Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
8. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 8. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 11.9.2015. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 7. sednice Nastavno-naučnog veća i Kolegijuma održanog 3.9.2015. godine

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorske disertacije

Odsek za pedagogiju
mr Marija Jelić

Odsek za srpsku književnost
mr Marija Aleksandrović
mr Bojana Popović

4. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
mr Darko Kovačević

Odsek za istoriju
mr Zoltan Čemere

Odsek za srpsku književnost
mr Snežana Klepić

5. Imenovanje novog mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Molba mr Isidore Votls Nastavno-naučnom veću da joj se za novog mentora za izradu doktorske disertacije pod naslovom Visoke kognitivne funkcije u nastavi lingvističkih predmeta na tercijarnom nivou obrazovanja, umesto doc. dr Gordane Petričić imenuje doc. dr Bilјana Radić Bojanić.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba mr Milene Zorić Nastavno-naučnom veću da joj se za novog mentora za izradu doktorske disertacije pod naslovom Slavenizmi i knjiške reči u dramskim delima Jovana Sterije Popovića – tragedije i rane komedije, umesto prof. dr Ljilјane Subotić imenuje doc. dr Isidora Bjelaković.

6. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije metodike nastave
mr Kristinka Selaković,
Olivera Cekić Jovanović, master

Doktorske studije psihologije
Jasmina Knežević, master,
Dragana Mitrić Aćimović, master

7. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Tanja Bošković, master, tema: Karakteristike self-šeme kod unipolarne i bipolarne depresije i paranoidnih poremećaja, Komisija: dr Ljilјana Mihić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Mikloš Biro, red., prof., za užu naučnu oblast Psihologija, dr Zdenka Novović, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Aleksandra Nedić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet, Novi Sad, komentor.

8. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Vera Janjatović, master
Miloš Jocić, master
Jasna Kapelan, master
Jelena Rablјenović, master

Doktorske studije metodika nastave
Gordana Rackov, master
mr Nataša Vukićević
Aleksandar Stojadinović, master
Aleksandar Nađ Olajoš, master

Doktorske studije psihologije
Sonja Ivković, master
Dragana Brdarić, master

Doktorske studije sociologije
Ana Nešić, master

9. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Jelena Sokić, master, tema: Afekat ili kognicije: Provera dva modela rekurentnosti depresije, Komisija: dr Ljilјana Mihić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Vojislava Bugarski, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Medicinski fakultet, Novi Sad, dr Mikloš Biro, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

10. Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Brankica Selaković

11. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba dr Vesne Lazović Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 24. do 28. septemba 2015. godine radi učešća na međunarodnoj konferenciji Crossing Borders and Challenging Boundaries – Alps-Adriatic Studies in Anglistics koju organizuje departman za anglistiku Univerziteta u Klagenfurtu, Austrija.

Molba doc. dr Mirne Radin Sabadoš Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 11. do 19. oktobra 2015. godine radi odlaska na konferenciju programa CEEPUS Inter-American Studies CIII-AT-0503-05-1516 koja će se održati u Gracu, Austrija.

Molba doc. dr Bilјane Radić Bojanić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 30. oktobra do 6. novembra 2015. godine radi odlaska na konferenciju Digital ELT Ireland 2015, koja će se održati u Dablinu, Irska.

Odsek za medijske studije
Molba stručnog saradnika Norberta Šinkovića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno osustvo u periodu od 15. do 26. septembra 2015. godine radi odlaska na seminar Seminar for Middle and East European Journalists koji će se održati u Lajpcigu, Nemačka.

Odsek za psihologiju
Molba prof. dr Snežane Smederevac Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 9. do 24. septembra 2015. godine radi posete Univerzitetu Džeđijang u Kini.

Molba prof. dr Mikloša Bira Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno osustvo u periodu od  28. do 30. septembra 2015. godine radi učešća na konferenciji ISPCAN, koja će biti održana u Bukureštu, Rumunija

Molba doc. dr Ivane Mihić i doc. dr Vladimira Mihića Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 15. do 18. oktobra 2015. godine radi učešća na IX stručnim susretima Udruženja stručnih saradnika i saradnika predškolskih ustanova u Srbiji.

Odsek za romanistiku
Molba lektora stranca Marija Liguorija Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno osustvo u periodu od 9. do 30. septembra 2015. godine radi porodičnih obaveza.

Molba prof. dr Pavla Sekeruša Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno osustvo u periodu od 9. do 24. septembra 2015. godine radi posete Univerzitetu Džeđijang i centrali Konfucijevih instituta Hanban, Kina.

Odsek za srpsku književnost
Molba prof. dr Zoje Karanović Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 3. do 30. septembra 2015. godine radi odlaska na Univerzitet u Delhiju, Indija, gde će boraviti kao gostujući profesor.

12. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba doc. dr Aleksandra Kavgića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da konkuriše za dobijanje stipendije za jednomesečni studijski boravak na Univerzitetu u Insbruku, Austrija, u okviru programa WUS Austria.

Molba doc. dr Olge Panić Kavgić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da konkuriše za dobijanje stipendije za jednomesečni studijski boravak na Univerzitetu u Insbruku, Austrija, u okviru programa WUS Austria.

Odsek za medijske studije
Molba dr Jelene Kleut Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da učestvuje u Radnoj grupi za pripremu konkursa za realizaciju programa od opšteg interesa u oblasti društvenih i humanističkih nauka. Radnu grupu je formiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Učešće u radnoj grupi podrazumeva odlaske na sastanke u Beograd i trodnevni boravak van Beograda u septembru u periodu od 7. do 9. septembra 2015. godine.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u učionici broj 116 privremeno postave panoi sa fotografijama koje su nastale u okviru predispitne obaveze studenata koji slušaju predmet Fotografija i mediji koji drži prof. dr Dubravka Lazić.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da konkuriše kod Ambasade SAD za sredstva za projekat Studentske onlajn novine Univerzitetski odjek za period školske 2015/16. godine.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost članovima redakcije Studentskih onlajn novina Univerzitetski odjek idr Jeleni Kleut, mr Brankici Drašković, asistentkinji Smilјani Milinkov i stručnoj saradnici Dragani Prodanović za jednodnevnu posetu beogradskim medijskim kućama RTS, Danas i Ringer 15. septembra 2015. godine. Poseta je deo projekta Studentske onlajn novine Univerzitetski odjek.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkursu za finansiranje kratkoročnih projekta od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2015. godini, projekat pod nazivom Izazovi i ograničenja lokalnih medija u Vojvodini nakon privatizacije, rukovodilac doc. dr Dejan Pralica.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkursu za finansiranje kratkoročnih projekta od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2015. godini, projekat pod nazivom Medijsko izveštavanje o poplavama kao oblicima visokorizičnih kriznih situacija na teritoriji AP Vojvodine, rukovodilac doc. dr Vladimir Barović.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za potpisivanje Ugovora o saradnji sa Učitelјskim fakultetom u Rijeci, Hrvatska. Ugovorom o saradnji omogućio bi se boravak naših studenata na ovom fakultetu (programi Ranog odgoja i obrazovanja), kao i zajednički rad na istraživačkim i primenjenim projektima vezanim za razvoj prakse u predškolskom obrazovanju.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za potpisivanje Ugovora o saradnji sa Filozofskim fakultetom u Zagrebu, Hrvatska.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Institutom za strategijska istraživanja iz Beograda. Svrha sklapanja sporazuma je ostvarivanje saradnje prvenstveno u domenu naučno-istraživačke delatnosti u oblasti kvaliteta života zaposlenih u Ministarstvu odbrane Republike Srbije.

Odsek za romanistiku
Molba prof. dr Snežane Gudurić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se zbornik br. 9 iz riznice multijezičke Vojvodine pod naslovom Jezik-kultura-društvo: sistem rodbinskih odnosa u jezicima nacionalnih zajednica u Vojvodini štampa u dve knjige, a ne u jednoj kako je prvobitno data saglasnost Nastavno-naučnog veća. Zbornik će biti štampan u okviru projekta Jezici i kulture u vremenu i prostoru, a sve troškove štampanja snosiće suizdavač Pedagoški zavod Vojvodine.

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost odseku da u saradnji sa Trećim programom Radio Beograda povodom Dana Fakulteta, 1. decembra 2015. godine, organizuje jednodnevni skup Niče i kultura resentimana. Učešće na skupu je omogućeno nastavnom osoblјu Fakulteta koje do 15. novembra preda organizatorima sažetak izlaganja. Izlaganja će biti emitovana na Trećem programu Radio Beograda. Odsek moli da Fakultet obezbedi ketering za učesnike.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na izdavački plan Odseka za 2015. godinu

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje međunarodne lingvističke konferencije pod naslovom A jelentésvizsgálat (új) horizontjai – Novi horizonti semantičkih istraživanja koja će se održati 28. oktobra 2015. godine na Filozofskom fakultetu.

Molba Kancelarije za međunarodnu saradnju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za izmenu akademskog Erazmus + koordinatora na Odseku za anglistiku do povratka aktuelnog koordinatora sa porodilјskog odsustva. Umesto doc. dr Arijane Luburić Cvijanović predlaže se mr Viktorija Krombholc.

Molba prof. dr Jasmine Klemenović, koordinator projekta Erasmus + KA2 – School-to-Work Transition for Higher Education Students with Disabilities in Serbia, Montenegro and Bosnia & Herzegovina – Trans2Workda Nastavno-naučnom veću da odobri učešće na projektu sledećim nastavnicima:

 • prof. dr Jasmina Klemenović (koordinator),
 • prof. dr Pavle Mlenković,
 • doc. dr Aleksandar Kavgić,
 • doc. dr Bojan Janičić i
 • Jasna Milošević (administrator)

Molba prof. dr Branke Jakšić Provči, upravnice Centra za usavršavanje nastavnika, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje jednodnevnog seminara Socijalno – neprihvaćeno dete – podrška detetu u procesu integracije u vršnjačku grupu 26. septembra 2015. godine i 3. oktobra 2015. godine. Na programu će kao realizatori učestvovati doc. dr Vladimir Mihić, dr Bilјana Lungulov i Stefan Ninković.

13. Saglasnosti-nastava

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se reakreditovani studijski program OAS Engleskog jezika i književnosti dopuni kursom Teorijska lingvistika, nastavnik prof. dr Predrag Novakov

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenta doktorskih studija Predraga Kovačevića u nastavi u školskoj 2015/16. godini za izvođenje vežbi na predmetu Engleski jezik po izboru nivo B2.1 sa fondom od 4 časa nedelјno.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za angažovanje studenta doktorskih studija Filipa Nenadića u nastavi u školskoj 2015/16. godini za sledeće kurseve:

 • Eksperimentalna istraživanja u psihologiji, za studente I godine OAS psihologije, u letnjem semestru školske 2015/16. godine, pod mentorstvom dr Petra Čolovića, docenta (4 časa nedelјno);
 • Psihologija ličnosti, za studente OAS psihologije, u letnjem semestru 2015/16, pod mentorstvom dr Snežane Smederevac, redovnog profesora i dr Petra Čolovića, docenta (3 časa nedelјno).

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za angažovanje studenta doktorskih studija Milana Olјače u nastavi u školskoj 2015/16. godini za predmete:

 • Korelaciona istraživanja u psihologiji, za studente I godine OAS psihologije, u zimskom semestru školske 2015/16. godine, pod mentorstvom doc. dr Petra Čolovića (6 časova nedelјno);
 • Metodologija psiholoških istraživanja, za studente IV godine OAS psihologije, u zimskom semestru školske 2015/16. godine, pod mentorstvom doc. dr Petra Čolovića (2 časa nedelјno);
 • Eksperimentalna istraživanja u psihologiji, za studente I godine OAS psihologije, u letnjem semestru školske 2015/16. godine, pod mentorstvom doc. dr Petra Čolovića (2 časa nedelјno);
 • Psihologija ličnosti, za studente OAS psihologije, u letnjem semestru 2015/16, pod mentorstvom prof. dr Snežane Smederevac i doc. dr Petra Čolovića, (3 časa nedelјno).

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za angažovanje studenta doktorskih studija Milice Lazić u nastavi u školskoj 2015/16. godini za sledeće predmete:

 • Dijagnostička procena ličnosti (OAS zimski semestar; 2+2; pod mentorstvom prof. dr Vesne Gavrilov-Jerković)
 •  Evaluacija psihoterapije (MAS zimski semestar; 2+1; pod mentorstvom prof. dr Vesne Gavrilov-Jerković)
 • Klinički praktikum (OAS letnji semestar; 2+2; pod mentorstvom prof. dr Vesne Gavrilov-Jerković)
 • Osnovi mentalnog zdravlјa (OAS zimski semestar; 2+2; pod mentorstvom doc. dr Velјka Jovanovića)
 • Socijalna patologija (OAS zimski semestar; 1+3; pod mentorstvom doc. dr Velјka Jovanovića)

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se MAS Francuski jezik i književnost sa drugim jezikom i kulturom dopuni predmetom Jezički registri u savremenom španskom jeziku, predmetni nastavnici su doc. dr Ksenija Šulović i dr Sanja Maričić Mesarović

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na korekciju u specifikacijama predmeta sledećih kurseva: Fonetika ruskog jezika 1, Fonetika ruskog jezika 2, Uvod u slavistiku 1, Uvod u slavistiku 2, Teorijska gramatika 1 i teorijska gramatika 2

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se studentkinja doktorskih studija Ana Margareta Valent, master, angažuje u zimskom semestru u školskoj 2015/16. godini za izvođenje vežbi iz sledećih predmeta: Slovački kao slovenski jezik po izboru 3 (0+2) , Savremeni slovački jezik 3 (0+2), Teorija i praksa prevođenja 1 (0+2) pod mentorstvom prof. dr Ane Makišove.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za promenu izbornih predmeta na četvrtoj godini studija studijskog programa Srpska filologija i Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za promenu kurseva na master akademskim studijama Srpska filologija

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se kurs Psihologija dvojezičnosti zameni za kurs Razvojna psihologija (2+2) na drugoj godini studijskog programa Srpski jezik u kontaktu sa mađarskim/slovačkim.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi:

Marina Šafer će u zimskom semestru školske 2015/2016 držati:

 • 2 časa vežbanja iz Leksikologijei frazeologije studijske grupe Srpska književnost i jezik (3. godina) pod rukovodstvom doc. dr Dušanke Vujović
 • 2 časa vežbanja iz Leksikologije 1 studijske grupe Srpska filologija (3. godina) pod rukovodstvom doc. dr Dušanke Vujović
 • 2 časa vežbanja iz Morfosintakse studijskih grupa Francuska književnost i jezik (2. godina), Ruski jezik i književnost (2. godina), Slovački jezik i književnost (2. godina), Rumunski jezik i književnost (2. godina)  (pod rukovodstvom doc. dr Milivoja Alanovića)

Mila Dragić će u zimskom semestru školske 2015/2016 držati:

 • 4 časa vežbanja iz Maternjeg jezika 3Leksikologija i frazeologija studijske grupe Medijske studije (izborni kurs, 2. godina) pod rukovodstvom doc. dr Gordane Štrbac
 • 2 časa vežbanja iz Maternjeg jezika 3Leksikologija i frazeologija studijskih grupa Nemački jezik i književnost (izborni kurs, 3. godina), Ruski jezik i književnost (4. godina), Rusinski jezik i književnost (3. godina), Rumunski jezik i književnost (3. i 4. godina) pod rukovodstvom doc. dr Gordane Štrbac.

Sanja Brdar će u zimskom semestru školske 2015/2016 držati:

 • 2 časa vežbanja iz Književnih jezika kod Srba u 18. i 19. veku studijskih grupa Srpska književnost i jezik (3. godina) iKomparativna književnost (izborni kurs, 4. godina)  pod rukovodstvom doc. dr Isidore Bjelaković
 • 4 časa vežbanja iz Standardnog srpskog jezika – Fonologijastudijske grupe Srpska književnost i jezik (1. godina) pod rukovodstvom doc. dr Gordane Dragin

14. Produžetak radnog odnosa u školskoj 2015/16. godini

Odsek za rusinistiku
prof. dr Julijan Tamaš

Odsek za slovakistiku
prof. dr Samuel Čelovski

Odsek za sociologiju
prof. dr Božo Milošević
prof. dr Dragan Koković

Odsek za filozofiju
prof. dr Miloš Todorović

Odsek za hungaologiju
prof. dr Laslo Molnar Čikoš

15. Angažovanja nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2015/16. godini

Molba prof. dr Žarka Bošnjakovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za angažovanje na Filološkom fakultetu u Beogradu u školskoj 2015/16. godini za izvođenje nasatave i ispita iz predmeta Terenska lingvistika sa fondom od 2 časa.

Molba Ekonomskog fakulteta u Subotici Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje mr Ivane Vilić u školskoj 2015/16. godini za izvođenje nastave i ispita iz predmeta Francuski jezik 2 sa fondom od 2 časa nedelјno.

Molba prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje mr Maje Krstić u školskoj 2015/16. godini za izvođenje nastave i ispita iz predmeta Strani jezik – ruski jezik (2+2).

16. Angažovanje nastavnika sa drugih fakulteta u školskoj 2015/16. godini

Molba prof. dr Mare Đukić, koordinatora Doktorskih studija metodika nastave, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje: doc. dr Sanje Filipović sa Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu za predmet Metodika nastave likovne kulture, prof. mr Emilije Stanković sa Akademije umetnosti u Novom Sadu za predmet Metodika nastave muzičke kulture, prof. mr Bilјane Gorunović sa Akademije umetnosti u Novom Sadu za predmet Metodika nastave muzičke kulture, prof. dr Branka Krsmanovića sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu za predmet Teorije i metodike fizičkog vaspitanja, prof. dr Josipa Ivanovića sa Učitelјskog fakulteta u Subotici za predmet Metodika nastave društvenih nauka u školskoj 2015/16. godini.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Josipa Ivanovića sa Učitelјskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku iz Subotice za sledeće predmete: Interaktivna pedagogija (2+1) i Didaktika (2+0) na osnovnim akademskim studijama.

Molba prof. dr Zorice Kuburić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje gostujućih profesora za potrebe akreditacije osnovnih akademskih studija Socijalnog rada: prof. dr Sunčice Dimitrijoske, Filozofski fakultet, Univerzitet Sv. Kiril i Metodije, Skoplјe, Makedonija, za predmete Socijalni rad sa pojedincem (2+2), Socijalni rad sa decom i mladima (2+2) i Socijalni rad sa odraslima i starim licima (2+2) i prof. dr Svetlane Trbojević Filozofski fakultet, Univerzitet Sv. Kiril i Metodije, Skoplјe, Makedonija za predmete Uvod u socijalni rad i socijalnu politiku (2+2), Teorije socijalnog rada (2+2) i Socijalni rad u zajednici (2+2).

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Vesne Ivetić sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu za predmet Fiziološke osnove psihičkih pojava (2+0), prof. dr Aleksandre Nedić sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu za predmet Biološke osnove mentalnih poremećaja (5+0) na doktorskim akademskim studijama, doc. dr Dee Karabe Jakovlјević Medicinskog fakulteta u Novom Sadu za predmet Biološka psihologija (2+1) na osnovnim akademskim studijama, doc. dr Vojislave Bugarski Medicinskog fakulteta u Novom Sadu za predmet Klinička neuropsihologija (5+0) na doktorskim akademskim studijama i dr Daniela Kostića, naučnog saradnika, sa Instituta za Filozofiiju, Filozofski fakultet, Beograd za predmet Modeli saznanja i objašnjenja u psihologiji (5+0) na doktorskim studijama.

17. Predlog predsednika i članova komisija za polaganje ispita za licencu

18. Razno

Odsek za psihologiju
Prof. dr Nebojša Majstorović, podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 14th European Congress of Psychology koji je održan od 7. do 10. jula 2015. godine u Milanu Italija

Mr Bojana Bodroža podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na radnom sastanku u okviru međunarodnog Komenijus projekta Unapređivanje obrazovne efektivnosti osnovnih škola, sastanak je održan u periodu od29. jula do 5. avgusta u Nikoziji, Kipar

Mr Bojana Bodroža podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na konferenciji Eight Biennial Conference on Self koja je održana u periodu od 20. do 24. avgusta 2015. godine na Univerzitetu u Kilu, Nemačka

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Doc. dr Milivoj Alanović podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na ICCEES IX World Congress koji je održan u periodu od 3. do 8. avgusta u Makuhariju, Japan

Kancelarija za međunarodnu saradnju obaveštava Nastavno-naučno veće da je u saradnji sa Odsekom za medijske studije planirana poseta studenata žurnalistike sa Hovest univerziteta iz Kortrajka u Belgiji u utorak, 13. oktobra 2015. godine.

Kristina Ivšić, saradnica za međunarodnu saradnju, podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o sastanku povodom mreže CEEPUS koji je održan u Beogradu 9. jula 2015. godine

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu