Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
7. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 7. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 16.9.2016. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 6. sednice Nastavno-naučnog veća i Kolegijuma održanog dana 6.9.2016. godine (prilog1, prilog2)

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Nataša Gojković, master (prilog)
Stevan Bradić, master (prilog)

Doktorske studije metodika nastave
Ana Stipančević, master (prilog)
Aleksandar Nađ Olajoš, master (prilog)

Doktorske studije psihologije
Dunja Cigić, master, (prilog)
Želјka Nikolašević, master (prilog)

Doktorske studije sociologije
Ana Nešić, master, (prilog)

4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija:

Doktorske studije jezik i književnost:
Kandidat: Natalija Šarko Golubović, master, tema: Mitotvornost prirode u ukrajinskoj i svetskoj poeziji, Komisija: dr Ljudmila Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Ukrajinistika, Filološki fakultet, Beograd, predsednik Komisije, dr Draginja Ramadanski, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, dr Janko Ramač, red. prof. za užu naučnu oblast Nacionalna istorija, dr Julijan Tamaš, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Rusinistika i ukrajinistika, mentor.

Doktorske studije pedagogije:
Kandidat: Stefan Ninković, master, tema: Školsko liderstvo kao determinanta socijalnog ponašanja učenika, Komisija: dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Slađana Zuković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Bisera Jevtić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Niš, dr Olivera Knežević Florić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Renata Romoda, master (prilog)
Stefan Pajović, master (prilog)
Tomislav Bukatarević, master (prilog)

Doktorske studije metodika nastave
Milica Savić Kosovac, master (prilog)
Slađana Marić, master (prilog)

Doktorske studije psihologije
Dušana Šarčević, master (prilog)

Doktorske studije filozofije
Stanko Vlaški, master (prilog)

6. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:
Doktorske studije filozofije
Kandidat: Nikola Tatalović, master, tema: Aristotelova prva filozofija između ontologije i teologije, Komisija: dr Dragan Prole, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, predsednik Komisije, dr Branko Balј, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Ekonomski fakultet, Subotica, dr Milenko Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor.

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Bojana Jakovlјević, master, tema: Temporalne odlike graničnih segmenata prozodijskih jedinica u engleskom i srpskom jeziku: korpusno istraživanje, Komisija: dr Tatjana Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš, predsednik Komisije, dr Vlado Delić, red. prof. za užu naučnu oblast Telekomunikacije i obrada signala, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, dr Dejan Sredojević, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Maja Marković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, mentor.

Kandidat: Dragan Babić, master, tema: Tematizacija Prvog svetskog rata u srpskoj i angloameričkoj prozi od 1914. do 1940: komparativna analiza,Komisija: dr Mihajlo Pantić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost sa južnoslovenskim književnostima, Filološki fakultet, Beograd, predsednik Komisije, dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, dr Vladimir Gvozden, vanr. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, mentor.

7. Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze

Odsek za istoriju
Duško Pantelić (prilog)
Ostoja Vojinović (prilog)

Odsek za psihologiju
Jana Damjanov (prilog)

Odsek za srpsku književnost
Dragana Bošković (prilog)

8. Usvajanje izveštaja o sticanju istraživačkog zvanja (istraživač saradnik)

Odsek za psihologiju
Milan Olјača, master (prilog)

9. Odsustva

Odsek za komparativnu književnost
Molba doc. dr Sonje Veselinović Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 25. septembra 2016. godine do 1. oktobra 2016. godine radi odlaska na Slavistički institut Univerziteta u Segedinu u okviru Erazmus+ programa razmene nastavnog osoblјa.

Odsek za romanistiku
Molba lektora stranca za španski jezik Moisesa Moreno Fernandesa Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 6. septembra do 5. oktobra 2016. godine radi puta u Španiju.

Odsek za slovakistiku
Molba prof. dr Jarmile Hodolič, prof. dr Adama Svetlika, doc. dr Marine Šimak Spevakove i studentkinje doktorskih studija Ane Margarete Valentove Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 27. do 30. septembra 2016. godine radi odlaska u Bratislavu u okviru projekta Slovačko-srpsko književno i kulturno prožimanje.

10. Saglasnosti

Odsek za pedagogiju
Molba prof. dr Jasmine Klemenović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na projektu Razvijanje novih osnova programa predškolskog vaspitanja u Srbiji, koji pokreće Ministrastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rukovođenje projektom povereno je Institutu za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Rukovodilac projekta je prof. dr Dragana Pavlović Breneselović.

Molba dr Stanislave Marić Jurišin Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na projektu Razvijanje novih osnova programa predškolskog vaspitanja u Srbiji, koji pokreće Ministrastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rukovođenje projektom povereno je Institutu za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Rukovodilac projekta je prof. dr Dragana Pavlović Breneselović.

Odsek za psihologiju
Molba prof. dr Ivane Mihić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za potpisivanje sporazuma o saradnji sa EDUS (Edukacija za sve) centrom, Sarajevo, BiH (izvršni direktor prof. dr Nirvana Pištolјević, Kolumbija Univerzitet, Nјujork, SAD). Sporazum o saradnji omogućio bi zajedničke istraživačke i primenjene projekte u oblasti rane intervencije sa ovom ustanovom, kao i stručne posete i stručna predavanja za nastavnike, saradnike i studente Filozofskog fakulteta u oblasti rane intervencije i rada sa decom sa smetnjama u razvoju.

Molba doc. dr Jelene Šakotić Kurbalije, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavlјivanje monografije u elektronskom obliku pod nazivom:  Bračni odnosi u Srbiji: povezanost kvaliteta, potencijala za razvod i spremnosti za traženje psihološke pomoći, u izdanju Filozofskog fakulteta. Troškove objavlјivanja snosiće autor. Za recenzente se predlažu: prof. dr Snežana Milenković, prof. dr Vesna Petrović, Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“, Novi Sad, prof. dr Nevena Čalovska Hercog, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd.

Molba doc. dr Petra Čolovića, koordinatora Centra za bihejvioralnu genetiku, Nastavno-naučnom veću da saradnicima Centra odobri učešće u manifestaciji Noć istraživača, koja će se održati 30.09.2016.  godine. Po pozivu organizatora i u skladu s temom manifestacije („Cool“ nauka), saradnici Centra predstaviće radionicu pod nazivom „Geni H sredina = TI: zašto si COOL?“, u okviru koje će na naučno-popularan način prezentovati metodologiju i rezultate bihejvioralno-genetičkih studija. Tehničku podršku obezbediće organizatori-koordinatori projekta „COOL&HOT“ sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Molba prof. dr Snežane Smederevac, prof. dr Dušanke Mitrović, doc. dr Petra Čolovića i studenta doktorskih studija Milana Olјače Nastavno-naučnom veću da im da saglasnost za učešće u projektu Međunarodni projekat o situacijama (InternationalSituationsProject). Poziv za učešće uputio je rukovodilac projekta, prof. dr Dejvid Fander sa Univerziteta Riversajd u Kaliforniji, SAD (University of California, Riverside, USA). Osnovni cilј projekta, u okviru kojeg su angažovani istraživači iz 62 zemlјe, jeste utvrđivanje relacija između karakteristika životnih situacija i osobina ličnosti. Projekat se sprovodi u skladu sa principima „otvorene nauke“ i baziran je na upitničkom ispitivanju osobina ličnosti i percepcije životnih situacija. Zadavanje upitnika sprovodiće se isklјučivo putem veb-portala projekta, te stoga ne iziskuje nikakve materijalne troškove, a angažovanje istraživača je volontersko.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje međunarodnog naučnog skupa Les études françaises aujourd'hui – La francophonie dans tous ses états 4. i 5. novembra 2016. godine.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za sufinansiranje naučnog skupa Les études françaises aujourd'hui – La francophonie dans tous ses étatskoji će se održati4. i 5. novembra 2016. godine na Fakultetu.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavlјivanje tematskog zbornika Sećanje i zaborav. Priređivači zbornika su prof. dr Pavle Milenković i prof. dr Zorica Kuburić u suizdavaštvu CEIR-a (Centar za empirijska istraživanja religije) i Filozofskog fakulteta. Za recenzente se predlažu: prof. dr Dragolјub Đorđević, Filozofski fakultet, Niš, prof. dr Milan Vukomanović, Filozofski fakultet, Beograd i doc. dr Rastko Jović, Pravoslavno bogoslovski fakultet, Beograd. Sredstva za objavlјivanje zbornika obezbediće Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje profesora engleskog jezika Mirjane Ivančev kao stručnog lica za pomoć pri izradi on-lajn kursa srpskog jezika (prilog).

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje lingvističke naučne konferencije Penavin 100 i obeležavanje dana Katedre za mađarski jezik 25. oktobra 2016. godine.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za sufinansiranje lingvističke naučne konferencije Penavin 100 koja će se održati 25. oktobra 2016. godine.

Ostalo
Molba prof. dr Jasimne Klemenović, koordinator ERAZMUS+ projekta Trans2Work, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se Zoran Milošević, zaposlen na radnom mestu informatičara na Fakultetu, angažuje na projektu za poslove specifikacije opreme, učešća na tenderu i ostalih poslova u vezi sa nabavkom opreme za Univerzitet u Novom Sadu tokom 2016. i 2017. godine.

Molba Kancelarije za međunarodnu saradnju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da za saradnju sa Univerzitetom Fransoa Rable Tur u okviru programa ERAZMUS + (klјučna aktivnost 1 – kreditna mobilnost).

11. Saglasnosti-nastava

Prodekan za nastavu
Molba prodekana za nastavu, prof. dr Bilјane Šimunović-Bešlin, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u reakreditovane studijske programe OAS, koji se realizuju od školske 2015/2016. godine, u izborne blokove koji sadrže IKT predmete unesu izmene i dopune radi usklađivanja naziva i sadržaja predmeta sa standardima za dobijanje međunarodnog certifikata informatičke pismenosti (ECDL). Predlog izmena (nazivi predmeta, sadržaj, oblici i način provere znanja) i dopuna (novi predmeti koji imaju za cilј postizanje višeg nivoa informatičke pismenosti) sastavili su kompetentni nastavnici i saradnici i ovlašćeni ispitivači za navedeni međunarodni certifikat, doc. dr Zoltan Geleri i asistent Karlo Bala, master

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se reakreditovani studijski program MAS Engleskog jezika i književnosti dopuni kursem Kulturološka lingvistika doc. dr Diane Prodanović Stankić (prilog).

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u silabusu sledećih predmeta unesu izmene u raspodeli predispitnih i ispitnih obaveza i poena za sledeće predmete: Nemački jezik – leksikologija 1, Nemački jezik – leksikologija 2, Nemački jezik – kontrastivna lingvistika 1 i Nemački jezik – kontrastivna lingvistika 2 (prilog).

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za zamenu pozicija predmeta na OAS Psihologije. Zamena podrazumeva prebacivanje predmeta Korelaciona istraživanja u psihologiji iz prvog u drugi semestar, odnosno Eksperimentalna istraživanja u psihologiji iz drugog u prvi semestar.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Marine Oros, master, u školskoj 2016/17. godini za izvođenje vežbi iz sledećih predmeta: Razvojna psihologija za studente Pedagogije, (zimski semestar, OAS, fond časova 1 čas vežbi nedelјno), pod mentorstvom doc. dr Jelice Petrović, Razvojna psihologija za studente Filozofije, Anglistike, Slavistike, Srpske filologije, Srpske filologije u kontaktu, Srpske književnosti, Slovakistike i Romanistike (zimski semestar, OAS, fond časova 1 čas vežbi nedelјno), pod mentorstvom prof. dr Ivana Jerkovića i doc. dr Jelice Petrović, i Razvojna psihologija za studente Rusinistike, Sociologije, Istorije i Filozofije (letnji semestar, OAS, fond časova 1 čas vežbi nedelјno), pod mentorstvom prof. dr Marije Zotović Kostić i doc. dr Jelice Petrović. 

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Vanje Slijepčević, master, u zimskom semestru u školskoj 2016/17. godini za izvođenje vežbi iz predmeta  Istraživačke metode i tehnike u industrijskoj psihologiji (OAS, zimski semestar; 3+2), pod mentorstvom prof. dr Nebojše Majstorovića.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Milice Lazić, master u zimskom semestru u školskoj 2016/17. godini za izvođenje vežbi iz predmeta: Dijagnostička procena ličnosti (OAS, zimski semestar, vežbe 2 časa), Evaluacija psihoterapije (MAS, zimski semestar, vežbe 1 čas), Psihodinamika i procena poremećaja ličnosti (MAS, zimski semestar, vežbe 1 čas) pod mentorstvom prof. dr Vesne Gavrilov Jerković.

Odsek za rusinistiku
Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi: Ane Rimar, master, za predmete rusinske književnosti pod mentorstvom prof. dr Stevana Konstantinovića i Natalije Šarko Golubović, master, za predmete Ukrajinske književnosti pod mentorstvom prof. dr Stevana Konstantinovića i Ukrajinski jezika pod mentorstvom prof. dr Ljudmile Popović.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da u periodu odsustva doc. dr Radoslave Trnavac, od 1. septembra 2016. godine do 5. februara 2017. godine, nastavu iz predmeta Teorijska gramatika 1 na osnovnim akademskim studijama drži student doktorskih studija Darja Vojvodić pod mentorstvom prof. dr Dojčila Vojvodića, nastavu iz predmeta Uvod u slavistiku 1 na osnovnim akademskim studijama drži student doktorskih studija Milorad Milјaković pod mentorstvom prof. dr Marije Stefanović, a nastavu iz predmeta Tehnika naučnog rada za studente master akademskih studija bi držala prof. dr Bilјana Radić Bojanić.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Ane Margarete Valent u školskoj 2016/17. godini za izvođenje vežbi iz sledećih predmeta: Teorija i praksa prevođenja I (za studente Slovačkog jezika i književnosti), fond časova: 0+2, pod mentorstvom doc. dr Marine Šimak-Spevakove (u zimskom semestru); Istorija prevođenja kod Srba (za studente Srpske filologije u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom), fond časova: 0+2, pod mentorstvom doc. dr Marine Šimak-Spevakove (u zimskom semestru); Teorija i praksa prevođenja 2 (za studente Slovačkog jezika i književnosti), fond časova: 0+2, pod mentorstvom doc. dr Marine Šimak-Spevakove (u letnjem semestru); Nauka o prevođenju (za studente Srpske filologije u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom), fond časova: 0+1, pod mentorstvom doc. dr Marine Šimak-Spevakove (u letnjem semestru).

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Timee Tot u letnjem semestru u školskoj 2016/17. godini na sledećim kursevima: Srpski jezik u kontaktu sa mađarskim sa fondom 2 časa, pod mentorstvom prof. dr Dušanke Zvekić Dušanović i Nauka o prevođenju sa fondom 2 časa, pod mentorstvom prof. dr Hargite Horvat Futo.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Marine Šafer u zimskom semestru, u školskoj 2016/17. godini za sledeće kurseve: 2 časa vežbanja (predmet Leksikologijai frazeologija standardnog srpskog jezika, studijska grupa Srpska književnost,3. godina) pod rukovodstvom doc. dr Dušanke Vujović; 2 časa vežbanja (predmet Srpski jezik: Osnovi jezičke kulture i pismenosti, studijske grupe Engleski jezik i književnost (1. godina), Sociologija  (1. godina) i Rusinski jezik i književnost (1. godina) pod rukovodstvom doc. dr Jasmine Dražić; 2 časa vežbanja (predmet Srpski jezik: Ortoepija i ortografija, studijska grupa Nemački jezik i književnost (1. godina) pod rukovodstvom doc. dr Dejana Sredojevića.

Molba Odseka za srpski jezik i lingivstiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Sanje Brdar u zimskom semestru u školskoj 2016/17. godini za sledeće kurseve: 2 časa vežbanja (predmet Standardnog srpskog jezika 1: Fonologija,studijska grupa Srpska književnost (1. godina) pod rukovodstvom prof. dr Gordane Dragin; 2 časa vežbanja (predmet Književni jezici kod Srba u 18. i 19. veku, studijske grupe Srpska književnost (3. godina) i Komparativna književnost(4. godina) i 2 časa vežbanja (predmet Istorija književnog jezika  (3. godina), studijske grupe Srpska filologija i Srpska filologija u kontaktu) pod rukovodstvom doc. dr Isidore Bjelaković.

12. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima za potrebe akreditacije studijskih programa

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se za potrebe akreditacije studijskih programa angažuju prof. dr Marko Škorić za izvođenje nastave iz predmeta Sociologija (2+1) i Sociologija u turizmu (2+1) u zimskom semestru, doc. dr Ksenija Šulović za izvođenje nastave iz predmeta Strani jezik – Španski jezik (2+2)u letnjem semestru, dr Maja Krstić za izvođenje nastave iz predmeta Strani jezik – Ruski jezik (2+2) u letnjem semestru.

13. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2016/17. godini

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Marka Škorića za izvođenje nastave iz predmeta Sociologija (2+1) i Sociologija u turizmu (2+1) u zimskom semestru, doc. dr Ksenije Šulović za izvođenje nastave iz predmeta Strani jezik – Španski jezik (2+2)u letnjem semestru, dr Maje Krstić za izvođenje nastave iz predmeta Strani jezik – Ruski jezik (2+2) u letnjem semestru.

Molba prof. dr Žarka Bošnjakovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za angažovanje na Filološkom fakultetu u Beogradu za izvođenje nastave i ispita iz predmeta Terenska lingvistika sa fondom od 2 časa.

Molba Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Vladimira Barovića za izvođenje nastave i ispita iz predmeta Istorija žurnalizma sa fondom od 3 časa u zimskom semestru i Novinarstvo i štampani mediji sa fondom od 3 časa u letnjem semestru.

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Bojane Dinić za izvođenje nastave i ispita iz predmeta Razvojna i pedagoška psihologija u zimskom semestru sa fondom od 3 časa i za izvođenje nastave i ispita iz predmeta Psihologija obrazovanja sa fondom od tri časa u letnjem semestru.

Molba Pravnog fakulteta iz Novog Sada Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Marije Zotović i doc. dr Jelice Petrović za nastavni predmet Socijalni rad sa pojedincima sa fondom časova 3+0 u zimskom semestru na master akademskim studijama Socijalni rad. Nastavnici će biti opterećeni u proseku 1.5 čas nedelјno, s obzirom na to da dele popomenutu normu.

Molba Pravnog fakulteta iz Novog Sada Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Ivane Mihić i prof. dr Slađane Zuković za nastavni predmet Socijalni rad sa porodicom u zimskom semestru sa opterećenjem od 1.5 čas nedelјeno na master akademskim studijama Socijalni rad.

Molba Medicinskog fakulteta iz Novog Sada Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Dejana Pajića, doc. dr Tanje Jevremov i doc. dr Petra Čolovića za nastavni predmet Statističke metode u medicini sa fondom časova 30+30, na studijskim programima doktorskih studija Klinička istraživanja, Pretklinička istraživanja Javno zdravlјe  i Biomedicinski inženjering u zimskom semestru.

14. Angažovanje nastavnika sa drugih fakulteta u školskoj 2016/17. godini

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Dubravke Lazić sa Akademije umetnosti u Novom Sadu za izvođenje nastave i ispita iz obaveznog predmeta Fotografija i mediji (po novom akreditovanom programu) sa fondom od 2 časai izbornog predmeta Fotografija i mediji (po starom akreditovanom programu) sa fondom od 2 časana osnovnim akademskim studijama Žurnalistike; prof. dr Zorana Jevtovića sa Filozofskog fakulteta u Nišu za izvođenje nastave i ispita iz obaveznog predmeta Teorije komuniciranja sa fondom od 2 časana master akademskim studijama Komunikologije; prof. mr Dragana Živančevića sa Akademije umetnosti u Novom Sadu za izvođenje nastave i ispita iz izbornog predmeta Novi vizuelni mediji sa fondom od 2 časana master akademskim studijama Komunikologije; prof. dr Radeta Velјanovskog sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu za izvođenje nastave i ispita iz izbornog predmeta Medijski javni servisi sa fondom od 2 časana master akademskim studijama Komunikologije.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Aleksandre Nedić sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu za izborni predmet Biološke osnove mentalnih poremećaja sa fondom časova 5+0 na doktorskim akademskim studijama Psihologije i prof. dr Vojislave Bugarski sa Medicinskog fakulteta za izborni predmet Klinička nerupsihologija – napredni kurs sa fondom časova 5+0 na doktorskim akademskim studijama Psihologije.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Koste Josifidisa sa Ekonomskog fakulteta iz Subotice za izvođenje nastave i ispita iz obaveznog predmeta Ekonomija sa fondom od 2 časa na osnovnim akademskim studijama Sociologije.

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Nebojše Grubora sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, za držanje nastave i ispita na osnovnim akademskim studijama Filozofije iz sledećih predmeta: Estetika 1 sa fondom od 2 časa u zimskom semestru i Estetika 2 sa fondom od 2 časa u letnjem semestru.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Josipa Ivanovića sa Učitelјskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku iz Subotice, za izvođenje nastave i ispita iz predmeta Interaktivna pedagogija sa fondom časova 2+1 i Didaktika sa fondom od 2 časa.

15. Angažovanje profesora u penziji u školskoj 2016/17. godini

Odsek za rusinistiku
Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Julijana Tamaša, red. prof. u penziji, na master akademskim studijama Rusinskog jezika i književnosti  i doktorskim akademskim studijama studijama jezika i književnosti.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Samuela Čelovskog, red. prof u penziji, za izvođenje nastave i ispita iz izbornih predmeta Seoba Slovaka na Donju zemlјu i u Bačku, Bant i Srem (2+2)i Istorija slovačkog novinarstva u Vojvodini do 1941. godine (2+2)na master akademskim studijama Slovačkog jezika i književnosti i izbornih predmeta Kulturna istorija Slovaka u Vojvodini (5+2) i Istorija slovačkog novinarstva 1864-2014 Slovaka u Srbiji (5+2).

16. Poziv za dodelu nagrade najbolјem mladom istraživaču u 2016. godini (prilog)

17. Imenovanje prof. dr Olivere Knežević Florić za koordinatora master akademskih studija Liderstvo u obrazovanju

18. Predlog za formiranje radne grupe za analizu i korigovanje opisa Standarda 3 i Standarda 4 u reakreditovanim studijskim programima OAS, MAS i DS, koji se realizuju od školske 2015/2016. godine

19. Razno

Prof. dr Laura Spariosu i asistentkinja Ivana Janjić podnele su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na seminaru Moodle Moot Romania 2016 koji je održan u periodu od 22. do 27. avgusta 2016. godine u organizaciji Zapadnog Univerziteta u Temišvaru i asocijacije eLearning & Software SRL (prilog).

Nataša Pešić, lektor u Centru za jezike, podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na letnjem kampu za studente kineskog jezika zemalјa centralno-istočne Evrope koji je održan u periodu od 15. do 30. jula 2016. godine (prilog).

Centar za srpski jezik kao strani, Odseka za srpski jezik i lingvistiku, podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o Međunarodnoj letnjoj školi srpskog jezika, kulture i istorije 2016. godine (prilog).

Doc. dr Jasmina Dražić sa Odseka za srpski jezik i lingvistiku podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o koncepciji, organizaciji i realizaciji on-lajn kursa srpskog jezika u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Svet u Srbiji i Srbija za Srbe u regionu (prilog).

Prof. dr Ivan Jerković, prof. dr Vesna Gavrilov Jerković, doc. dr Velјko Jovanović, Marina Oros, istraživač saradnik, i Milica Lazić, studentkinja doktorskih studija, podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na konferenciji 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development – ISSBD2016 (prilog).

Prof. dr Ivan Jerković i Dragan Žulјević, istraživač saradnik, podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 37. godišnjoj konferenciji Društva za istraživanje stresa i rezilijentnosti (prilog).

Doc. dr Boris Stojkovski podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 23. Međunarodnom kongresu vizantijskih studija koji je održan u periodu od 21. do 27. avgusta 2016. godine (prilog).

Doc. dr Nataša Polovina podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu „Martin Luter“ u Haleu, Nemačka, u okviru Erazmus+ (prilog).

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu