Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
8. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 8. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 7.10.2016. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 7. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Imenovanje šefa i zamenika šefa Odseka za slovakistiku

Odsek za slovakistiku obaveštava Nastavno-naučno veće da je na sednici održanoj dana 21. septembra 2016. godine za šefa Odseka imenovana prof. dr Jarmila Hodolič, a za zamenika šefa Odseka prof. dr Ana Makišova.

4. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Doktorske studije metodike nastave:
Kandidat: mr Maja Jockov, tema: Uloga novih medija u nastavi likovne kulture u gimnaziji, Komisija: dr Jovana Milutinović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Dragan Savić, red. prof. za užu naučnu oblast Metodika likovne kulture, Pedagoški fakultet, Sombor, dr Sanja Filipović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja, Fakultet likovnih umetnosti, Beograd, dr Milica Andevski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

Doktorske studije jezika i književnosti:
Kandidat: Vojislav Jovanović, master, tema: Srpski glagoli sa prefiksima i njihovi engleski ekvivalenti u pravno-kriminalističkom funkcionalnom stilu,Komisija: dr Nataša Milivojević, docent za užu naučnu oblastu Anglistika, predsednik Komisije, dr Nadežda Silaški, red. prof. za užu naučnu oblast Međunarodni ekonomski odnosi-Engleski jezik, Ekonomski fakultet, Beograd, dr Bojan Tubić, docent za užu naučnu oblast Međunarodno javno pravo, Pravni fakultet, Novi Sad, dr Milan Ajdžanović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblastu Anglistika, mentor.

Doktorske studije psihologije:
Kandidat: Jelena Radanović, master, tema: Kognitivna obrada kognata u srpskom i engleskom jeziku, Komisija: dr Dejan Pajić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Dušica Filipović Đurđević, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Sunčica Zdravković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Sabina Halupka Rešetar, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, dr Maja Savić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filološki fakultet, Beograd.

Kandidat: Jovana Trbojević, master, tema: Socio-psihološki prediktori odustajanja od sporta u adolesenciji, Komisija: dr Marija Zotović Kostić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Sanja Opsenica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Pedagoški fakultet, Bijelјina, dr Višnja Đorđević, vanr. prof. za užu naučnu oblast teorija i metodika fizičkog vaspitanja, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad, dr Jelica Petrović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

5. Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarskih teza

Odsek za istoriju
Ostoja Vojinović, magistar istorijskih nauka
Duško Pantelić, magistar istorijskih nauka
Vladimir Ivanišević, magistar istorijskih nauka

Odsek za psihologiju
Jana Damjanov, magistar psiholoških nauka

Odsek za srpsku književnost
Dragana Bošković, magistar književnih nauka

6. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba doc. dr Mirne Radin Sabadoš Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 10. do 16. oktobra 2016. godine radi učestvovanja na konferenciji CEEPUS Inter-American Studies CIII-AT-0503-05-1516 koja se održava u organizaciji Karl Franc Univerziteta u Gracu, Austrija. Nastava će biti nadoknađena u toku studijske nedelјe.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba prof. dr Žarka Bošnjakovića, prof. dr Gordane Dragin i doc. dr Danke Urošević Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 16. do 23. oktobra 2016. godine kako bi prisustvovali zasedanju Međuakademijskog odbora za Opšteslovenski lingvistički atlas, koje će se održati u SANU. Sve obaveze prema studentima biće nadoknađene.

Molba doc. dr Isidore Bjelaković Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 9. do 15. oktobra radi odlaska na Univerzitet u Segedinu u okviru stipendije preko programa ERASMUS+. Nastava će biti nadoknađena u toku studijske nedelјe.

Odsek za srpsku književnost
Molba prof. dr Save Damjanova Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 21. novembra do 6. decembra 2016. godine radi odlaska na simpozijum Conspectus Permutationum u organizaciji Instituta za slovensku filologiju poznanjskog Univerziteta Adam Mickejevič u periodu od 21. do 23. novembra 2016. godine, potom na Univerzitet Martin Luter u Haleu u periodu od 24. novembra do 4. decembra 2016. godine u okviru programa ERASMUS+, te na berlinski Humbolt-Univerzitet gde će održati predavanja 5. i 6. decembra 2016. godine. Obaveze prema studentima biće preuzete od strane prof. dr Silvije Novak Bajcer sa Jagelonskog univerziteta u Krakovu, koja će u tom periodu boraviti na našem Fakultetu u okviru ERASMUS+ programa.

7. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba dr Vesne Lazović Nastavno-naučnom veću da joj odobri učešće na naučnom projektu Educational role of languagekoji je inicirao Fakultet društvenih nauka Univerziteta u Gdanjsku, Polјska.

Molba dr Vesne Lazović Nastavno-naučnom veću da joj odobri da u okviru projekta FUSE izvodi nastavu na Univerzitetu u Novom Sadu u trajanju od 40 časova u periodu od 10. oktobra 2016. godine do 23. decembra 2016. godine.

Odsek za psihologiju
Molba prof. dr Vladimira Mihića, doc. dr Jelice Petrović i doc. dr Bojane Dinić Nastavno-naučnom veću da im da saglasnost za angažovanje na projektu Rezervisano za decu koji se bavi prevencijom vršnjačkog nasilјa, a koji koordinira UG Laureat Novi Sad. Na projektu će, pored profesora, saradnika i studenata Filozofskog fakulteta, biti angažovani i glumci iz projekta Državni posao, profesori Fakulteta tehničkih nauka, Radio televizija Vojvodine i Centar za socijalni rad Novi Sad. U projekat bi se uklјučili i studenti master i doktorskih studija Odseka za psihologiju kao edukatori u školama.

Molba prof. dr Snežane Smederevac, doc. dr Dejana Pajića i doc. dr Petra Čolovića  Nastavno-naučnom veću da im da saglasnost za učešće na projektu pod nazivom Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science / BE-OPEN u okviru programa Erasmus+ KA2. U pitanju je strukturni projekat, na kom učestvuju svi državni univerziteti u Republici Srbiji, kao i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS. Partneri na projektu su Univerzitet u Lajdenu, Kings koledž iz Londona, Univerzitet u Udinama i Univerzitet u Atini. Univerzitet u Novom Sadu je koordinator projekta.

Odsek za pedagogiju
Molba dr Bilјane Lungulov Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za angažovanje na projektu Rezervisano za decu koji se bavi prevencijom vršnjačkog nasilјa, a koji  koordinira UG Laureat Novi Sad. Na projektu će, pored profesora, saradnika i studenata Filozofskog fakulteta, biti angažovani i glumci iz projekta Državni posao, profesori Fakulteta tehničkih nauka, Radio televizija Vojvodine i Centar za socijalni rad Novi Sad. U projekat bi se uklјučili i studenti master i doktorskih studija Odseka za psihologiju kao edukatori u školama.

Odsek za romanistiku
Molba doc. dr Aleksandre Blatešić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za štampanje monografije Kolokacije, frazemi i paremije sa komponentom etnonima u italijanskom jeziku. Izdavač monografije biće Filozofski fakultet, a troškovi štampanja biće pokriveni sredstvima koje je obezbedila Ambasada Italije za potrebe nastave italijanskog jezika na Filozofskom fakultetu. Za recenzente se predlažu: prof. dr Gordana Terić, Filološki fakultet, Beograd, doc. dr Kristijan Eker, Filozofski fakultet, Novi Sad, i prof. dr David Astori, Univerzitet u Parmi.

Odsek za sociologiju
Molba prof. dr Pavla Milenkovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na naučnom skupu Banjalučki novembarski susreti u organizaciji Filozofskog fakulteta u Banja Luci, koji će se održati 18. i 19. novembra 2016. godine i za učešće u realizaciji i vođenju obrazovne radionice iz istorijske sociologije u Istraživačkoj stanici Petnica u periodu od 7. do 10. oktobra 2016. godine.

Molba doc. dr Jovane Čikić, koordinatora Novosadskog sociološkog kluba, Nastavno-naučnom veću dâ da saglasnost za održavanje sastanka Novosadskog sociološkog kluba 2. novembra 2016. godine sa početkom u 18 časova u kino sali Fakulteta. Sastanak pod nazivom Čitanje rada kroz film biće održan kao omaž radu preminulog profesora Ljubinka Pušića. Sastanak podrazumeva projekciju dokumentarnog filma pod nazivom Urban roots. Nakon projekcije predviđena je diskusija čiji će moderator biti doc. dr Ana Pajvančić Cizelј.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba prof. dr Žarka Bošnjakovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za odlazak na naučnu konferenciju na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru, koja će se održati od 16. do 23. oktobra 2016. godine.

Molba prof. dr Gordane Dragin Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za odlazak na naučnu konferenciju na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru, koja će se održati od 16. do 23. oktobra 2016. godine.

Molba doc. dr Nataše Kiš Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da monografiju Dopune prideva u savremenom srpskom jeziku objavi u okviru edicije E-disertacije. Za recenzente se predlažu: prof. dr Predrag Piper, Filološki fakultet, Beograd, redovni član SANU; vanr. prof. dr Sreto Tanasić, Filozofski fakultet, Niš; doc. dr Dušanka Vujović, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Odsek za srpsku književnost
Molba prof. dr Ljilјane Pešikan Ljuštanović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za objavlјivanje knjige Zatočenik pete sile. Fantastična proza Zorana Živkovića u suizdavaštvu s Refestikonom iz Bijelog Polјa, Crna Gora. Za recenzente se predlažu: prof. dr Sava Damjanov i prof. dr Aleksandar Jerkov, Filološki fakultet, Beograd. Filozofski fakultet snosiće torškove tehničkog uređenja, prelamanja i potpune pripreme za štampu, zajedno sa rešenjem i pripremom korica. Sve ostale troškove snosiće suizdavač.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za sledeće aktivnosti u zimskom semestru u školskoj 2016/17. godini:

  • 25. oktobra – održavanje lingvističke naučne konferencije i obeležavanje Dana Katedre za mađarski jezik i književnost,
  • 28. oktobra – takmičenje u besedništvu,
  • 16. novembra – Kontaktzona, gost će biti prof. emeritus Katalin Kaić,
  • 26. novembra – stručno usavršavanje nastavnika mađarskog jezika i književnosti.

8. Saglasnosti – nastava

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se na MAS Slovačkog jezika i književnosti uvrsti novi predmet Slovačko-srpska kontrastivna proučavanja jezika, predmetni nastavnik je prof. dr Ana Makišova.

9. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2016/17. godini

Molba Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Jarmile Hodolič za nastavne predmete Metodika razvoja govora (na slovačkom jeziku) sa fondom časova 1+1 u zimskom semestru i Slovačka književnost za decu (na slovačkom jeziku) sa fondom časova 1+2 u letnjem semestru, prof. dr Ane Makišove za nastavne predmete Kultura govora slovačkog jezika sa fondom časova 1+1 u zimskom semestru i Metodička praksa razvoja govora slovačkog jezika sa fondom časova 0+2 u letnjem semestru na studijskom programu Obrazovanje vaspitača dece predškolskog uzrasta i prof. dr Jelice Petrović za nastavne predmete Psihologija odraslog doba i starenja sa fondom 30 časova teorije u zimskom semestru i Mentalno zdravlјe sa fondom 30 časova teorije u letnjem semestru.

Molba Filološkog fakulteta u Banja Luci Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Milivoja Alanovića za nastavu i ispite na II ciklusu studija iz nastavnog predmeta Savremene lingvističke teorije (2+2) u zimskom semestru.

Molba Filološko-umetničkog fakulteta iz Kragujevca Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Nataše Milivojević za izvođenje nastave iz predmeta Kontrastivna lingvistika (srpski-engleski) na doktorskim akademskim studijama sa predviđenim nedelјnim opterećenjem od 0,4 časa nedelјno na nivou godine.

Molba doc. dr Želјka Markovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za angažovanje na Filološkom fakultetu u Beogradu u zimskom semestru za izvođenje nastave i ispita iz predmeta Slovenački jezik 7 sa fondom od 2 časa.

10. Predlog za izmenu i dopunu Pravilnika o završnim ispitima na osnovnim i master akademskim studijama (prilog)

11. Dopis Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost u vezi sa Radnim sastankom sa prodekanima za nastavu, nauku, međunarodnu saradnju i finansije svih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu održanog 28. septembra 2016. godine (prilog)

12. Razno

Prof. dr Sofija Košničar podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću u radu simpozijuma u okviru Naučnog sastanka slavista u Vukove dane.

Prof. dr Vladislava Ružić, prof. dr Gordana Štasni i prof. dr Gordana Štrbac podnele su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 46. Međunarodnom naučnom sastanku slavista u Vukove dane koji je održan od 15. do 18. septembra 2016. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu.

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu