Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
7. sednica Nastavno-naučnog veća

 

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 7. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u UTORAK 5.7.2011. godine sa početkom u 10 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

 

DNEVNI  RED

 1. Informacije prodekana
 2. Usvajanje zapisnika sa 6. sednice Nastavno-naučnog veća
 3. 3.Usvajanje konačne rang liste za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija za šk. 2011/12. godinu.      
 4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
 5. Odsek za anglistiku:
  Kandidat: mr Sanja Krimer-Gaborović, tema: Semantička i tvorbena sintagmatika leksema kojima se imenuju boje u engleskom i srpskom jeziku: kognitivnolingvistički pristup, Komisija: dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Violeta Stojičić, doc. za uže naučne oblasti Savremeni engleski jezik i Nauka o prevođenju, Filozofski fakultet Niš i  dr Gordana Štasni doc. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistiku..

 6. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
 7. Odsek za istoriju:
  Kandidat: mr Dragan Tešić, tema: Dušan Simović- vojnik i političar Komisija: dr Biljana Šimunović Bešlin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Aleksandar Kasaš, red. prof. užu naučnu oblast Istorija modernog doba i dr Mira Radojević, doc. za užu naučnu oblast Istorija savremenog doba, Filozofski fakultet Beograd.

 8. Saglasnosti                        
 9. Odsek za romanistiku:
  Molba Ksenije Šulović nastavnika jezičkih veština Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za  učešće na naučnom skupu koji će se održati u Barseloni od 5. do 9. septembra 2011. godine.

 10. Saglasnost za ekvivalenciju predmeta
 11. Odsek za medijske studije:
  Nataša Kljajić Subotić

   

Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.

 

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

 

                                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                               Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu