Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
6. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 6. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PONEDELJAK 9.7.2012. godine sa početkom u 9 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1.Informacije prodekana
2. Usvajanje konačne rang  liste za upis studenata u prvu godinu Osnovnih akademskih studija za školsku 2012/2013. godinu
3.Usvajanje zapisnika sa 5. sednice Nastavno-naučnog veća (prilog)
4. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za srpsku kljiževnost
mr Dragana Litričin-Dunić (prilog)

5. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
                       
Odsek za psihologiju
Kandidat: mr Miroslava Maksimović, tema: Psihološki profil pomagača, Komisija: dr Vesna Petrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije u Novom Sadu, mentor, dr Snežana Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Jelena Šakotić-Kurbalija, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Panta Kovačević, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Univerzitet Singidunum, Beograd.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: mr Marina Jurišić, tema: Sintaksa padeža u govoru Gornje Pčinje, Komisija: dr Mato Pižurica, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Slobodan Pavlović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Slobodan Remetić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet u Nišu i redovni član ANURS, dr Sofija Miloradović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet u Nišu.

6. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za srpsku kljiževnost
Kandidat: mr Žaklina Duvnjak-Radić, tema: Estetika novinarske putopisne reportaže u međuratnoj srpskoj književnosti, Komisija: dr Vladimir Gvozden, docent za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, mentor, dr Gojko Tešić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Slađana Jaćimović, docent za užu naučnu oblast Književnost, Učiteljski fakultet u Beogradu.

7. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije – doktorske studije

Doktorske studije jezik i književnost
ma Ivan Trifunjagić (prilog)

Doktorske studije psihologije
ma Predrag Okanović (prilog)

8.Saglasnosti

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da se kao recenzenti Zbornika u čast prof. dr Marije Kleut angažuju prof. dr Dorota Gil, Krakov, Poljska, prof. dr Sava Damjanov i prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš. 

8. Saglasnost nastavnicima za rad na drugim fakultetima

Molba Akademije umetnosti u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje doc. dr Gordane Dragin i prof. dr Ljiljane Pešikan-Ljuštanović za izvođenje nastave na osnovnim akademskim studijama, studijski program Etnomuzikologija u školskoj 2012/2013. godini.

Molba Fakulteta za pravne i poslovne studije Nastavo-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje prof. dr Dušana Marinkovića u školskoj 2012/2013. godini.

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu da se prof. dr Dušanka Mitrović angažuje za izvođenje nastave na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo u školskoj 2012/2013. godini.

9. Zamena člana stručnog veća za humanističke nauke i umetnost Univerzitet u Novom Sadu (umesto prof. dr Ivane Živančević-Sekeruš predlaže se prof. dr Radoslav Eraković).

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu