timova na projektu Erasmus + Trans2Work, koji će se održati u Beogradu.

17. Saglasnosti

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se organizuje seminar dr Olivera Herbsta, u okviru predviđenje saradnje programom Erasmus + sa nemačkim Univerzitetom Julijus Maksimilijan iz Vircburga, u periodu od 16. do 20. novembra 2015. godine na Fakultetu. Seminar je namenjen studentima germanistike svih nivoa studija.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u okviru saradnje sa Institutom za podunavsko-švapsku književnost i kulturu u Tibingenu, Nemačka, na projektu Na Dunavu: Evropski književni projekat, organizuje podprojekat Prevođenje eseja Karla Markusa Gausa o Dunavu. Na projektu bi učestvovali studenti osnovnih i master akademskih studija Nemačkog jezika i književnosti, kao i doktorskih studija Jezik i književnost: Andrea Došenović, Ivana Glintić, Bilјana Kovač, Ivana Marinkov, Zoran Mihajlović, Jelena Mimić, Ana Mitrevski, Žolt Papišta, Jelena Stankov, Maja Stojanović, Milica Vrgović i Mirjana Zarifović.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje kratkoročnih projekta od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2015. godini, projekat pod nazivom Crkve i duhovni život u Karlovačkoj mitropoliji, rukovodilac projekta doc. dr Snežana Božanić.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje Naučne tribine istoričara u zimskom semestru u školskoj 2015/16. godini sa sledećim predavačima: dr Siniša Mišić, red. prof., Filozofski fakultet, Beograd, tema: Istorijska geografija srpskih zemalјa ranog srednjeg veka i dr Milan Kolјanin, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju, tema: Misija dr Davida Albale u SAD 1917-1918. godine.

Odsek za komparativnu književnost
Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje projekta pod nazivom Uvod u istraživanje vojvođanske književne avangarde i neoavangarde. Rukovodilac projekta prof. dr Bojana Stojanović Pantović.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za saradnju sa Koledžom za novinarstvo i masovne komunikacije Univerziteta u Džordžiji, SAD. Koledž sprovodi istraživanje u četrdeset zemalјa i uklјučeni su studenti osnovnih, master i doktorskih studija. Cilј istraživanja je sagledavanje novinarskih vrednosti, uloga u medijskom sistemu u Srbiji, kao i profesionalnih cilјeva budućih novinara u okruženju koje se stalno menja. Saradnici Koledža bi za potrebe istraživanja anketirali studente Žurnalistike.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje kratkoročnih projekta od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2015. godini, projekat pod nazivom Vaspitni postupci roditelјa i rizično ponašanje srednjoškolaca, rukovodilac projekta prof. dr Olivera Knežević Florić. Učesnici na projektu će bitit prof. dr Svetlana Kostović, prof. dr Slađana Zuković, asistent Nataša Kovačević i asistent Stefan Ninković.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje kratkoročnih projekta od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2015. godini, projekat pod nazivom Čime rizikujemo rizična ponašanja kod adolescenata: uloga vršnjačke grupe i porodičnog konteksta, rukovodilac projekta doc. dr Bojana Dinić. Učesnici na projektu će bitit prof. dr Valentina Sokolovska i doc. dr Jasmina Pekić.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje kratkoročnih projekta od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2015. godini, projekat pod nazivom Zdravstvene navike i spremnost za usvajanje zdravih stilova života kod stanovništva Vojvodine, rukovodilac projekta je prof. dr Vesna Gavrilov Jerković. Učesnici na projektu će bitit doc. dr Velјko Jovanović, Dragan Žulјević, istraživač saradnik, Dragana Brdarić i Milica Lazić, studentkinje doktorskih studija.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje kratkoročnih projekta od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2015. godini, projekat pod nazivom Kapaciteti predškolskih ustanova za kvalitetnu brigu o deci iz porodica u rizikurukovodilac projekta je doc. dr Ivana Mihić. Učesnici na projektu biće istraživači sa Odseka za psihologiju i Odseka za pedagogiju, a partnerska institucija na projektu biće Učitelјski fakultet u Rijeci.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje kratkoročnih projekta od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2015. godini, projekat pod nazivom Socijalni kapital i kvalitet života u Vojvodini, rukovodilac projekta je doc. dr Velјko Jovanović. Učesnici na projektu će biti prof. dr Vesna Gavrilov Jerković, Dragan Žulјević, istraživač saradnik, Dragana Brdarić i Milica Lazić, studentkinje doktorskih studija.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje kratkoročnih projekta od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2015. godini, projekat pod nazivom Razvoj programa prevencije poremećaja straha i anksioznosti kod mladih, rukovodilac projekta je prof. dr Ljilјana Mihić. Učesnici na projektu će bitit prof. dr Zdenka Novović i doc. dr Jelena Šakotić Kurbalija.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da učenici gimnazije Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sad posete Laboratoriju za eksperimentalnu psihologiju. Datum posete biće naknadno dređen u dogovoru prof. dr Sunčice Zdravković i direktora Gimnazije.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za potpisivanje Sporazuma o saradnji između Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i sledećih ustanova u Beogradu:

 • Predškolska ustanova Čukarica
 • Osnovna škola Ivo Andrić u Beogradu
 • Dom učenika srednjih škola Aleksa Dejović u Beogradu.

Ovim Sporazum bi se regulisalo obavlјanje prakse studenata psihologije koji žive na teritoriji Beograda.

Odsek za rumunistiku
Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje dr Bjanke Burca-Ćerant, dr Paula Ćeranta, dr Bogdana Krecua, dr Šerbana Aksintea i dr Marije Nenadić sa Rumunske akademije nauka u Bukureštu 26. i 27. oktobra 2015. godine kada bi trebalo da održe predavanje studentima Odseka za rumunistiku.

Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje boravka kolega sa Rumunske akademije nauka iz Bukurešta, dr Bjanke Burca-Ćerant, dr Paula Ćeranta, dr Bogdana Krecua, dr Šerbana Aksintea i dr Marije Nenadić, koji će biti gosti Odseka u periodu od 25. do 29. oktobra 2015. godine.

Molba prof. dr Laure Spariosu Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na konkursu za dodelu Fulbrajtove stipendije za postdoktorske studije u akademskoj 2016/17. godini.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje Borisa Timofejeviča Jevsejeva, ruskog ppisca i profesora na Institutu žurnalistike i književnog stvaralaštva, 27. oktobra 2015. godine.

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se knjiga doc. dr Jasne Šakota Mimice pod naslovom Ogledi o Dekartu, štampa uediciji Biblioteke ARHE. Za recenzente se predlažu prof. dr Milenko Perović, prof. dr Dragan Prole i prof. dr Želјko Kaluđerović.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da učestvuje na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje lingvističke konferencije pod naslovom A jelentésvizsgálat (új) horizontjai – Novi horizonti semantičkih istraživanja.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za sledeće aktivnosti u zimskom semestru u školskoj 2015/16. godini:

 • 15. oktobra – Program Kontaktzone: prikaz 1. broja časopisa PHILOS,
 • 21. oktobra – Obeležavanje dana Odseka za hungarologiju,
 • 28. oktobra – Održavanje lingvističke naučne konferencije A jelentésvizsgálat (új) horizontjai – Novi horizonti semantičkih istraživanja,
 • 19. novembar – Program Kontaktzone: prikaz knjige pod naslovom Virtuális irodalomtörténet, dr Erika Bence,
 • 26. novembra - Program Kontaktzone: prikaz knjige pod naslovom A Cuniculusnyomában, Atila Balaž
 • 10. decembar - Program Kontaktzone: muzički, književni sastanak sa Kristijanom Grečo, pisac.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj  za finansiranje kratkoročnih projekta od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2015. godini, projekat pod nazivom Teorija i praksa arhiviranja u postmodernom dobu – digitalna baza naučnih dela i veb-portal mađarskih naučnika u Vojvodini, rukovodilac projekta doc. dr Čila Utaši. Učesnici na projektu će bitit prof. dr Erika Bence, doc. dr Aniko Novak, doc. dr Marija Pastor Kiči.

Molba Jelene Marićević, asistenta, da se na Zbornik radova o Miloradu Paviću, pored logotipa Pokrajinskog sekretarijata, Studentske organizacije i studentskog časopisa Međutim stavi i logotip Filozofskog fakulteta i da se zbornik štampa kao publikacija Fakulteta. Sredstva za štampanje su obezbeđena.

18. Saglasnosti-nastava

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se reakreditovani studijski program master akademskih studija Engleskog jezik i književnosti dopuni kursem Nastava engleskog jezika na predškolskom i mlađem školskom uzrastu doc. dr Danijele Prošić Santovac

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje stručne ekskurzije za studente i zaposlene na Fakultetu u aprilu 2016. godine (Rim, Vatikan, Ostija, Tivoli, Napulј, Tarkvinij, Červetere i Pompeji).

Odsek za komparativnu književnost
Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se studentkinja doktorskih studija Nikolina Stjepanović, master, angažuje u nastavi u školskoj 2015/16. godini na osnovnim akademskim studijama Komparativne književnosti za sledeće predmete: Klasična retorika sa stilistikom u zimskom semestru sa fondom časova 0+2 i Moderna retorika sa stilistikom u letnjem semestru sa fondom časova 0+2, pod mentorstvom prof. dr Sofije Košnničar.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za proširivanje grupe izbornih predmeta na osnovnim akademskim studijama Žurnalistike

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se studentkinja doktorskih studija Senka Slijepčević, master, angažuje u nastavi uškolskoj 2015/16. godini na predmetima: Uvod u pedagogiju 1 (2+2), Uvod u pedagogiju 2 (2+2), mentor Jelena Đermanov i Metodika rada školskog pedagoga (3+3), mentor prof. dr Slađana Zuković.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za izmenu akreditovanog plana i programa

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenta doktorskih studija Radomira Belopavlovića u nastavi za sledeće predmete u zimskom semestru u školskoj 2015/16. godini:

 • Osnovi kliničke psihologije, za studente 3. godine OAS psihologije, u zimskom semestru školske 2015/16. godine, pod mentorstvom dr Ljilјane Mihić, vanrednog profesora, (2 časa vežbi nedelјno);
 • Klinička procena inteligencije, za studente 4. godine OAS psihologije, u zimskom semestru školske 2015/16. godine, pod mentorstvom dr Ljilјane Mihić, vanrednog profesora (1 čas vežbi nedelјno);

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na korekcije u specifikacijama predmeta kursa Tehnika naučnog rada i da se zbog odlaska prof. dr Dušanke Mirić u penziju odobri uvođenje u program master akademskih studija predmet Primena korpusne lingvistike u rusističkim istraživanjima doc. dr Radosave Trnavac i Postmodernizam u ruskoj književnosti doc. dr Davorke Maravić

Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se na doktorske akademske studije Jezik i književnost od školske 2015/16. godine uvrsti predmet Diskurs analiza (na korpusu ruske štampe) nastavnika doc. dr Dragosave Trnavac

Odsek za srpski jezik ilingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za izmene na prvoj godini studija studijskog programa Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za izmenu studijskog programa osnovnih akademskih studija Mađarskog jezika i književnosti u školskoj 2015/16. godini. Usled nedostatka predmetnog nastavnika briše se izborni predmet Kultura govora, VII semestar.

19. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2015/16. godini

Molba Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Sunčice Zdravković za izvođenje nastave iz obaveznog predmeta Kognitivni procesi za inženjere sa fondom časova 2+2 u zimskom semestru i doc. dr Želјka Milanovića za izvođenje nastave iz obaveznog predmeta Akademske pisane i govorne komunikacije na srpskom jeziku sa fondom časova 2+0 u letnjem semestru u školskoj 2015/16. godini.

Molba Filološkog fakulteta u Banja Luci Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Gordane Ristić za sledeće predmete: Leksikologija nemačkog jezika sa fondom od časova od 2 časa u zimskom semestru i Tvorba reči nemačkog jezika sa fondom odčasova 2 u letenjem semestru na osnovnim akademskim studijama i Frazeologija 2 na master akademskim studijama u školskoj 2015/16. godini.

Molba Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Jarmile Hodolič za predmete Metodika razvoja govora (na slovačkom jeziku) sa fondom časova 1+1 u zimskom semestru i Slovačka književnost za decu (na slovačkom jeziku) sa fondom časova 1+2 u letnjem semestru, prof. dr Ane Makišove za predmete Kultura govora slovačkog jezika sa fondom časova 1+1 i Metodička praksa govora slovačkog jezika sa fondom časova 0+2 u školskoj 2015/16. godini i doc. dr Jelice Petrović za predmete Psihologija odraslog doba i starenja sa 30 časova u zimskom semestru i Mentalno zdravlјe sa 30 časova teorije u letnjem semestru.

Molba Visoke škole strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum u Sremskoj Mitrovici nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Nenada Lemajića u školskoj 2015/16. godini za izvođenje nastave iz predmeta Istorija školstva 2+0.

Molba Medicinskog fakulteta u Foči Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Srđana Šlјukića za izvođenje nastave iz predmeta Osnovi sociologije 2+0 na studijskom programu Specijalna edukacija i rehabilitacija u školskoj 2015/16. godini.

20. Angažovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u školskoj 2015/16. godini

Molba odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Tatjane Starodubcev za izvođenje nastave na osnovnim akademskim studijama iz izbornih predmeta iz oblasti Istorija umetnosti u školskoj 2015/16. godini.

21. Poziv za najbolјeg mladog istraživača ili studenta doktorskih studija Filozofskog fakulteta u 2015. godini

22. Imenovanje odbora za dodelu nagrade najbolјi mladi istraživač ili student doktorskih studija

23. Izmena radnog kalendara za školsku 2015/16. godinu

24. Imenovanje Komisija za obezbeđenje kvaliteta rada Filozofskog fakulteta

25. Utvrđivanje predloga članova Saveta

26.  Usvajanje Programa naučnoistraživačkog rada Fakulteta

27. Usvajanje Programa razvoja naučnoistraživačkog podmlatka Filozofskog fakulteta

28. Razno

Odsek za medijske studije
Dr Jelena Kleut podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o stručnoj ekskurziji studenata Odseka za medijske studije u Beograd, 16. septembra 2015. godine

Odsek za pedagogiju
Prof. dr Jasmina Klemenović i dr Stanislava Marić Jurišin podnele su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na internacionalnoj konferenciji Current trends in the development of Early Childhood Education and Care in the worldkoja je održana u periodu od 22. do 27. septembra 2015. godine u Moskvi

Odsek za rusinistiku
Prof. dr Janko Ramač podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj konferenciji koja je održana u periodu od 23. do 27. septembra 2015. godine u Slupsku, Polјska

Asistent Aleksandar Mudri podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj konferenciji koja je održana u periodu od 23. do 27. septembra 2015. godine u Slupsku, Polјska

Odsek za slovakistiku
Asistentkinja Jasna Uhlarik podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj konferenciji evropskih slavista Polislav XIX koja je održana u periodu od 14. do 16. septembra 2015. godine u Varšavi, Polјska

Prof. dr Pavle Sekeruš obaveštava Nastavno-naučno veće da je Asocijacija frankofonih univerziteta, čiji smo pridruženi član postali u decembru mesecu 2014. godine, poklonila Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 12 licenci programa SDL TRADOS STUDIO 2015, PROFESSIONAL NETWORK, čija je vrednost 4970 evra. Ovaj program, koji koriste prevodioci svih ustanova Eropske unije, namenjen je prvenstveno za potrebe nastavnika i studenata novoakreditovanog master programa pod nazivom Konferencijsko stručno i audiovizuelno prevođenje. Donacija je samo prvi korak u finansijskoj i svakoj drugoj pomoći ovog udruženja frankofonim studentima i istraživačima.

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu