Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
9. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 9. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 7.10.2011. godine sa početkom u 10 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

 

DNEVNI RED

 

1. Informacije prodekana
2. Usvajanje zapisnika sa 8. sednice Nastavno-naučnog veća
3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
- Odsek za anglistiku
mr Sanja Krimer-Gaborović
mr Mira Milić
mr Jelena Pralas

4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
- Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Demir Alihodžić, tema: Žanr kratke priče u okviru postkolonijalnih kultura Australije, Kanade i Novog Zelanda, Komisija: dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, dr Nataša Karanfilović, docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost i dr Jovan Popov, vanred. prof. za užu naučnu oblast Teorija književnosti, Filološki fakultet u Beogradu.
- Odsek za rumunistiku
Kandidat: mr Virđinija Popović, tema: Poesis şi Mathsis în poeyia lui Ion Barbu (Poezis i Mathsis u pesničkom delu Jona Barbua), Komisija: dr Ofelija Meza, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, mentor, dr Marina Puja-Badesku, red. prof. za užu Rumunistika i dr Karmen Cerasel Darabuš, vanred. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost, Filološki fakultet Univerziteta Baja Mare, Rumunija.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije
- Odsek za psihologiju: mr Sanja Batić

6.Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije

- Doktorske studije Psihologije: Agota Major

7.Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarske teze
- Odsek za psihologiju: mr Ljilja Milivojević (magistar psiholoških nauka)

8. Usvajanje izveštaja o podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze

- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Senka Bengin

9. Mišljenje matičnog fakulteta o prijavi teme doktorske disertacije iz interdisciplinarne oblasti Pedagogija i Sociologija kandidatkinje mr Violete Petković pod naslovom Timska organizacija nastave u inkluzivnom obrazovanju

10. Saglasnosti nastavnicima za rad do jedne trećine punog radnog vremena na drugim fakultetima u školskoj 2011/12. godini

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu za saglasnost za angažovanje sledećih nastavnika:
dr Nebojša Majstorović, docent za izvođenje nastave iz predmeta Psihologija turizma (2 časa)
dr Petar Milin, vanred. prof. za izvođenje nastave iz predmeta Razvojna i pedagoška psihologija i Psihologija obrazovanja
dr Vesna Manojlović-Nikolić, docent za izvođenje nastave iz predmeta Arheologija
mr Ksenija Šulović, nastavnikk jezičkih veština za izvođenje nastave iz predmeta Španski jezik.

Molba Pedagoškog fakulteta u Somboru za saglasnost za angažovanje dr Jarmile Hodolič, vanred. prof. za izvođenje nastave iz predmeta Metodika slovačkog jezika i književnosti i Metodička praksa slovačkog jezika i književnosti.

Molba Akademije umetnosti u Novom Sadu za saglasnot za angažovanje doc. dr Vladimira Gvozdena za izvođenje nastave Moderna svetska proza.

Molba Univerziteta Sinergija iz Bjeljine za saglasnost za angažovanje doc. dr Gordane Petričić, doc. dr Ivane Đurić-Paunović i doc. dr Maje Marković kao gostujućih profesora u školskoj 2011/12. godini.

- Odsek za germanistiku: Molba Roberta Kovača za sagalsnost za rad do 1/3 punog radnog vremena na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača radi izvođenja nastave iz predmeta Nemački jezik.

- Odsek za romanistiku: Molba prof. dr Snežane Gudurić za saglasnost da u toku zimskog semestra školske 2011/12. godine održi predvanja na Institutu za strane jezike Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

11. Angažovanje studenata doktorskih studija Psihologije u školskoj 2011/12. godini

12. Saglasnosti

- Odsek za germanistiku: Molba studentkinje nemačkog jezika Hane Stevanović za saglasnost za organizovanja radionica na temu nemačkog jezika, kulture i književnosti.

- Odsek za medijske studije: Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću za saglasnost za učestvovanje na konkursu za IPA fondove Evropske unije kao partner na projektu čiji je nosilac Pozitiv centar za digitalne medije.

- Odsek za romanistiku: Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za gostovanje prof. dr Bernara Kolombe sa Univerziteta Pariz 7 Deni Didro, dana 21.10.2011. godine.

- Odsek za rumunistiku: Molba Odseka rumunistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Marini Puja Badesku i mr Rodiki Ursulesku-Miličić za saglasnost za učešće na naučnom skupu na Fakultetu za strane jezike i književnosti Univerziteta u Bukureštu od 10. do 12. novembru 2011. godine.

- Odsek za sociologiju: Molba Odseka za sociologiju za saglasnost za organizovanje četvrtog po redu takmičenja srednjoškolaca iz sociologije. Tema ovogodišnjeg takmičenja bi bila Omladina i zapošljavanje.

Molba Odseka za sociologiju za saglasnost za izdavanje zbornika pod naslovom Društvo Struktura Promene, čiji bi urednik bio doc. dr Srđan Šljukić. Za recenzente su predloženi prof. dr Ranko Kuljić, prof. dr Miloš Marjanović i doc. dr Dušan Mojić.

13. Predlog saradnje Biblioteke Filozofskog fakulteta i Pančevačke gradske biblioteke

14. Izbor zamenika šefa Odseka za medijske studije
Odsek za zamenika šefa predlaže doc. dr Dejana Pralicu.

15. Predlog novog člana Stručnog veća za Humanističke nauke i umetnost

Umesto prof. dr Zoroslava Spevaka (koji je podneo ostavku) predlaže se prof. dr Olivera Knežević-Florić.

16. Odsustva

- Odsek za germanistiku: Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Julijani Beli-Genc i Zoranu Velikiću u periodu od 10. do 21. oktobra 2011. godine radi odlaska na Pedagoški fakultet u Frajburgu.

- Odsek za istoriju: Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da odobri plaćeno odsustvo mr Goranu Vasinu i Nenadu Ninkoviću u periodu od 7. do 20. okotbra 2011. godinu radi odlaska u Pogorici i Cetinje na istraživanje za potrebe projkta.

- Odsek za pedagogiju: Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Oliveri Gajić, prof. dr Milici Andevski, doc. dr Spomenki Budić, doc. dr Jovani Milutinović, doc. dr Slađani Zuković i Biljani Lungulov u periodu od 27. do 30. okotobra 2011. godine radi posete Univerzitetu u Zagrebu i Visokoj školi za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici u okviru biletaralnog projkta Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija.

17. Ekvivalencija predmeta

- Odsek za medijske studije:
Zoran Babić
Vuk Kešelj

18. Razno
Odsek za germanistiku obaveštava Nastavno-naučno veće da će studentkinje Ivana Radivojša u okviru jednomesečne stipendije boraviti na Pedagoškom fakultetu u Ludvisburgu, a Margareta Kenđel i Ana Milanović na Pedagoškom univerzitetu u Frajburgu (u toku zimskog semestra školske 2011/12. godine).

Odsek za germanistiku obaveštava Veće da će Angelika Vagner hospitovati na Odseku za germanistiku u zimskom semestru školske 2011/12. godine na časovima koje drži Ditmar Unterkofler, strani lektor.

Odsek za anglistiku obaveštava Nastavno-naučno veće da će u periodu od 19. do 26. decembra 2011. godine na Fakultetu boraviti delegacijaUniverziteta Prince of Songkhla Hat Yai sa Tajlanda.

Odsek za psihologiju obaveštava Nastavno-naučno veće da će se u okviru naučnoistraživačkog projekta Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja održati ispitivanje 5000 studenta Univerziteta u Novom Sadu, o čemu su obavešteni i fakulteti u sastavu Univerziteta.

DOPUNA:
3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
- Odsek za romanistiku:
mr Diana Popović
mr Tatjana Đurin

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

NAKON ZAVRŠETKA SEDNICE NASTAVNO-NAUČNOG VEĆA ODRŽAĆE SE KOLEGIJUM ŠEFOVA ODSEKA.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu