Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
7. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 7. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koja će se održati u UTORAK 6.7.2010. godine sa početkom u 10 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacija dekana

2. Usvajanje zapisnika sa 6. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Usvajanje konačne rang liste za upis studenata u 1. godinu osnovnih akademskih studija
u šk. 2010/11. godinu

4. Usklađivanje studijskih programa o OAS i DAS sa članom 8. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – usvajanje predloga odseka:
Odsek za anglistiku
Odsek za psihologiju
Odsek za romanistiku

5. Izmene i dopune sudijskog programa osnovnih akademskih studija Ruskog jezika i književnosti

6. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
- Odsek za anglistiku: mr Biljana Radić-Bojanić
- Odsek za istoriju: mr Đorđe Đurić
- Odsek za psihologiju: mr Marija Vukelić-Basarić
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: mr Marko Janićijević

7. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Kandidat: mr Zorica Nikitović, tema: Složenice u originalnim srpskoslovenskim djelima sakralnog karaktera, Komisija: dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblat Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Slobodan Remetić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet u Nišu, dr Nataša Dragin, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Svetlana Tomin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost sa teorijom književnosti.

8. Usvajanje zapisnika sa odbrana magistarskih teza

- Odsek za anglistiku: Isidora Votls (magistar lingvističkih nauka)
                                Dragana Gak (magistar književnih nauka)
                                Brankica Ružičić (magistar lingvističkih nauka)
- Odsek za istoriju: Relja Željski (magistar istorijskih nauka)

- Odsek za romanistiku: Dragana Jovanović (magistar filoloških nakuka)

- Odsek za slavistiku: Dragana Popović (magistar filoloških nauka)

- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Slađana Lišanin (magistar filoloških nauka)
                                Dinko Gruhonjić (magistar filoloških nauka)
                                Brankica Marković (magistar filoloških nauka)
                                Biljana Babić (magistar filoloških nauka)

- Odsek za srpsku književnost: Zdravko Petrović (magistar književnih nauka)
                                 Dragana Bedov (magistar književnih nauka)
                                 Snežana Kutrički (magistar književnih nauka)
                                 Marina Tokin (magistar književnih nauka)
                                Biljana Žarkov (magistar književnih nauka)
                                Živanka Srećkov (magistar književnih nauka)
                                Tamara Šoškić (magistar književnih nauka)
                                Maja Plavšić (magistar književnih nauka)

9. Usvajanje izveštaja o oceni magistarskih teza
- Odsek za anglistiku: Jelena Jerković
                                Dženana Huseinović
                                Mirjana Jovićević
- Odsek za istoriju: Miloš Savin
                                Omer Trnovac
- Odsek za psihologiju: Jelena Mikloš
- Odsek za romanistiku: Ivica Panić
                                Ljiljana Tošić
- Odsek za slavistiku: Jelena Faj-Lukić
                                Melina Panaotović
- Odsek za srpsku književnost: Žana Stević
                                Aleksandra Đurić-Bosnić

10.Imenovanje Komisije za ocenu i odbranu magistarske teze
- Odsek za psihologiju: Provera Hpoteze «Bespomoćnost-beznadežnost» na uzrastu rane adolescencije, Komisija: dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Dragan Mitrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija Medicinski fakultet u Novom Sadu.

11. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze
- Odsek za germanistiku: Julijana Jovičić

12. Saglasnost našim nastavnicima i saradnicima za rad na drugim fakultetima
Molba Akademije umetnosti iz Novog Sada za angažovanje sledećih naših nastavnika i saradnika u šk. 2010/11. godini:
- dr Gordana Dragin, docent za nastavni predmet Dijalektologija na osnovnim akademskim studijama sa nedeljnim fondom časova (1+0) u zimskom semestru.
- dr Eržebet Čanji, vanred. prof. za nastavni predmet Istorija svetske drame i pozorišta na osnovnim akademskim studijama sa nedeljnim fondom časova (2+0).
- dr Iren Lanc, red. prof. za nastavni predmet Dikcija sa osnovama mađarskog jezika na osnovnim akademskim studijama sa nedeljnim fondkom časova (2+0).
- dr Lazar Žolt, docent za nastavni predmet Sociologija kulture na osnovnim akademskim studijama sa nedeljnim fondom časova (2+0).
- dr Mara Đukić, red. prof. za nastavni predmet Pedagogija na osnovnim akademskim studijama sa nedeljnim fondom časova (2+0).
- dr Jasmina Kodžopeljić, vanred. prof. za nastavne predmete Opšta Psihologija i Psihologiaja ličnosti na osnovnim akademskim studijama sa ukupnim nedeljnim findom časova (4+0)
- dr Snežana Milenković, red. prof. za nastavni predmet Psihologija stvaralaštva 1 i 2 na osnovnim akademskim studijama sa nedeljnim fondkom časova (2+0)
- Davor Menzildžić, lektor za nastavi predmet Engleski jezik na osnovnim akademskim studijama sa nedeljnim fondom časova (2+0)
- Vesna Lazović, lektor za nastavni predmet Engeski jezik na osnovnim akademskim studijama sa nedeljnim fondom časova (4+0)
- Mario Liguori, strani lektor za nastavni predmet Italijanski jezik na osnovnim i diplomskim akademskim studijama sa ukupnim nedeljnim fondkom časova 9,25.

13. Saglasnosti
- Odsek za anglistiku: Molba dr Nataše Karanfilović Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za prijavu na projekat Prevod u sistemu komparativnih istraživanja srpske i strane književnosti i kulture, kod Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Rukovodilac projekta je prof. dr Larisa Čović, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici.
                                 Molba doc. dr Aleksandre Izgarjan Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za prijavu na projekat Prevod u sistemu komparativnih istraživanja srpske i strane književnosti i kulture, kod Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Rukovodilac projekta je prof. dr Larisa Čović, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici.
- Odsek za medijske studije: Molba Karla Bale Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na projektima: „Algebarsek, logičke i kombinatorne metode sa primenama u teorijskom računarstu“, čiji je nosilac Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu i „Razvoj novih informaciono – komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, energetici, e-upravi i zaštiti nacionalne batine“, čiji je nosilac Matematički institut SANU.
- Odsek za pedagogiju: Molba prof. dr Svetozara Dunđerskog Nastavno-naučnom već da mu da saglasnost za učešće na međunarodnom skupu koji će se održati u Mariboru 29. i 30.9.2010. godine.
- Odsek za psihologiju: Molba dr Vladimira Mihića Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za verifikaciju rada pod naslovom Prejudices in Serbia – is there a projudiced person koji je prijavljen za 9 th Alps-Adria Psychology Conference 2010. Saglasnost je potrebna radi prijavljivanja na konkurs kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.
                                 Molba prof. dr Sunčice Zdravković, Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za prijavu na konkurs kod Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod naslovom Fundamentalni kognitivni procesi i funkcije, čiji rukovodilac bi bio prof. dr Dejan Todorović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
                                Molba doc. dr Vanje Ković, Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za prijavu na konkurs kod Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod naslovom Fundamentalni kognitivni procesi i funkcije, čiji rukovodilac bi bio prof. dr Dejan Todorović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
                                Molba prof. dr Marije Zotović, Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za prijavu na projekat kod Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine pod naslovom Efekti egzistencijalne nesigurnosti na pojedinca i porodicu u Srbiji.
                                 Molba prof. dr Marije Zotović, Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za uključivanje studenata doktorskih studija psihologije Major Agote i Marine Oros u projekat pod naslovom Efekti egzistencijalne nesigurnosti na pojedinca i porodicu u Srbiji.
- Odsek za srpsku književnost: Molba prof. dr Svetlane Tomin, Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na projektu Filološkog fakulteta u Beogradu pod naslovom: Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.
Rukovidilac projekta: dr Biljana Dojčinović.

14. Odsustva
- Odsek za psihologiju: Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Agoti Major, asistentu za plaćeno odsustvo u periodu od 14.9. do 20.9.2010. godine radi učešća na 9. Psychology Conference Alpe-Adria koja će se održati Klagenfurtu.
                                 Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Bojani Dinić, asistentu za plaćeno odsustvo u periodu od 13.9. do 20.9.2010. godine radi učešća na Interdisciplinarnom festivalu, koji će se održati u Voldi (Norveška).
- Odsek za slavistiku: Molba prof. dr Bogdana Kosanovića, Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 6. do 16. septembra 2010. godine radi učešća na Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Uljanovsku (Rusija).
                                 Molba Meline Panaotović, asistenta pripravnika, Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 6. do 16. septembra 2010. godine radi učešća na Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Uljanovsku (Rusija).
- Odsek za srpsku književnost: Molba prof. dr Nikole Grdinića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 6. do 16. septembra 2010. godine radi učešća na Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Uljanovsku (Rusija).

15. R a z n o

Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.
Molimo Vas da prisustvujete sednici.

DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ljiljana Subotić, s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu