Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
6. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 6. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u ČETVRTAK 7.7.2016. godine sa početkom u 10 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 5. sednice Nastavno-naučnog veća i Kolegijuma održanog 27.6.2016. godine

3. Usvajanje konačne rang liste za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2016/17. godini

4. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Dragana Gak,
mr Žana Damnjanović,

Odsek za filozofiju
mr Želјka Ališić,

5. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Ljilјana Bajac, master
Jelena Marićević, master

Interdisciplinarne doktorske studije
Andrea Ratković, master

Doktorske studije sociologije
Ana Nešić, master

6. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije

Doktorske studije jezik i književnost
Tatjana Vujnović, master

7. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu magistarske teze

Odsek za psihologiju
Kandidat: Jana Damjanov, tema: Psihološke posledice operacije karcinoma dojke, Komisija: dr Mikloš Biro, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Zdenka Novović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Snežana Tovilović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Tatjana Krstić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Medicinski fakultet, Novi Sad.

8. Odsustva

Odsek za germanistiku
Molba Paula Grubera, lektora stranaca za nemački jezik, Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 4. do 16. jula 2016. godine radi učešća na seminaru Kompetenzfeld Auslandslektorat koji će se održati na Univerzitetu u Beču, Austrija.

Odsek za romanistiku
Molba Rose Bolivar Oćando, lektora stranca za španski jezik, Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo nakon što završi sve svoje obaveze oko ispitnog roka do 18. jula 2016. godine te od 18. avgusta do 1. septembra 2016. godine kako bi obavila obaveznu praksu u sklopu studija na masteru na Univerzitetu u Granadi, Španija.

Odsek za slavistiku
Molba doc. dr Radoslave Trnavac Nastavno-naučnom veću da joj odobri neplaćeno odsustvo u periodu od 1. septembra 2016. godine do 5. februara 2017. godine radi sudskog procesa za dobijanje staratelјstva nad detetom u Kanadi. Obaveze na predmetu Teorijska gramatika preuzeće Darja Vojvodić, master, pod mentorstvom prof. dr Dojčila Vojvodića, i Uvod u slavistiku preuzeće mr Milorad Milјaković pod mentorstvom prof. dr Marije Stefanović

9. Saglasnosti – nastava

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u silabusima predmeta Istorija nemačke kulture 1, Poznavanje nemačke i Nemačka književnost 19. veka na osnovnim akademskim studijama, kao i kursa Lirika nemačkog romantizma na master akademskim studijama unesu izmene u raspodeli predispitnih i ispitnih obaveza, kao i odgovarajućih poena počev od zimskog semestra 2016/17. godine.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u silabusu sledećih predmeta unesu izmene u raspodeli predispitnih i ispitnih obaveza, kao i odgovarajućih poena: Nemačka književnost moderne (OAS, 6. semestar), Nemačka književnost posle 1945. (OAS, 7. semestar).

10. Usvajanje Pravilnika Filozofskog fakulteta o postupku utvrđivanja postojanja povrede Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Novom Sadu

11. Imenovanje članova etičke komisije Filozofskof fakulteta

12. Angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi u školskoj 2016/17. godini

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Zvezdane Simić za predmet Nemački jezik po izboru.

13. Angažovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u školskoj 2016/17. godini

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Milenka Perovića (od 1. oktobra 2016. godine u penziji) na master akademskim i doktorskim akademskim studijama u školskoj 2016/17. godini.

14. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2016/17. godini

Molba Filozofskog fakulteta u Tuzli Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Želјka Kaluđerovića za izvođenje nastave iz predmeta Antička filozofija sa fondom časova 3+0 u zimskom semestru i Srednjovjekovna filozofija sa fondom časova 3+0 u letnjem semestru i prof. dr Damira Smilјanića za izvođenje nastave iz predmeta Metodologija istraživanja u filozofiji i sociologiji sa fondom časova 3+0 u zimskom semestru.

Molba Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Snežane Smederevac za izvođenje nastave iz predmeta Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti sa fondom časova 3+0 u zimskom semestru, prof. dr Ivana Jerkovića za izvođenje nastave iz predmeta Psihologija razvojnog doba sa fondom časova 2+0 u zimskom i letnjem semestru, prof. dr Maje Marković za izvođenje nastave iz predmeta Fonetika sa fondom časova 2+0 u zimskom semestru i doc. dr Snežane Tovilović za izvođenje nastave iz predmeta Veštine komuniciranja sa fondom časova 2+0 u letnjem semestru na studijskom programu osnovnih akademskih studija Specijalne edukacije i rehabilitacije.

Molba Akademije umetnosti u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Iren Lanc za izvođenje dela nastave iz predmeta Dikcija sa osnovama mađarskog jezika sa fondom časova 2+0 na studijskom programu Gluma na mađarskom jeziku, doc. dr Jelene Šakotić Kurbalija za izvođenje dela nastave iz predmeta Osnove radioničarskog rada sa fondom časova 2+1 u zimskom semestru i drugi oblici nastave DON sa fondom časova 0+3 u letnjem semestru na master akademskim studijama Primenjeno pozorište, Gluma na srpskom jeziku i Gluma na mađarskom jeziku, prof. dr Jasmine Jokić za izvođenje dela nastave iz predmeta Usmena književnost sa fondom časova 2+0 u letnjem semestru na osnovnim akademskim studijama Etnomuzikologije, prof. dr Gordane Dragin za izvođenje dela nastave iz predmeta Dijalektologija sa fondom časova 2+0 u zimskom semestru na studijskom programu Etnomuzikologija, doc. dr Dejana Sredojevića za izvođenje dela nastave iz predmeta Ortoepija standardnog srpskog jezika sa fondom časova 1+2 na studijskom programu Gluma na srpskom jeziku, prof. dr Jelene Đermanov za izvođenje dela nastave iz predmeta Pedagogija sa fondom časova 2+0 u zimskom semestru, Pedagogija sa fondom časova 2+0 u letnjem semestru i Didaktika sa fondom časova 2+0 u letnjem semestru, doc. dr Une Popović za izvođenje dela nastave iz predmeta Filozofija umetnosti sa fondom časova 2+0 na doktorskim akademskim studijama na studijskim programima Likovne umetnosti i Primenjene umetnosti i dizajna i Davora Menzildžića za izvođenje dela nastave iz izbornog predmeta Engleski jezik sa maksimalnim nedelјnim fondom časova 8.

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Bojana Janičića za izvođenje seminara iz statistike za studente doktorskih studija Metodike nastave biologije i ekologije, u periodu od 8. do 19. jula 2016. godine.

15. Razno

Prof. dr Vesna Gavrilov Jerković i prof. dr Ivan Jerković podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 64. Naučno-stručnom skupu psihologa Srbije koji je održan od 25. do 28. maja 2016. godine na Zlatiboru.

Doc. dr Strahinja Stepanov podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj konferenciji Male forme, održanoj na Institutu za engleski jezik Univerziteta u Lođu, Polјska u periodu od 13. do 14. juna 2016. godine.

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu