Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
7. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 7. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u UTORAK 7.7.2015. godine sa početkom u 10 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje konačne rang liste za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/16. godinu

3. Usvajanje zapisnika sa 6. sednice Nastavno-naučnog veća

4. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za pedagogiju
Kandidat: mr Mira Jovanović, tema: Refleksija profesionalnog identiteta pedagoga u savremenoj školskoj kulturi, Komisija: dr Radovan Grandić, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Milka Olјača, profesor emeritus, dr Olivera Knežević Florić, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za filozofiju
mr Dejan Jovančević

6. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Ivana Milјak, master
Danka Urošević, master
Jelena Redli, master
Mina Apić, master

7. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
Kandidat: Olivera Cekić Jovanović, master, tema: Efikasnost primene multimedijalnih sadržaja u nastavi prirode i društva, Komisija: dr Marijana Kosanović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Danimir Mandić, red. prof., za užu naučnu oblast Obrazovna tehnologija, Učitelјski fakultet, Beograd, dr Tomka Milјanović, red. prof., za užu naučnu oblast Metodika nastave biologije, prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, dr Ivan Jerković, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, dr Spomenka Budić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

Doktorske studije sociologije
Kandidat: Ana Pajvančić Cizelј, master, tema: Koncept globalnog grada kao pristup razumevanju savremenih obrazaca urbanizacije i globalizacije, Komisija: dr Dušan Marinković, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, predsednik Komisije, dr Dragan Koković, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, dr Sreten Vujović, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Ljubinko Pušić, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, mentor.

8. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije metodike nastave
Ivana Martinović Barbul, master

Doktorske studije pedagogije
Borka Malčić, master

9. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Nastasja Pisarev, master, tema: Poetika kamernih prostora u prozi Miloša Crnjanskog, Komisija: dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, predsednik Komisije, dr Gorana Raičević, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Slađana Jaćimović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Književnost, Učitelјski fakultet, Beograd, dr Vladimir Gvozden, docent, za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, mentor.

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Sonja Ivković, master, tema: Uloga smisla za humor u subjektivnom blagostanju, Komisija: dr Vesna Gavrilov Jerković, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Dušanka Mitrović, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, dr Gordana Nikić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd, dr Velјko Jovanović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

Kandidat: Dragana Brdarić, master, tema: Provera mogućnosti primene i efikasnosti teorijski zasnovanog interaktivnog psihološkog internet programa namenjenog redukciji telesne mase, Komisija: dr Velјko Jovanović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Vesna Petrović, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, dr Vesna Gavrilov Jerković, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

10. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu magistarske teze

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: Brankica Selaković, tema: Diskurs analiza oslovlјavanja u privatnoj prepisci s kraja 19. veka i početka 20. veka u srpskom jeziku, Komisija: dr Svenka Savić, profesor emeritus, mentor, dr Ivana Antonić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Jordana Marković, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Niš.

11. Odsustva

Odsek za istoriju
Molba prof. dr Slobodana Bjelice Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 15. do 18. septembra 2015. godine radi učešća na 18. konferenciji o konceptualnoj istoriji, koja će se održati u Temišvaru, Rumunija.

Molba prof. dr Vladana Gavrilovića, prof. dr Dejana Mikavice, doc. dr Gorana Vasina i asistenta Nenada Ninkovića Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 30. septembra do 2. oktobra 2015. godine radi učešća na međunarodnom naučnom skupu Šume Hrvatske i Slavonije kroz povjest, koji će se održati u Slavonskom Brodu, Hrvatska.

Molba prof. dr Dejana Mikavice, doc. dr Snežane Božanić i doc. dr Gorana Vasina da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 17. do 22. septembra 2015. godine radi učešća na naučnom skupu Ćorovićevi susreti, koji će se održati u Gacku.

12. Saglasnosti

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na predlog Pravilnik o radu Medijskog centra i saglasnost na programe koji će sprovoditi u prvoj godini rada Centra.

Odsek za romanistiku
Molba prof. dr Snežane Gudurić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se Fakultet, sa suorganizatorima DPLS i Filološkim fakultetom u Beogradu prijavi na kokurs kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje naučnog skupa, V Kongresa primenjene lingvistike: Primenjena lingvistika danas – nove tendencije u teoriji i praksi koji će se održati na Fakultetu od 27. do 29. novembra 2015. godine.

Molba prof. dr Snežane Gudurić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da se prijavi na konkurs kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje štampanja zbornika radova Jezici i kulture u vremenu i prostoru 5. 

Molba prof. dr Snežane Gudurić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da se prijavi na konkurs kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje smeštaja za tri učesnika naučnog skupa Jezici i kulture u vremenu i prostoru koji će se održati 31. oktobra 2015. godine.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije-zbornika Socijalni problemi krivice, izdavač Filozofski fakultet i Centar za empirijska istraživanja religije. Priređivači zbornika su prof. dr Pavle Milenković, prof. dr Zorica Kuburić i Ana Zotova. Za recenzente se predlažu prof. dr Dragolјub Đorđević, prof. dr Snežana Joksimović i prof. dr Milan Vukomanović.

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se Odsek uklјuči u mrežu mobilnosti studenata i nastavnika Filozofija i interdisciolinarnost u okviru CEEPUS programa. Kao koordinatora ovog programa Odsek predlaže doc. dr Unu Popović. Mreža Filozofija i interdisciplinarnost biće koordinirana na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

13. Saglasnosti-nastava

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da predmet Menadžment medija bude izborni predmet, a predmet Politički marketing bude obavezan u studijskom programu OAS Žurnalistike koji je akreditovan 2008. godine.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za promenu izbornih predmeta na četvrtoj godini studija studijskog programa Srpska filologija i Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom.

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi u školskoj 2015/16. godini:

  1. Ana Milјević za predmete: Helenska filozofija, fond 2 časa nedelјno pod mentorstvom prof. dr Želјka Kaluđerovića, Filozofska terminologija, fond 2 časa nedelјno pod mentorstvom prof. dr Miloša Todorovića i Helenističko-rimska filozofija, fond 2 časa nedelјno pod mentorstvom prof. dr Želјka Kaluđerovića.
  2. Nemanja Mićić za predmete: Filozofska metodologija, fond 2 časa nedelјno, Teorija saznanja, fond 2 časa nedelјno i Opšta metodologija, fond 2 časa nedelјno pod mentorstvom prof. dr Damira Smilјanića i Filozofija istorije filozofije, fond 2 časa nedelјno pod mentorstvom prof. dr Dragana Prola.
  3. Lazar Atanasković za predmete: Metodika nastave filozofije, fond 4 časa nedelјno pod mentorstvom prof. dr Zorice Kuburić, Ontologija 1, fond 2 časa nedelјno, Ontologija 2, fond 2 časa nedelјno pod mentorstvom prof. dr Dragana Prola, Mediji i medicinska etika, fond 2 časa nedelјno pod mentorstvom prof. dr Damira Smilјanića i Filozofija religije, fond 2 časa nedelјno pod mentorstvom doc. dr Jasne Šakota Mimice.

14. Usvajanje studijskog programa Master studije sociologija u socijalnoj zaštiti u okviru Tempus projekta SHESPSS

15. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetim u školskoj 2015/16. godini

Molba Ekonomskog fakulteta u Subotici Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Branka Bešlina za predmet Istorija Evrope sa fondom časova (2+2) u školskoj 2015/16. godini.

16. Razno

Odsek za germanistiku
Odsek za germanistiku podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o ciklusu predavanja Obrazovanje i usavršavanje nastavnika nemačkog jezika u Srbiji.

Izveštaj Radne grupe za izradu Etičkog kodeksa i Pravilnika o njegovoj primeni.

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu