Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
7. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 7. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u petak 8.9.2017. godine, sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 6. sednice Nastavno-naučnog veća i Zapisnika sa sastanka Kolegijuma Fakulteta od 14.7.2017. godine

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije Jezik i književnost
msr Stefan Pajović

Doktorske studije Metodike nastave
msr Lela Vuković
msr Tatjana Mihajlov

Doktorske studije Psihologije
msr Ivana Novakov

Doktorske studije Filozofije
msr Mark Lošanc

4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija

Doktorske studije sociologije
Kandidat: msr Sonja Pejić, tema: Sociološka sinteza biopsihosocijalnih aspekata rituala: integrativni pristup, Komisija: dr Radoš Radivojević, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, predsednik Komisije, dr Žolt Lazar, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, dr Aleksandra Trogrlić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Marko Škorić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, mentor.

Doktorske studije psihologije:
Kandidat: msr Sonja Ivković, tema: Uloga smisla za humor u subjektivnom blagostanju, Komisija: dr Vesna Gavrilov Jerković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Dušanka Mitrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Gordana Nikić, docent za užu naučnu oblast Socijalni rad, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd, dr Velјko Jovanović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

Kandidat: msr Dušana Šarčević, tema: Činioci akademske motivacije učenika – efekti učenničke percepcije motivacionih stilova nastavnika, Komisija: dr Jasmina Pekić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Velјko Đurić, red. prof. za užu naučnu oblast Teorijska i primenjena psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Jasmina Kodžopelјić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

Doktorske studije Jezika i književnosti
Kandidat: msr Ivana Pajić, tema: Transkulturalnost u romanu Staše Stanišića Kako vojnik popravlјa gramofon, Komisija: dr Jelena Knežević, docent za užu naučnu oblast Nјemačka književnost, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, predsednik Komisije, dr Marina Petrović Jilih, docent za užu naučnu oblast Metodika nastave nemačkog jezika i književnosti i Nemačka književnost i kultura, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, dr Ivana Živančević Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Nikolina Zobenica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, mentor.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Msr Anita Tot

6. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija

Doktorske studije Jezik i književnost
Kandidat: msr Srđan Gajdoš, tema: Engleski višečlani glagoli sa glagolima percepcije i kognicije i njihovi srpski ekvivalenti (kognitivni pristup), Komisija: dr Ana Halas, docent za užu naučnu oblast Anglistika, predsednik Komisije, dr Dušan Stamenković, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Niš, dr Gordana Štrbac, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, mentor.

Doktorske studije psihologije
Kandidat: msr Milica Lazić, tema: Determinante stabilnosti i promenlјivosti subjektivnog blagostanja na uzorcima ispitanika iz Srbije, Japana i Sjedinjenih Američkih Država: primena pristupa usmerenog na osobe, Komisija: dr Jelena Šakotić Kurbalija, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Vesna Petrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, dr Vesna Gavrilov-Jerković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor, dr Velјko Jovanović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

7. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba dr Viktorije Krombholc za plaćeno odsustvo radi odlaska na istraživački boravak na Univerzitet Karl Francens u Gracu, Austrija u periodu od 1. oktobra 2017. godine do 31. januara 2018. godine. U navedenom periodu sve obaveze preuzeće prof. dr Aleksandra Izgarjan i doc. dr Bojana Vujin.

Molba prof. dr Bilјane Radić Bojanić za plaćeno odsustvo u periodu od 28. septembra 2017. godine do 4. oktobra 2017. godine radi terenskog istraživanja u Londonu. Za vreme odsustva obaveze će preuzeti doc. dr Jagoda Topalov.

Odsek za istoriju
Molba prof. dr Dejana Mikavice za plaćeno odsustvo u periodu od 27. oktobra do 9. novembra 2017. godine radi istraživanja u Biblioteci Hrvatskog sabora i Državnom arhivu Hrvatske za potrebe projekta Srbi iz austrougarske u Prvom svestkom ratu (1914-1918). Za vreme odsustva obaveze u nastavi preuzeće prof. dr Vladan Gavrilović.

Molba doc. dr Nenada Ninkovića za plaćeno odsustvo u periodu od 27. oktobra do 9. novembra 2017. godine radi istraživanja u Biblioteci Hrvatskog sabora, Državnom arhivu Hrvatske, Austrijskom državnom arhivu u Beču, kao i poseti Institutu za istoriju jugositočne Evrope u Gracu za potrebe projekta Srbi iz austrougarske u Prvom svestkom ratu (1914-1918). Za vreme odsustva obaveze u nastavi preuzeće prof. dr Vladan Gavrilović.

Molba doc. dr Gorana Vasina za plaćeno odsustvo u periodu od 27. oktobra do 9. novembra 2017. godine, radi istraživanja u Biblioteci Hrvatskog sabora, Državnom arhivu Hrvatske, Austrijskom državnom arhivu u Beču, kao i poseti Institutu za istoriju jugositočne Evrope u Gracu za potrebe projekta Srbi iz austrougarske u Prvom svestkom ratu (1914-1918). Za vreme odsustva obaveze u nastavi preuzeće prof. dr Vladan Gavrilović.

Molba doc. dr Gorana Vasina za plaćeno odsustvo u periodu od 25. do 27. oktobra 2017. godine radi učešća na međunarodnom skupu o Evgeniju Dumči, koji će se održati u Sentandreji. Za vreme odsustva obaveze u nastavi preuzeće prof. dr Dejan Mikavica.

Molba doc. dr Nenada Ninkovića za plaćeno odsustvo u periodu od 25. do 27. oktobra 2017. godine radi učešća na međunarodnom skupu o Evgeniju Dumči, koji će se održati u Sentandreji. Za vreme odsustva obaveze u nastavi preuzeće prof. dr Vladan Gavrilović.

Odsek za romanistiku
Molba prof. dr Nenada Krstića za plaćeno odsustvo u periodu od 14. do 16. septembra 2017. godine radi učešća na međunarodnoj konferenciji L'Aprés-Bruxelles koja će se održati u Madridu.

Odsek za slavistiku
Molba prof. dr Dojčila Vojvodića za plaćeno odsustvo u periodu od 10. do 16. oktobra 2017. godine radi učešća u radu 10. međunarodnog simpozijuma Andrićev Omerpaša Latas, koji će se održati u Bukureštu. Nastava u periodu odsustva biće nadoknađena pre polaska na sku, a manji deo po povratku sa skupa u dogovoru sa studentima.

8. Odsustva u okviru razmene Erazmus+

Odsek za romanistiku
Molba doc. dr Tamare Valčić Bulić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 24. do 30. septembra 2017. godine radi odlaska u Nicu, Francuska. U njenom odsustvu, obaveze će preuzeti zamenik šefa Odseka dr Nataša Popović.

Odsek za slovakistiku
Molba doc. dr Marine Šimak Spevakove Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 15. do 20. oktobra 2017. godine radi odlaska na Fakultet humanističkih nauka Univerziteta Matej Bel u Slovačkoj. Obaveze će preuzeti prof. dr Adam Svetlik i dr Zuzana Tirova.

9. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje programa namenjenog srednjoškolcima Dođi u posetu Filozofskom fakultetu.

Odsek za istoriju
Molba Odsek za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Fakultet uspostavi saradnju sa Filozofskim fakultetom Univerziteta Lorand Etveš iz Budimpešte u oblasti organizacije naučnih skupova, učestvovanja u međunarodnim projektima, međusobno gostovanje predavača, kao i druge vidova naučne i nastavne saradnje.

Molba doc. dr Nenada Ninkovića Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da dr Andrej Kuznjecov sa Univerziteta Lobačevski iz Nižnjeg Novgoroda održi predavanje po pozivu. Tačan termin predavanja biće naknadno dostavlјen.

Molba doc. dr Nenada Ninkovića Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da monografija Mitropolit Pavle Nenadović, za koju je Nastavno-naučno veće dalo saglasnost za objavlјivanje na sednici održanoj 3. februara 2017. godine, bude objavlјena u suizdavaštvu sa Istorijskim arhivom Srema iz Sremske Mitrovice.

Molba prof. dr Bilјane Šimunović Bešlin Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za potpisivanje Sporazuma o saradnji između Fakulteta i Muzeja Vojvodine radi unapređenja kvaliteta realizacije naučnih i stručnih projekata nastavnika i saradnika, stručne prakse studenata i drugih aktivnosti u obostranom interesu.

Odsek za medijske studije
Molba prof. dr Vladimira Barovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji (Re)konstrukcija društvene stvarnosti, koja će se održati 10.11.2017. godine u Banja Luci.

Molba prof. dr Vladimira Barovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na međunarodnoj konferenciji Mediji, demokratija, populizam, koja će se održati 9.11.2017. godine u Beogradu na Fakultetu dramskih umetnosti.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da, u svojstvu partnera sa nociocem projekta Galerijom Matice srpske, učestvuje na konkursu kod kompanije NIS a.d. – program zajednici zajedno – za realizaciju programa pod nazivom Edukativni program za mlade (Sa)slušaj me.

Molba prof. dr Slađane Zuković Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za štampanje monografije pod naslovom Savetodavni rad u institucijama vaspitanja i obrazovanja – teorijski i praktični aspekti. Za recenzente se predlažu: dr Adila Pašalić Kreso, akademik, Filozofski fakultet, Sarajevo, prof. dr Svetlana Kostović, Filozofski fakultet, Novi Sad, prof. dr Jasminka Zloković, Filozofski fakultet, Sveučilišta u Rijeci i prof. dr Ivana Mihić, Filozofski fakultet, Novi Sad. Izdavač će biti Filozofski fakultet. Štampanje će se finansirati delom iz sredstava projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvaja, a delom iz sopstvenih sredstava.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja konkuriše za sufinansiranje boravka prof. dr Boele de Rad i prof. dr Ričarda Bentala koji će boraviti na Fakultetu kao plenarni predavači na međunardno naučno-stručnoj konferenciji Savremeni trendovi u psihologiji.

Odsek za psihologiju predlaže Nastavno-naučnom veću da se za novog člana Interkatedarskog veća za programe OAS i MAS Socijalni rad, umesto prof. dr Vladimira Mihića imenuje prof. dr Marija Zotović Kostić.
Odsek za rusinistiku
Molba prof. dr Janka Ramača Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na skupu Lemkovia Bojkovia, Huculli, Rusini – dejini, sučasnost, materialna a duchovna kultura VI, koji će se održati u periodu od 27. do 28. septembra 2017. godine u Staroj Ljesni, Slovačka.

Odsek za sociologiju
Molba prof. dr Valentine Sokolovske Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da monografiju pod nazivom Ekonomska struktura stanovništva Republike Srbije objavi kao elektronsko izdanje. Za recenzente se predlažu: prof. dr Jasmina Petrović, Filozofski fakultet, Niš, doc. dr Snežana Stojšin i prof. dr Mirko Savić, Ekonomski fakultet, Subotica.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da u periodu od 18. do 29.9.2017. godine održi intenzivni kurs ruskog jezika za studente prve godine OAS Ruski jezik i književnost. Kurs bi držao msr Milorad Milјaković, asistent.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za sledeće aktivnosti:

  • 16. oktobra – Dan Odseka
  • 27. oktobra – Kurs moderne umetnosti
  • 7. novembra – Konferencija Univerzitetskog lingvističkog dana.

Molba Odseka Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za sledeće aktivnosti programa Kontaktzone u zimskom semestru u školskoj 2017/18. godini:

  • 18. oktobra – Barka u vodi i u medijima – književno praćakanje – razgovor sa urednicima i autorima časopisa Barka iz Bekeščabe (Književnost, umetnost, kultura, moć sa ove i one strane granice)
  • 15. novembra – Kontaktzona s Endreom Kukoreli: Proces i procedura, sa Endreom Kukoreli razgovara Šandor Bordaš (Književnost, umetnost, kultura, moć sa ove i one strane granice)
  • 29. novembra Kontaktzona s Janošom Haj i Zoltanom Bek: Háy come Beck– muzički književni susret s Janošom Hajem (pisac, pesnik) i Zoltanom Bekom (profesor i gitarista) na njihovoj zajedničkoj književnoj večeri
  • 13. decembra Kontakzona sa Kristijanom Grečom i Laslom Kolar-Klemencom – To tako želiš da sprovedeš? muzički književni susret sa Kristijanom Grečom (pisac) i Laslom Kolar-Klemencom (režiser, kompozitor i pevač) (Književnost, umetnost, kultura, moć sa ove i one strane granice)

Molba Odseka Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za prijem saradnika sa Univerziteta u Pečuju – Centar za međunarodne odnose, 21. septembra 2017. godine. Gosti će biti dr Ištvan Taroši, Gabor Ceh i spolјni koordinator Bence Konja.

Ostalo
Na inicijativu prof. dr Snežane Smederevac, Kancelarija za međunarodnu saradnju predlaže Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Fakultetu za saradnju sa Univerzitetom u Bilefeldu, Nemačka, u okviru programa Erazmus+ KA1 (klјučna aktivnost 1 – kreditna mobilnost).

Molba prof. dr Zorice Kuburić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje prevoda knjige sa nemačkog jezika pod naslovom Terapija seksualnih zlostavlјača – kazna ili pomoć? u okviru projekta TEMPUS SHESPSS. Autor knjige je Slavica Marčeta, prevodilac Krešimir Bosnar. Izdavač će biti Univerzitet u Novom Sadu i Filozofski fakultet, a troškove štampanja snosiće projekat TEMPUS SHESPSS. Za recenzente se predlažu Andreas Bochmann, prorektor i direktor Master studija studijskog programa socijalni rad, ThH Friedensau, Nemačka i prof. dr Zorica Kuburić , Filozofski fakultet, Novi Sad.

10. Saglasnosti - nastava

Odsek za istoriju
Molba Odseka Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija msr Pauline Čović u zimskom semestru u školskoj 2017/18. godini za izvođenje vežbi iz predmeta Metodika nastave istorije (2+2) pod mentorstvom prof. dr Dragice Kolјanin.

Molba Odseka Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija msr Jovane Kasaš u zimskom semestru u školskoj 2017/18. godini za izvođenje vežbi iz predmeta Istoriografija o Jugoslaviji (2 časa vežbi) pod mentorstvom prof. dr Slobodana Bjelice.

Molba Odseka Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija msr Dejane Vasin u zimskom semestru u školskoj 2017/18. godini za izvođenje vežbi iz predmeta Sloveni, starosedeoci i Srbi na Balkanu do početka 14. veka (2+1) pod mentorstvom prof. dr Nenada Lemajića.

Molba Odseka Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenta doktorskih studija msr Nebojše Kartalije u zimskom semestru u školskoj 2017/18. godini za izvođenje vežbi iz predmeta Istorija Vizantije (0+1), Slovenske zemlјe i Ugarska u srednjem veku (0+1) i Istorija Francuske u srednjem veku (0+1) pod mentorstvom prof. dr Đure Hardija.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u izbornu grupu 12 na trećoj godini OAS Žurnalistika dodaju izborni predmeti iz izborne grupe 15, Istorija Srba u XX veku, Uvod u veb dizajn i Besplatni softverski alati.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija msr Milice Lazić u školskoj 2017/18. godini za izvođenje vežbi iz sledećih predmeta: Dijagnostička procena ličnosti (2 časa vežbi) i Evaluacija psihoterapije (1 čas vežbi) u zimskom semestru i Klinički praktikum (2 časa vežbi) u letnjem semestru pod mentorstvom prof. dr Vesne Gavrilov Jerković.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za preimenovanje predmeta na 3. godini OAS studija.

Molba Odseka Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija msr Aleksandre Tomić u zimskom semestru u školskoj 2017/18. godini za izvođenje vežbi iz predmeta Metodička praksa i Metodičke aplikacije sa fondom 3 časa pod mentorstvom prof. dr Branke Jakšić Provči.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Milene Kojić u školskoj 2017/18. godini za izvođenje vežbi iz sledećih predmeta: Društvene teorije antike i srednjeg veka (2+1) u zimskom semestru pod mentorstvom prof. dr Marka Škorića i Teorije društvenih sistema (2+1) u zimskom semestru, Kvalitativni metod (2+2) u zimskom semestru pod mentorstvom prof. dr Pavla Milenkovića.

11. Angažovanje nastavnika na drugim fakulteta u školskoj 2017/18. godini

Molba Filološko-umetničkog fakulteta iz Kragujevca Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Bilјane Radić Bojanić za izvođenje nastave iz predmeta Primenjena stilistika engleskog jezik sa fondom časova 2+0 u zimskom semestru na OAS Engleski jezik i književnost i prof. dr Nataše Milivojević za izvođenje nastave iz izbornog predmeta Kontrastivna lingvistika, srpski-engleski 0,4 časa u zimskom semestru na DAS Filologije.

Molba Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Maje Marković za izvođenje nastave iz predmeta Fonetika sa fondom časova 2+0, na drugoj godini u zimskom semestru, doc. dr Dušanke Vujović za izvođenje nastave iz predmeta Lingvistika sa fondom časova 2+0, na drugoj godini u zimskom semestru, prof. dr Snežane Smederevac za izvođenje nastave iz predmeta Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti sa fondom časova 3+0, na prvoj godini u zimskom semestru, prof. dr Ivana Jerkovića za izvođenje nastave iz predmeta Psihologija razvojnog doba sa fondom časova 2+0, na prvoj godini u zimskom semestru, dr Bojane Bodrože za izvođenje nastave iz predmeta Kognitivni razvoj principima učenja sa fondom časova 0+2, na drugoj godini u letnjem semestru.

Molba prof. dr Žarka Bošnjakovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za izvođenje nastave do 1/3 punog radnog vremena na Filološkom fakultetu u Beogradu iz predmeta Terenska lingvistika (2+0) u školskoj 2017/18. godini.

Molba prof. dr Bilјane Radić Bojanić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za angažovanje na masterskim studijama jezika i kulture na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, kao komentora u izradi dva masterska rada u saradnji sa prof. dr Džordžom Ipsilandisom.

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Marka Škorića za izvođenje nastave iz predmeta Sociologija u turizmu sa fondom časova 2+1 u zimskom semestru i Sociologija sa fondom časova 2+1 u letnjem semestru, doc. dr Ksenije Šulović za izvođenje nastave iz predmeta Španski jezik sa fondom časova 2+2 u letnjem semestru i dr Maje Krstić za izvođenje nastave iz predmeta Ruski jezik sa fondom časova 2+2 u letnjem semestru.

Molba Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja iz Novog Sada Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Srđana Šlјukića i doc. dr Marice Šlјukić za izvođenje nastave iz predmeta Sociologija i sociologija sporta sa fondom od 6 časova.

12. Izmena i dopuna Pravilnika o doktorskim studijama i sticanju naučnog stepena doktora nauka

13. Razno

Doc. dr Nevena Varnica podnela je izveštaj o realizaciji programa Erazmus+ na Univerzitetu Martin Luter u Haleu, Nemačka.

Prof. dr Aleksandra Izgarjan podnela je izveštaj o učešću na konferenciji na Filološkom fakultetu u Banja Luci od 9 do 10. juna 2017. godine.

Dr Bojana Bodrža podnela je izveštaj o učešću na konferenciji na Univerzitetu u Volverhemptonu u Velikoj Britaniji u periodu od 26. do 28. juna 2017. godine.

Nataša Pešić i Ljilјana Siriški podnele su Izveštaj sa učešća na letnjem kampu za studente kineskog jezika zemalјa centralne i istočne Evrope koji je održan u Kini.

Ljilјana Siriški podnela je izveštaj o boravku na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu u okviru programa  Erasmus+ KA1.

Prof. dr Ivana Mihić, Milana Rajić, student doktorskih studija Psihologije podnele su izveštaj o učešću na naučnom skupu u Opatiji.

Stefan Pajović, student doktorskih studija, podneo je izveštaj o boravku u Republici Irskoj.

Dr Nataša Popović podnela je iizveštaj o boravku na Univerzitetu u Poatjeu, Francuska, u okviru programa Coimbra group za mlade istraživače.

Dr Bilјana Lungulov i Isidora Gordić, šef kabineta dekana, podnele su izveštaj o boravku na Univerzitetu u Nikoziji u okviru programa mobilnosti osoblјa Erazmus +.

Student doktorskih studija sociologije Vladan Vidicki podneo je izveštaj o učešću na 13. konferenciji Evropske sociološke asocijacije.

                                                Dekan Filozofskog fakulteta
                                                            Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš


 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu